Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Deň daňovej slobody v Košiciach

Tajomnik, 25.05.2018

Po minuloročnom pozitívnom ohlase "0-tého" spoločného podujatia ku Dňa daňovej slobody, ktorý bol 6.júna.2017, organizovaného RK SKDP KE v spolupráci s Ekonomickoufakultou Technidkou univerzitou Košice organizujeme toto podujatie aj v tomto roku.

Návrh zákona o dani z digitálnych služieb

Metodika, 25.05.2018

Dnes 25. mája 2018 začína pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu nového zákona o dani z digitálnych služieb, ktorej majú podliehať výnosy z poskytovania digitálnych služieb, za ktoré sa budú považovať predaj on-line reklamného priestoru, sprostredkovateľské služby a predaj dát používateľov, ak tieto služby boli dodané nerezidentom. Termín na pripomienkovanie do 7. júna 2018.

FR SR - nová informácia k nepriamej novele zákona o dani z príjmov

Sprava_databaz, 24.05.2018

Finančná správa SR dnes v súvislosti s novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydala informáciu o legislatívnej úprave v oblasti vedia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku. Táto úprava súvisí so zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť novely zákona o dani z príjmov je od 1. januára 2019.

Schválený zákon proti byrokracii

Metodika, 23.05.2018

Dňa 15. mája 2018 NR SR schválila návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Zákon oslobodzuje FO a PO od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z registrov v listinnej podobe na základe tzv. princípu "jedenkrát a dosť" (výpis z listu vlastníctva, výpis z OR, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra trestov). Zákon novelizuje ustanovenia zákona o správe daní (daňový poriadok) a ustanovenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Návrh na zmenu smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (SMEs)

Metodika, 22.05.2018

Ministerstvo financií SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (MSP). Cieľom návrhu je zníženie administratívnej záťaže a podpora rozvoja MSP. Termín na pripomienkovanie do 1. júna 2018.

Memorandum o spolupráci medzi SKDP a PF UPJŠ v Košiciach

Asistent, 18.05.2018

Dňa 17.04.2018 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi SKDP a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

Metodika, 16.05.2018

V rámci medzirezortného pripomienkového konania MF SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb s cieľom zaviesť daň z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb zdaniteľnými osobami. Termín na pripomienkovanie do 4. júna 2018.

Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Metodika, 16.05.2018

V rámci medzirezortného pripomienkového konania MF SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou s cieľom zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie príjmov plynúcich z digitálneho hospodárstva. Termín na pripomienkovanie do 4. júna 2018.

Pripomienkové konanie k zákonu o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Metodika, 15.05.2018

Dnes 15. mája 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Návrhom sa implementuje Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Účinnosť zákona sa navrhuje 1. júla 2019. Termín na pripomienkovanie do 4. júna 2018.

Rozsudok SD - Trojstranný obchod?

Sprava_databaz, 14.05.2018

Dňa 19. apríla 2018 bol vydaný rozsudok SD, ktorý zásadným spôsobom mení pohľad na trojstranný obchod. Rozsudok rieši otázku možnosti uplatnenia trojstranného obchodu za podmienok keď sú 1. dodávateľ a 1. odberateľ usadení v tom istom členskom štáte, avšak 1. odberateľ použije IČ DPH pridelené iným členským štátom. Výsledok rozsudku nájdete v texte.

FR SR - Nová informácia

Sprava_databaz, 11.05.2018

Finančná správa vydala dnes 11. mája 2018 informáciu týkajúcu sa podmienok podania opravného a dodatočného daňového priznania.

Časté otázky a odpovede FR SR

Sprava_databaz, 11.05.2018

Finančná správa odpovedala na otázky, tie sa týkali najmä predĺženia lehôt na podávanie daňového priznania ale aj k DPH a iné.

FR SR - nová informácia a metodické usmernenie

Sprava_databaz, 04.05.2018

Finančná správa SR vydala informáciu k novele zákona o dani z príjmov v znení zákona č. 63/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce s účinnosťou od 1. mája 2018. Metodické usmernenie je venované postupu účtovnej jednotky pri zmene zatriedenia z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku.

FR SR - nový metodický pokyn DPH

Sprava_databaz, 03.05.2018

Finančná správa SR vydala metodický pokyn týkajúci sa odpočtu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH.

Finančná správa - bezplatné školenia k elektronickej komunikácii

Sprava_databaz, 03.05.2018

Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenie. Realizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Zatiaľ osem naplánovaných štvorhodinových školení sa uskutoční v troch mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach – v termíne od 21. mája do 6. júna 2018.

Nepriama novela Daňového poriadku v parlamente

Metodika, 30.04.2018

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), bude na programe schôdze NR SR so začiatkom 9. mája 2018.

Nepriama novela zákona o dani z príjmov v parlamente

Metodika, 30.04.2018

Návrh novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, bude na programe schôdze NR SR. Začiatok schôdze 9. mája 2018.

Pripravovaný nový zákon o finančnej správe

Metodika, 30.04.2018

Oznámenie o pripomienkovaní predbežnej informácie k pripravovanému návrhu nového zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín na pripomienkovanie od 30. apríla do 15. mája 2018.

Pripravovaná novela zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Metodika, 30.04.2018

MPSVR SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona o dani z poistenia v parlamente

Metodika, 30.04.2018

Vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude na programe rokovania NR SR so začiatkom 9. mája 2018. Súčasťou návrhu je aj úprava zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť od 1. októbra 2018.

Hľadáme nového kolegu/kolegyňu

Tajomnik, 30.04.2018

Hľadáme do kolektívu zamestnancov SKDP - ADP nového ekonóma/ekonómku, ktorý svojou prácou zastreší fakturačnú a účtovnú prácu v Akadémií daňových poradcov. Ponúkame polovičný pracovný úväzok, flexibilný pracovný čas, bezplatnú účasť na vzdelávaní a príjemný kolektív. Aktuálne využívame systém Proluc/FlexiBee. Ozvite sa nám na tel. č. 0903 544 902 a môžete okamžite nastúpiť. Tešíme sa na spoluprácu.

Časté otázky a odpovede FR SR

Sprava_databaz, 27.04.2018

Finančná správa zosumarizovala najčastejšie otázky a odpovede k poukazovaniu 2%.

TAX ADVISORS AWARD 2018

Marian Kovac, 26.04.2018

Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto pripravujeme v spolupráci s vysokými školami nielen odborné prednášky, ale aj oceňovanie výnimočných záverečných prác.

Hodnotenie AML opatrení

Tajomnik, 27.04.2018

Dňa 24. 4. 2018 sa uskutočnila koordinačná porada zástupcov Finančnej spravodajskej jednotky a rôznych komôr a združení zastupujúcich povinné osoby podľa AML zákona. Zápis nájdete v prílohe. Predmetom bol plán hodnotenia Slovenskej republiky zo strany MONEYVAL výboru. Príprava na hodnotenie trvá cca 1,5 roka a samotné hodnotenie má byť v septembri / októbri 2019. Hodnotí sa štát ako celok, najhorší dôsledkom je zápis na tzv. „šedú listinu“, čo pre štát znamená byť rizikovou krajinou. V tomto štádiu ešte nie je zrejmé, aké všetky podklady má SKDP poskytnúť, ale je možné, že budeme potrebovať súčinnosť našich členov. Za SKDP túto činnosť zastrešuje právnička.

Dnes komunikácia s call centrom FS iba telefonicky

Sprava_databaz, 26.04.2018

Finančná správa SR dnes na svojom webovom sídle informovala o obmedzení emailovej komunikácie s call centrom FS z dôvodu údržby systému. Okrem toho dáva do pozornoti, že zamestnancom zostávajú posledné 3 dni na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní. K 25.4.2018 vrátila na preplatkoch na daniach viac ako 180 mil. eur na účty viac ako 260 tis. firiem a občanov. Preplatky je podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 11. mája 2018. 

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.

Metodika, 26.04.2018

Vznesené pripomienky a vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, Znenie so zapracovanou pripomienkou

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku + informácia k novele

Sprava_databaz, 20.04.2018

Dňa 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nepriamo novelizuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, v súvislosti s novelou dopĺňame informáciu, ktorú dnes zverejnila Finančná správa.

Nové ASPI pre daňového poradcu

Marian Kovac, 20.04.2018

Od apríla 2018 si môže každý daňový poradca zaregistrovať a používať ASPI cez web rozhranie.

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia

Metodika, 18.04.2018

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má byť na programe rokovania vlády SR (pôvodne malo byť na programe rokovania dňa 18.04.2018). Návrh upravuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Súčasťou návrhu je aj úprava zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny a spôsob oceňovania virtuálnej meny v účtovníctve.

Časté otázky a odpovede FR SR

Sprava_databaz, 16.04.2018

Finančná správa vo svojom finančnom newsletteri zosumarizovala časté otázky a odpovede.

 

© SKDP 2010