Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Novely daňových a súvisiacich zákonov schválené parlamentom

Metodika SKDP, 18.10.2019

V dňoch 15. až 17. októbra 2019 boli parlamentom schválené: - novela zákona o dani z motorových vozidiel, - novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, - novela zákona o DPH, - novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o daňových poradcoch a SKDP a zákona o miestnych daniach a zákona o používaní ERP, - novela zákona o účtovníctve, - novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj, - novela zákonníka práce, ktorou sa rozširuje nárok na príspevok na rekreáciu na všetkých zamestnancov.

Novely zákona o DPH zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve poslanecké novely zákona č. 222/2004 Z. z., ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza znížená sadzba dane 10% na vybrané potraviny a tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, noviny, časopisy a periodiká.

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené tri poslanecké novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020: - zavádza nová sadzba dane 15% pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ich príjmy v príslušnom zdaňovacom období neprekročia 100 000 eur, znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb 15% pre daňovníkov, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšia 100 000 eur, - upravuje nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka, - oslobodzuje od dane z príjmov na strane zamestnanca novozavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa a výdavky spojené s príspevkom ustanovujú za daňový výdavok (náklad) na strane zamestnávateľa.

Vládna novela Zákonníka práce k vysielaniu pracovníkov vyhlásená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Zákon č. 307/2019 Z. z. z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa mení a dopĺňajú aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 30. júla 2020.

Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci a zákona o automatickej výmene informácií pri správe daní zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 305/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní (transpozícia smernice DAC 6 a DAC 4) vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

Vládna novela zákona o dani z príjmov zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 301/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. decembra 2019, 1. januára 2020, 1. januára 2021 a 1. januára 2022.

Novely daňových a súvisiacich zákonov na programe októbrovej schôdze NR SR

Metodika SKDP, 15.10.2019

Vládne a poslanecké novely daňových a súvisiacich zákonov na októbrovej schôdzi NR SR v II. čítaní.

Novela zákona proti praniu špinavých peňazí schválená vo vláde

Metodika SKDP, 10.10.2019

Vláda SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktora nepriamo mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť od 10. januára a 10. septembra 2020.

Novely daňových zákonov podpísané prezidentom

Metodika SKDP, 08.10.2019

Novely daňových zákonov podpísané prezidentom v dňoch 1. a 4. októbra 2019.

Poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 30.09.2019

Do parlamentu bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa pre obchodné spoločnosti a družstvá zamestnávajúce viac ako 49 zamestnancov zavádza kratšia doba odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov a oslobodenie nepeňažného príjmu na strane zamestnancov. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.

Návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 30.09.2019

Ministerstvo financií SR zverejnilo oznámenie o začatí medzirezortného pripomienkového konania k návrhom opatrení v oblasti účtovníctva s termínom na pripomienkovanie do 17. októbra 2019.

Hľadáme nového kolegu

Tajomnik SKDP, 23.09.2019

Hľadáme nového kolegu do nášho tímu na pozíciu Správca odborných databáz. Ak máte záujem alebo niekoho poznáte, kontaktujte nás prosím na tajomnik@skdp.sk alebo 0903 544 902.

Prehľad schválených poslaneckých návrhov k zákonu o dani z príjmov a k zákonu o DPH

Sprava_databaz, 23.09.2019

NR SR v týchto dňoch schválila poslanecký návrh zákona k dani z príjmov, ktorým klesne daň z príjmu na 15%, táto zmena sa týka nielen firiem, ale aj živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorých obrat neprekročí 100 000 eur. Schváleným návrhom zákona k DPH sa zníži daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny na 10%.

Vláda schválila návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Metodika SKDP, 12.09.2019

Vláda SR včera schválila návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Metodika SKDP, 12.09.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Navrhované formuláre majú univerzálny charakter a budú slúžiť ako daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. októbra 2019.

Kurz práva pre Vás

Tajomnik SKDP, 10.09.2019

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených bol zrušený kurz práva v Košiciach. Vzhľadom na to, že PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len 10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € s DPH. Prihlášky posielajte do 20.9.2019 na asistent@skdp.sk

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 27.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie nový vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH účinné od 1. januára 2020, a to transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2018/1910 (doplnenie pravidiel dodávok v režime call-off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra 2019.

Novely daňových zákonov doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 30.08.2019

Návrhy priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov doručené do parlamentu. Začiatok septembrovej schôdze 10. septembra 2019.

Novely daňových zákonov schválené vládou 21.08.2019

Metodika SKDP, 22.08.2019

Na rokovaní vlády dňa 21. augusta 2019 boli schválené návrhy niekoľkých priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov.

Nový vzor daňového priznania k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 21.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie nový vzor daňového priznania k DPH s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 9. septembra 2019.

Pripravovaná vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Ministerstvo financií zverrejnilo na pripomienkové konanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2021. Termín na vyjadrenia do 2. septembra 2019.

Pripravované návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Oznámenie o zverejnení predbežnej informácie o pripravovaných návrhoch opatrení s termínom na vyjadrenie do 30. augusta 2019.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.07.2019

Predbežná informácia zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu vyhlášky, ktorou sa zavádzajú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v nadväznosti na zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 29. júla 2019.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 22.07.2019

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 9. augusta 2019.

Pripravovaný nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH od 1. januára 2020

Metodika SKDP, 25.07.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným opatreniam na zavedenie nového vzoru daňového priznania k DPH a nového vzoru súhrnného výkazu k DPH v nadväznosti na zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 31. júla 2019.

Návrh smernice, ktorým sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných daní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie. Návrhom sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a v oblasti spotrebných daní pre určité špecifické činnosti v súvislosti s obranným úsilím, resp. spoločnou obrannou politikou Únie. Pripomienkovanie návrhu riadneho predbežného stanoviska MF SR do 29. júla 2019.

Poslanecký návrh na zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov PO v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb z 21 na 15 %, zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020. Termín pripomienkovania do 23. júla 2019.

Novely daňových a súvisiacich zákonov podpísané prezidentkou

Metodika SKDP, 11.07.2019

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, novela zákona proti byrokracii...

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019

Sprava_databaz, 07.07.2019

Finančná správa zverejnila základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

 

© SKDP 2010