Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Vláda schválila návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Metodika SKDP, 12.09.2019

Vláda SR včera schválila návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Metodika SKDP, 12.09.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Navrhované formuláre majú univerzálny charakter a budú slúžiť ako daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. októbra 2019.

Kurz práva pre Vás

Tajomnik SKDP, 10.09.2019

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených bol zrušený kurz práva v Košiciach. Vzhľadom na to, že PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len 10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € s DPH. Prihlášky posielajte do 20.9.2019 na asistent@skdp.sk

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 27.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie nový vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH účinné od 1. januára 2020, a to transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2018/1910 (doplnenie pravidiel dodávok v režime call-off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra 2019.

Novely daňových zákonov doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 30.08.2019

Návrhy priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov doručené do parlamentu. Začiatok septembrovej schôdze 10. septembra 2019.

Novely daňových zákonov schválené vládou 21.08.2019

Metodika SKDP, 22.08.2019

Na rokovaní vlády dňa 21. augusta 2019 boli schválené návrhy niekoľkých priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov.

Nový vzor daňového priznania k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 21.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie nový vzor daňového priznania k DPH s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 9. septembra 2019.

Pripravovaná vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Ministerstvo financií zverrejnilo na pripomienkové konanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2021. Termín na vyjadrenia do 2. septembra 2019.

Pripravované návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Oznámenie o zverejnení predbežnej informácie o pripravovaných návrhoch opatrení s termínom na vyjadrenie do 30. augusta 2019.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.07.2019

Predbežná informácia zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu vyhlášky, ktorou sa zavádzajú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v nadväznosti na zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 29. júla 2019.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 22.07.2019

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 9. augusta 2019.

Pripravovaný nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH od 1. januára 2020

Metodika SKDP, 25.07.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným opatreniam na zavedenie nového vzoru daňového priznania k DPH a nového vzoru súhrnného výkazu k DPH v nadväznosti na zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 31. júla 2019.

Návrh smernice, ktorým sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných daní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie. Návrhom sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a v oblasti spotrebných daní pre určité špecifické činnosti v súvislosti s obranným úsilím, resp. spoločnou obrannou politikou Únie. Pripomienkovanie návrhu riadneho predbežného stanoviska MF SR do 29. júla 2019.

Poslanecký návrh na zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov PO v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb z 21 na 15 %, zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020. Termín pripomienkovania do 23. júla 2019.

Novely daňových a súvisiacich zákonov podpísané prezidentkou

Metodika SKDP, 11.07.2019

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, novela zákona proti byrokracii...

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019

Sprava_databaz, 07.07.2019

Finančná správa zverejnila základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.

Určenie zodpovednej osoby

Tajomnik SKDP, 03.07.2019

V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je povinný každý zamestnávateľ zamestnávajúci nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci určiť zodpovednú osobu, ktorá bude plniť povinnosti zamestnávateľa pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. SKDP s účinnosťou od 1. júla 2019 zvolilo na túto pozíciu členku Dozornej rady SKDP JUDr. Ing. Vieru Fraňovú.

Leto na Cypre

Tajomnik SKDP, 03.07.2019

Využite možnosť stráviť príjemné leto na pobytovo-poznávacom zájazde !!! Pribaliť si môžete rodinných príslušníkov a zamestnancov Prihlásiť sa môžete do 31. júla na adresu: asistent@skdp.sk

Právo pre daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 11.07.2019

Špeciálne pre daňových poradcov sme pripravili v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach kurzy len pre daňových poradcov, ich asistentov a zamestnancov, na ktorých sa komplexne oboznámite s právnym poriadkom SR a jeho aplikáciou.

Kontroly u podnikateľov, ktorí nepožiadajú o kód eKasa

SKDP Press, 28.06.2019

Tlačová správa Finančnej správy SR. Podnikatelia majú posledné tri dni, aby požiadali o kód eKasa a vyhli sa tak pokutám.

Poslanecké novely zákona o DPH schvaľované v parlamente

Metodika SKDP, 26.06.2019

Zníženie sadzby DPH 10% na potraviny, noviny, časopisy a periodiká. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Poslanecké novely zákona o dani z príjmov schvaľované v parlamente

Metodika SKDP, 26.06.2019

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb, finančný príspevok za zásluhy v športovej oblasti, príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Poslanecký návrh na zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 15 %

Metodika SKDP, 26.06.2019

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov schvaľovaný v parlamente. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2020.

Tlačová správa - zavedenie eKasy sa nepriamo posúva na január 2020

SKDP Press, 20.06.2019

Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa posúva zavedenie eKasy na 1.1.2020. Z novely vypadli dodatočné podmienky. Podnikatelia nemusia mať do konca júna objednané certifikované zariadenie eKasa.

Nové sumy stravného

Sprava_databaz, 19.06.2019

Sumy stravného sa od 1. júla 2019 zvyšujú.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.06.2019

Tento mesiac prebehli skúšky daňových poradcov, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 32 daňových poradcov. Gratulujeme 12-stim z nich, ktorých už 21. júna privítame v radoch daňových poradcov.

Odklad pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc

Metodika SKDP, 19.06.2019

Návrh na doplnenie zákona č. 286/2008 Z. z. o používaní ERP, ktorým sa navrhuje ustanovenie odkladu ukladania pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc do 30. septembra 2019, a návrh na skrátené legislatívne konanie zaradené na program rokovania NR SR.

Tlačová správa - Podnikatelia nie sú pripravení na eKasu

SKDP Press, 12.06.2019

Verejnosť už dlhšie očakávala, že podobný krok príde. Podnikatelia vďaka novele získajú viac času na prechod na eKasu, získajú však predovšetkým istotu, že v prípade objektívnych príčin nebudú za nedodržanie termínu sankcionovaní. Certifikácie zariadení sa začali až vo februári a mnohí výrobcovia nestihli certifikovať všetky svoje zariadenia. Dvaja veľkí výrobcovia dokonca neboli schopní dokončiť certifikáciu. Problém nastal aj v dodávkach pokladničných systémov. Návrh novely zákona však vytvorí väčší priestor, aby si podnikatelia mohli svoju povinnosť splniť.

Odkad pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc schválený vládou

Metodika SKDP, 12.06.2019

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh na doplnenie zákona č. 286/2008 Z. z. o používaní ERP, ktorým sa navrhuje ustanovenie odkladu ukladania pokút za nepoužívanie on-line registračných pokladníc do 30. septembra 2019, a tiež návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu.

Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 11.06.2019

Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 1. júla 2019.

 

© SKDP 2010