Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Novinky FR SR

Sprava_databaz, 16.03.2018

Finančná správa uverejnila informáciu k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K pri podaní daňového priznania. Aktualita obsahuje aj odkaz na poučenia k dňovým priznaniam v maďarčine.

Tlačová správa: Digitálne platformy čaká povinná registrácia na Finančnej správe

SKDP Press, 15.03.2018

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť prevádzkovateľov digitálnych platforiem sprostredkujúcich služby ubytovania alebo prepravy (napr. Uber, AirBnB, booking.com). Prezident Finančnej správy SR - František Imrecze zvolal k téme digitálnych platforiem Konzultačnú radu, ktorej členom je aj Slovenská komora daňových poradcov.

Mobilné kancelárie na podanie daňového priznania

Sprava_databaz, 13.03.2018

Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta. Svoj úspešný projekt pripravila finančná správa pre daňovníkov aj tento rok. Mobilné kancelárie na podanie daňového priznania k dani z príjmov budú pre daňové subjekty k dispozícii na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke v dňoch 29.marca a 3. apríla. 

Nové informácie - FR SR

Sprava_databaz, 13.03.2018

Finančná správa včera a dnes pridala nové informácie týkajúce sa platenia dane z príjmov a oznámenia o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018.

FR SR - Informácia k odpočtu daňovej straty k DzP PO

Sprava_databaz, 12.03.2018

Finančná správa SR v priebehu minulého týždňa zverejnila informáciu týkajúcu sa odpočtu daňovej straty a vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017.

Rozporové konanie k navrhovanému zákonu o dani z poistenia

Metodika, 09.03.2018

Informácia z pracovného stretnutia zástupcov SKDP na Ministerstve financií SR dňa 2. marca 2018 k zásadným pripomienkam k návrhu zákona o dani z poistenia vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Návštevnosť Spravodajcu - google analytics

Marian Kovac, 14.03.2018

Už takmer tri roky pre Vás pripravujeme Spravodajcu SKDP. Za takmer tri roky existencie prešiel grafickými aj obsahovými úpravami. Našiel si však svojich stálych čitateľov. Napr. najčítanejším číslom tohto roku bolo č. 2,ktoré bolo otvorené 739-krát (z toho 493 jedinečných zobrazení). Pošlite nám akékoľvek námety na vylepšenie, či pripomienky k obsahu.

FR SR - Nové metodické usmernenie

Sprava_databaz, 05.03.2018

Finančná správa vydala nové usmernenie, ktoré sa týka výpočtu základu dane podľa § 65 zákona o DPH v prechodnom období.

25 rokov daňového systému SR – podnikatelia kedysi platili 60% dane

SKDP Press, 07.03.2018

Daňový systém SR prešiel za 25 rokov zložitým procesom o čom svedčí aj vývoj príslušných daňových zákonov. Daň z príjmov upravovali postupne za toto obdobie tri zákony, ktoré boli novelizované spolu 124 krát, čo predstavuje 5 noviel priemerne za rok. Daň z pridanej hodnoty bola upravovaná tiež tromi zákonmi a novelizované boli spolu 58 krát, čo predstavuje priemerne 2,3 krát za rok.

FR SR - Otázky a odpovede

Sprava_databaz, 02.03.2018

Z finančného newsletteru Finančnej správy SR pre vás vyberáme najčastejšie otázky a odpovede.

FR SR - Nové informácie

Sprava_databaz, 02.03.2018

Finančná správa dnes zverejnila dve nové informácie v oblasti priamych daní, konkrétne k poukázaniu podielu zaplatenej dane FO, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie a informáciu k poukázaniu podielu zaplatenej dane FO.

Informácia k vzorom ÚZ k 31.12.2017 pre podnikateľov

Sprava_databaz, 01.03.2018

Informácia obsahuje postupy pri zostavení individuálnej závierky k 31. decembru 2017 pre rôzne podnikateľské subjekty.

Pripomienkové konanie k návrhu zákona o ochrane oznamovateľov

Metodika, 01.03.2018

Dňa 21.02.2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý navrhuje novelizovať aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Návrh nadväzuje na súčasnú právnu úpravu a aplikačnú prax k zákonu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý zaviedol viacero inštitútov, ako ochrana v rámci trestného konania, ochrana v rámci konania o správnom delikte, vnútorný systém vybavovania podnetov whistleblowerov.. Termín na pripomienkovanie do 13. marca 2018.

Pripomienkové konanie k novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Metodika, 01.03.2018

Dňa 27.02.2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť od 1. septembra 2018 a od 1. septembra 2019. Termín na pripomienkovanie do 19. marca 2018.

Spravodajca č. 5/2018

Tajomnik, 28.02.2018

Bez detailného popisu

Pripomienkové konanie k novele zákona o sociálnom poistení

Metodika, 28.02.2018

Dňa 28.02.2018 začína medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s cieľom zavedenia ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení a spresnenia úpravy súbežného nároku na materské pre oboch rodičov. Návrhom sa má novelizovať aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2019. Termín na pripomienkovanie do 20. marca 2018.

Nový príspevok vo finančnom spravodajcovi MF SR

Sprava_databaz, 27.02.2018

Ministerstvo financií SR vydalo Metodické usmernenie k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody.

Nové informácie - FR SR

Sprava_databaz, 27.02.2018

Finančná správa SR vydala 26. februára 2018 viacero nových informácií týkajúcich sa podávania daňových priznaní k dani z príjmov FO, používania nového vzoru daňového priznania k DPH, poskytovaniu podielu zaplatenej dane PO a tiež informáciu k vzorom účtovnej závierky k 31.12.2017 pre ÚJ nezriadené na účely podnikania.

Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH

Sprava_databaz, 26.02.2018

Vzhľadom na úpravy v ustanovení § 4c zákona č. 222/20004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zákonom č. 334/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z decembra 2015, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti pôvodného metodického pokynu týkajúce sa zábezpeky na daň, ktorých sa zákon č. 334/2017 Z. z.. nedotkol.

Oznámenie pre poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných prostredníctvom digitálnej platformy

Sprava_databaz, 22.02.2018

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov poskytujúcich v Slovenskej republike služby prepravy a ubytovania a prepravy. Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad. Daň sa zrazí vo výške 19% alebo vo výške 35%, ak sú prijímateľom platby daňovníci z nezmluvných štátov (§2x Zákona o dani z príjmov). Zrážkovú daň je potrebné odviesť správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba. Prvýkrát táto povinnosť vznikne 15. februára 2018.

Prehľad informácií - FR SR

Sprava_databaz, 22.02.2018

Finančná správa opäť dopĺňala informácie k registrácii a autorizácii pomocou eID a prostredníctvom portálu finančnej správy. Nové usmernenie bolo vydané k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH. Okrem toho bol vydaný pokyn k miestnym daniam a poplatkom súvisiaci s § 77 tohto zákona.

FR SR - Súhrn zmien v nových vzoroch tlačív

Sprava_databaz, 22.02.2018

Finančná správa SR pripravila sumarizáciu zmien v predpísaných daňových tlačivách. Medzi nové patria tlačivá k dani z príjmov FO a PO ako aj k dani z pridanej hodnoty.

FR SR - Otázky a odpovede

Sprava_databaz, 16.02.2018

Finančná správa odpovedala na otázky, medzi otázkami nájdete odpovede aj k novelizovanému § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, tiež odpovede v súvislosti osobitnou úpravou zdaňovania služieb cestovného ruchu a iné.

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Sprava_databaz, 15.02.2018

Novelou zákona o ERP platnej od 1. januára 2018, došlo k úprave ustanovení týkajúcich sa výnimky podnikateľov s ŤZP. Úprava výnimky sa týka tých podnikateľov s ŤZP, ktorí predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby vykonávajú prostredníctvom zamestnancov resp. inou fyzickou osobou (manželkou, deťmi a pod.), v prípade že táto osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP nevzťahuje sa na neho predmetná výnimka. Podnikateľ s ŤZP je povinný uplatňovať postup výnimky podľa novely zákona o ERP najneskôr od 1.4.2018. To znamená, že ak za podnikateľa prijíma tržbu v hotovosti zamestnanec (iná osoba), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, tak od 1.4.2018 je povinný takýto podnikateľ evidovať tržby do ERP/VRP. 

1. ročník bowlingového turnaja SKDP

Tajomnik, 15.02.2018

Ďakujeme za účasť všetkým 23 daňovým poradcom, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka bowlingového turnaja SKDP v Poprade. Gratulujeme výhercovi – p. Františkovi Kmečovi (46/92) a zvlášť ďakujeme za pomoc pri orgnaizácií p. Vladimírovi Molčákovi z RR KE.

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

Sprava_databaz, 14.02.2018

Finančná správa SR dnes vydala novú informáciu, tá sa týka podávania daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2017.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k novele zákona DPH

Metodika, 15.02.2018

Dňa 15.02.2018 začína pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v súvislosti so zavádzaním harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby, a zmien súvisiacich s poskytovaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a digitálnych služieb. Termín na pripomienkovanie do 28. februára 2018.

NR SR schválila poslanecký návrh novely Zákonníka práce, ktorá zavádza zvýšenie príplatkov za prácu

Metodika, 14.02.2018

Dňa 14.02.2018 NR SR schválila poslanecký návrh na vydanie novely Zákonníka práce, ktorou sa zvyšujú príplatky za prácu počas noci, sviatočné dni a zavádza príplatok sa za víkendovú prácu, a nový inštitút tzv. 13. a 14. mzdy. Novela mení a dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov.

Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia a zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Metodika, 14.02.2018

Na rokovanie Národnej rady SR bol predložený vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia a zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza režim správy majetku zaisteného, najmä na účely trestného konania, a aj v rámci iných procesov napr. v rámci daňového konania, vykonávania medzinárodných sankcií, alebo preukazovania pôvodu majetku. Návrh ustanovuje správcu zaisteného majetku, ktorým bude Finančné riaditeľstvo SR. S právnou úpravou správy zaisteného majetku súvisí zmena Daňového poriadku v čl. IX návrhu zákona. Navrhovaná účinnosť od 1. júla 2018 a od 1. januára 2019.

Video - Povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnancom

Sprava_databaz, 13.02.2018

Finančná správa v novom informačnom videu, ktoré zverejnila na svojom Facebooku sumarizuje februárové povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnancom. Pripomína dôležité termíny a na záver pridáva niekoľko rád k ročnému zúčtovaniu preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti.

 

© SKDP 2010