Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Naučte sa pracovať v máji s ASPI (bezplatný cyklus webinárov)

Marian Kovac, 28.04.2017

Cyklus webinárov rozdelený na dve úrovne, v závislosti od zvládnutia práce s právnym systémom. Je určený pre daňových poradcov, asistentov daňových poradcov - členov SKDP. Začíname už 04.05. 2017 ...

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 28.04.2017

Dňa 28.04.2017 bolo uverejnené oznámenie o začatí medzirezortného pripomienkového konania k materiálu: Vyhláška MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 538/2017 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.

Séria seminárov k problematike zákona o registri partnerov verejného sektora

Petra Bodnarova, 28.04.2017

Bude Vám partner verejnej správy partnerom? Akú dobrú dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby máte? Je spôsob konania štatutárneho orgánu opisom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora? Viete, že podanie na registrový súd môže byť neurčité, ak neuvediete súpisné číslo v adrese? Odpovede na tieto a iné otázky získate na sérií seminárov venovaných problematike zákona o registri partnerov verejného sektora.

Návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018

Maria Molnarova, 27.04.2017

Ministerstvo financií SR spolu s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom vnútra SR predkložilo dňa 26. apríla 2017 na rokovanie vlády SR návrh Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018 (ďalej len „Akčný plán“). Predkladaný materiál obsahuje 21 nových opatrení, ktoré reagujú na potreby aplikačnej praxe a ich cieľom je eliminácia nových foriem daňových podvodov.

Oznam o začatí medzirezortného pripomienkového konania

Maria Molnarova, 27.04.2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.

Stránka SKDP na Facebooku

SKDP Press, 26.04.2017

Sledujte nás na najväčšej sociálnej sieti - Facebook.

Klubové stretnutie RK KE - Ing. Jana Turóciová

Livia Jurova, 24.04.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie RK SKDP Košice na tému: Účtovníctvo - aktuálna problematika

Oznam o začatí pripomienkového konania

Maria Molnarova, 13.04.2017

Dňa 11. apríla 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Mandátny certifikát vyžadovaný pri registrácií do Registra partnerov

Adriana Horvathova, 13.04.2017

Viacerí z Vás sa stretli s problémami pri komunikácií s Registrovým súdom pre register partnerov verejného sektora z dôvodu podpisovania resp. nepodpísania podaní mandátnym certifikátom. V nasledovnom článku Vám prinášame najnovšie informácie týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev

Maria Molnarova, 12. 04. 2017

Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.

Seminár "Pranie špinavých peňazí (pri raňajkách)"

Petra Bodnarova, 07. 04. 2017

Srdečne Vás pozývame na seminár, na ktorom Vám lektori z praxe ozrejmia vybrané ustanovenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahovo je seminár zameraný hlavne na aplikáciu zákona v praxi z pohľadu daňových poradcov.

Zápis z MLK pre DP FO z 28.02.2017

Lucia Mihokova, 06. 04. 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre daň z príjmov FO ...

Klubové stretnutie RK SKDP BA - Elektronické schránky podľa zákona o e-governmente

Marian Kovac, 06. 04. 2017

Klubové stretnutie na tému Elektronické schránky podľa zákona o e-governmente, sa nakoniec uskutoční v nezmenenom termíne a čase, t.j. dnes 6.4.2017 o 16:00 hod.

Predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR v mesiaci marec 2017

Maria Molnarova, 06. 04. 2017

Predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR v mesiaci marec 2017 boli vložené do IS SKDP. Predpisy sú prepojené na webovú stránku portálu Slov-Lex. Kliknutím na číslo predpisu sa otvorí právne záväzný obsah dokumentu.

Elektronické schránky

Adriana Horvathova, 04. 04. 2017

Vzhľadom na množstvo otázok a nejasností ohľadom zriaďovania a aktivácie elektronických schránok si dovoľujeme dať Vám do pozornosti krátky prehľad a poskytnúť základnú orientáciu v tejto problematike.

Druhý uzatvorený seminár (bývalý povinný) " Daňový poriadok komplexne, vrátane zmien 2016"

Petra Bodnarova, 04. 04. 2017

Slovenská komora daňových poradcov v súlade s § 22 ods.1 e) Zákona 78/92 Zb.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu: „Zásady povinného vzdelávania daňových poradcov“ schválila a zverejnila témy uzatvoreného vzdelávania na rok 2017. Týmto Vás pozývame na 2. uzatvorený seminár v roku 2017.

Externý newsletter finančnej správy 7/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 30. 03. 2017

Dňa 30. marca 2017 vyšiel Externý newsletter finančnej správy 7/2017, dvojtýždenník. Finančná správa v ňom dáva okrem iného do pozornosti povinnosť podávania dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe od 01. mája 2017 už len elektronicky (systém eDovoz). Týmto napĺňa pracovný program týkajúci sa zavedenia elektronických systémov stanovených Európskymi colnými predpismi. Oveľa viac sa dočítate v novinkách finančnej správy...

Nový ASPI klient

Marian Kovac, 28. 03. 2017

Aktualizujte si ASPI klienta, v rámci licencie IS Baltazár na verziu 8.9.9055 zo dňa 24.02.2017

Profily prednášajúcich Slovensko-českej konferencie 2017

Petra Bodnarova, 03. 04. 2017

Vážení záujemcovia, ponúkame vám k náhľadu profily lektorov blížiacej sa Slovensko-českej konferencie.

Nové informácie FR SR z 21.a 23.marca 2017

Maria Molnarova, 23. 03. 2017

V dňoch 21. až 23. marca 2017 zverejnila finančná správa na webovej stránke informačné materiály k vybraným a aktuálnym daňovým témam z oblasti dane z príjmov, účtovníctva a tiež jeden metodický pokyn k DPH...

Účasť SKDP na spoločnom zasadnutí Medzirezortnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business a podnikateľskej obce, 17.03.2017, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Lucia Mihokova, 21. 03. 2017

Slovenská komora daňových poradcov využila príležitosť vyjadriť sa k Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, a zároveň tieto návrhy prediskutovať na spoločnom stretnutí Medzirezortnej pracovnej skupiny pre Doing Business s podnikateľským sektorom, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. marca 2017 na Ministerstve hospodárstva SR za účasti zástupcov všetkých relevantných rezortov. SKDP na stretnutí zastupoval Miroslav Marcinčin, člen prezídia.

Daňové priznania možno podať aj na obecných úradoch

Maria Molnarova, 21. 03. 2017

Finančná správa informuje o tom, že budú posilnené podateľne, dlhšie budú otvorené daňové úrady a preberanie daňových priznaní sa uskutoční aj na mestských či obecných úradoch. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort. Posilnenie možností na podanie daňového priznania sa však neobmedzuje iba na najväčšie mestá...

Oznam pre členov SKDP o začatí pripomienkového konania

Maria Molnarova, 20. 03. 2017

Predkladaný materiál obsahuje návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (ďalej len „dohovor“). Materiál sa predkladá ako iniciatívny a v súlade s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválenými uznesením vlády č. 743 z 21. 10. 2009.

Činnosť oprávnenej osoby v rámci registra partnerov verejného sektora

Petra Bodnarova, 24. 03. 2017

Obsah seminára je zameraný najmä na činnosť oprávnených osôb v rámci výkonu povinností pri registrácií partnerov verejného sektora, a to najmä s dôrazom na ich povinnosti a postupy v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a samotného registrového konania.  V rámci cieľovej skupiny účastníkov - advokátov a daňových poradcov, poskytujeme 15% zľavu z ceny seminára. 

Predĺžené úradné hodiny

Maria Molnarova, 20. 03. 2017

Posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady a novinka „drive in“. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2016. Daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2017...

Účtovná a finančná angličtina jar 2017 (18.4.2017.-.27.6.2017)

Petra Bodnarova, 21. 03. 2017

Kurz anglického jazyka je vhodný pre záujemcov, ktorí sa pohybujú v oblasti finančníctva a majú záujem zdokonaliť si svoju komunikáciu v obchodnej angličtine. Účastníci kurzu sa budú zdokonaľovať v ústnom prejave a sebaprezentácií v obchodnom biznise či osobnom kontakte.

Ako daniari vystopujú neplatičov

Adriana Horvathova, 14. 03. 2017

Nepodať daňové priznanie alebo nepriznať, že ste zarobili peniaze v zahraničí, sa nevypláca. Minulý rok za to dostali tisícky ľudí pokuty. Aké sankcie hrozia a ako neplatičov preverujú daňové úrady? V článku nájdete odpovede aj od Ľubice Masárovej zo SKDP ...

Oznam pre členov SKDP o začatí pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 17. 03. 2017

Dňa 9. marca 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k Riadnemu predbežnému stanovisku MFSR k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/EÚ o DPH pokiaľ ide o sadzby DPH uplatňované na knihy, noviny a periodiká.

Informácia k podmienke odpočítania dane príjemcom stavebných prác – uvedenie dane v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH

Maria Molnarova, 17. 03. 2017

Dňa 9. marca 2017 zverejnila finančná správa aktuálnu informáciu k podmienke odpočítania dane príjemcom stavebných prác...

Oznam pre členov SKDP o začatí pripomienkového konania

Lucia Mihokova, 09. 03. 2017

Dňa 8. marca 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu: Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o dočasné uplatňovane všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti (reverse-charge mechanizmus) vo vzťahu k dodávkam tovarov a služieb nad určitú hodnotu.

 

© SKDP 2010