Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Externý newsletter finančnej správy 13/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 22.06.2017

Dňa 22. júna 2017 vydalo FR SR Externý newsletter finančnej správy číslo 13/2017. Je to dvojtýždenník prinášajúci odbornej verejnosti aktuálne informácie - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny.

Seminár: Dohody komplexne. Práca nezamestnaných po 1.5.2017.

Petra Bodnarova, 21.06.2017

V júli Vás pozývame na seminár, ktorý je zameraný na všetko, čo súvisí s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dozviete sa, čo môže byť obsahom dohody, ako je možné ich ukončiť, aké pravidlá musia byť dodržané, ako sa platí poistné a dane z dohôd, ako postupovať v prípade práceneschopnosti “dohodára”. V druhej časti dostanete informácie o možnosti vykonávania zárobkovej činnosti evidovaných nezamestnaných a dávke v nezamestnanosti.

Oznam o začatí MPK k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. MPK sa končí 11. júla 2017.

MPK k novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Oznam pre členov SKDP o začatí MPK k novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začína pripomienkové konanie k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Pripomienkové konanie sa skončí 11. júla 2017.

Oznam pre členov SKDP o začatí MPK k novele Colného zákona

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začína pripomienkové konanie k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.

Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ

Maria Molnarova, 15.06.2017

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje: "k výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ môže prísť len vo výnimočných prípadoch, napr. keď sa omylom zverejnia údaje podliehajúce zákonu o ochrane osobných údajov (napríklad rodné čísla). V prípade zverejnenia údajov podliehajúcim zákonu o ochrane osobných údajov bude o výmaze rozhodovať správca informačného systému, ktorým je Ministerstvo financií SR."

Oznam o začiatku MPK

Maria Molnarova, 13.06.2017

Dňa 12. júna 2017 sa začalo MPK k Vyhláške MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.

Aktuálne informácie FR SR

Maria Molnarova, 13.06.2017

Dňa 13. júna 2017 boli na portáli FR SR zverejnené dve aktuálne informácie k clám. Prvá sa týka podania a vyplnenia elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.05.2017 a druhá je o registrácii a prihlásení sa do IS CEP. Tretia informácia z 9.júna 2017 je k postupu taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu v prípade poruchy taxametra.

Rozsiahla mnohostranná konvencia BEPS podpísaná v OECD

Maria Molnarova, 08.06.2017

Dňa 7. júna 2017 sa v Paríži na slávnostnom podpisovaní Multilaterálneho nástroja, ktorý umožňuje rýchlu novelizáciu existujúcich bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ("multilaterálny nástroj" alebo "MLI") zúčastnilo viac ako 70 ministrov a ďalších zástupcov na vysokej úrovni. Slovenská republika sa stala signatárom tejto mnohostrannej zmluvy, keď ju za SR podpísal minister financií Peter Kažimír.

CFE novinky pre tento týždeň (6. jún 2017)

Maria Molnarova, 07.06.2017

Dnes boli do IS SKDP vložené novinky CFE, ktoré okrem iného informujú aj o tom, že multilaterálny nástroj OECD sa má dnes slávnostne podpísať v Paríži...

Vznesené pripomienky k zákonu o dani z pridanej hodnoty

Lucia Mihokova, 07.06.2017

2. júna 2017 bolo ukončené medzirezortné pripomienkovanie k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s navrhovanou účinnosťou novely od 1. januára 2018. V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli predložené návrhy na legislatívnu úpravu za SKDP.

Bezplatné stretnutie s daňovými poradcami v utorok 6.6.2017

SKDP Press, 05.06.2017

6. jún 2017 je deň daňovej slobody a my začíname pracovať sami na seba a nie na štát. Symbolicky práve v tento deň môžete spoznať prácu daňových poradcov, diskutovať s nimi o problémoch a nechať si bezplatne poradiť. 11 daňových poradcov, členov Slovenskej komory daňových poradcov pozýva občanov aj firmy na diskusiu a základné bezplatné daňové poradenstvo. Zistite ako Vám môžu daňoví poradcovia pomôcť.

Tlačová správa - Zajtra je Deň daňovej slobody

SKDP Press, 05.06.2017

Bratislava 5. jún 2017 – Tento rok pripadá tzv. deň daňovej slobody na 6. júna. Obrazne povedané, od tohto dňa prestávame pracovať na štát a pracujeme sami na seba.

Newsletter KDPČR

Marian Kovac, 05.06.2017

Ak máte záujem o newsletter Komory daňových poradců České republiky, môžete sa prihlásiť na odoberanie noviniek. /www.kdpcr.cz/

Informácia FR SR k povinnostiam osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH

Maria Molnarova, 01.06.2017

Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo dnes "Informáciu k povinnostiam osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH"...

Informácia FR SR k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a

Maria Molnarova, 01.06.2017

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je v zmysle § 7a zákona o DPH povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň...

Nové právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR v máji 2017

Maria Molnarova, 01.06.2017

V máji 2017 bolo v Zbierke zákonov SR publikovaných viac ako tridsať predpisov...

Seminár: Medzinárodné zdaňovanie

Petra Bodnarova, 01.06.2017

Už 15. júna sa bude konať seminár Medzinárodné zdaňovanie. Seminár sa bude zameriavať na novinky v oblasti princípov transferového oceňovania a v oblasti zdaňovania dividend.

Dnes vyšiel Spravodajca č.13

Marian Kovac, 31.05.2017

V najnovšom čísle nájdete informácie z činností Komisií SKDP, regionálnych komôr, diskusiu o štatúte, informácie z legislatívy SR, Finančného riaditeľstva SR, najnovšie vzdelávacie podujatia, odborné informácie a judikatúru ESD

Metodické dni k DPH - webinár

Petra Bodnarova, 01.06.2017

Nemôžete sa tento rok zúčastniť Metodických dní k DPH osobne? Máme pre Vás riešenie. Po prvýkrát vám ponúkame účasť na Metodických dňoch aj online - ako webinár.

Od 1. júna 2017 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky

Maria Molnarova, 30.05.2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „kontrolné známky“), že s účinnosťou od 1. júna 2017 sa mení číslo účtu...

Dopyty SKDP na FRSR a MF SR + stanoviská

Marian Kovac, 30.05.2017

Dopyt SKDP k zatriedeniu a posúdeniu tepelných a izolačných prác technologického zariadenia a filtračnej stanice z pohľadu ustanovenia §69 ods. 12 písm. j) Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH + stanovisko FR SR, Žiadosť o vyjadrenie k povinnosti podávať kontrolný výkaz pri stavebných prácach + stanovisko MF SR, žiadosť SKDP o stanovisko k posúdeniu nároku na odpočítanie DPH u odberateľa v prípade oneskorenej registrácie dodávateľa pri dodaní tovarov alebo služieb podliehajúcich DPH v tuzemsku + odpoveď FR SR, žiadosť SKDP o stanovisko k interpretácii ustanovenia zákona o DPH týkajúceho sa povinnosti vedenia a doručovania záznamov pri premiestnení pozemného motorového vozidla z iného členského štátu do SR na účely následného predaja + odpoveď MF SR

70. výročie Rakúskej komory daňových poradcov a audítorov

Martina Pobisova, 30.05.2017

Rakúska komora daňových poradcov a audítorov, dňa 10. mája 2017 oslávila svoje 70. výročie založenia komory. Za Slovenskú komoru daňových poradcov sa tohto jubilejného podujatia zúčastnil náš viceprezident pán Mag. Branislav Kováč.

Blížiaci sa letný termín odborných skúšok na výkon daňového poradenstva

Martina Pobisova, 30.05.2017

Tak ako každoročne aj toto leto organizuje Slovenská komora daňových poradcov v súčinnosti s Ministerstvom financií SR odbornú skúšku pre nových uchádzačov o vstup do profesie. Tohtoročná písomná časť odborných skúšok sa uskutoční vo štvrtok, 15. júna 2017 v priestoroch Daňového úradu BA II.

Klubové stretnutie - Softvér z pohľadu zdanenia a uplatnenia výdavkov.

Martina Pobisova, 30.05.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie RK SKDP Bratislava, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 21.06.2017

Klubové stretnutie RK BB (B.Bystrica 06.06. a Žilina 07.06.2017)

Lucia Gnotova, 30.05.2017

Pozývame vás na klubové stretnutie v Banskej Bystrici (06.06. 2017 - Vybrané problémy Daňového poriadku 2. časť- zamerané na Daňovú kontrolu) a v Žiline (07.06.2017 - Daňové kontroly v praxi, aplikácia judikatúry)

Rozhovor s viceprezidentkou SKDP - Miriam Galandovou

SKDP Press, 29.05.2017

Je viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), vyštudovala právo aj ekonómiu a má silnú motiváciou pomôcť profesii daňového poradcu. “Chcem profesiu daňového poradcu niekam posunúť, pretože dnes nemá ten status, ktorý by mohla mať vzhľadom na to, aký potenciál v podobe svojich členov združuje. Členovia sú vzdelaní ľudia, ktorí musia mať komplexné znalosti z oblasti práva, financií, účtovníctva. Zaslúžia si rešpekt a práve v tom im má Komora pomôcť.“

Informácia k všeobecnému podaniu k ÚZ pre FO účtujúce v sústave JÚ

Maria Molnarova, 25.05.2017

Fyzickým osobám – podnikateľom nevzniká povinnosť zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) dať si overiť účtovnú závierku audítorom a tiež nemajú povinnosť vypracovať a zverejniť výročnú správu...

Seminár Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy

Petra Bodnarova, 25.05.2017

Podnikové kombinácie znamenajú efektívnu zmenu ekonomicko-právnej formy existujúceho subjektu, ktorej účelom je získanie kontroly nad čistými aktívami inej jednotky alebo efektívne previesť alebo získať aktíva s cieľom dosiahnutia synergického efektu v ich využívaní vrátane daňovej optimalizácie.

 

© SKDP 2010