Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Novela Obchodného zákonníka: koniec „bielym koňom“?

Adriana Horvathova, 18.08.2017

Vláda schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá by mala vyriešiť nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Ako konkrétne by mala novela prispieť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia?

Návrh programu 66. schôdze vlády Slovenskej republiky 16. august 2017

Maria Molnarova, 15.08.2017

Na program 66. schôdze vlády SR so začiatkom 16. augusta 2017 boli okrem iných zaradené aj novely daňových zákonov...

Informácia FR SR k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby

Maria Molnarova, 15.08.2017

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky tromi spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu.

Valné zhromaždenie SKDP 14.11.2017

Marian Kovac, 14.08.2017

Valné zhromaždenie SKDP sa bude konať 14.11.2017 v Bratislave (KC Technopol)

Informácia FR SR k povinnosti platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby

Maria Molnarova, 10.08.2017

Informácia sa venuje správnej aplikácii § 69 ods. 2 zákona o DPH so zameraním len na prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru (pri abstrahovaní od prenosu daňovej povinnosti pri dodaní služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH).

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Lucia Mihokova, 09.08.2017

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

MP k určeniu preddavkov na daň inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Maria Molnarova, 08.08.2017

Cieľom metodického pokynu FR SR je na praktických príkladoch uviesť určenie platenia preddavkov na daň inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel na základe žiadosti daňovníka alebo z úradnej moci správcu dane.

CFE novinky pre tento týždeň (7. august 2017)

Maria Molnarova, 08.08.2017

Platforma pre spoluprácu v oblasti daní - spoločná iniciatíva skupiny MMF, OECD, OSN a Svetovej banky - vyzýva k pripomienkam k návrhu súboru nástrojov týkajúcich sa zdaňovania offshore spoločností.

Informácia z legislatívneho procesu

Maria Molnarova, 03.08.2017

Začiatkom augusta boli na úrad vlády doručené návrhy zákonov, ktoré zatiaľ neboli zaradené na rokovanie vlády. Kompletný materiál obsahuje upravené znenia návrhov zákonov a tiež vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, na základe ktorého boli návrhy zákonov upravené.

Elektronická komunikácia - doplnenie informácie

Maria Molnarova, 03.08.2017

Prezident finančnej správy František Imrecze rokoval s členmi Konzultačnej rady. Témou stretnutia bol návrh zaviesť povinné elektronické podávanie daňových priznaní pre živnostníkov. 

Nové informácie FR SR

Maria Molnarova, 02.08.2017

V dňoch 28. júla až 1. augusta 2017 boli umiestnené na portál FR SR viaceré aktuálne informácie k daňovým povinnostiam k DPH, k colnému vyhláseniu, k správe daní a k ERP/VRP.

Špeciálna linka pre živnostníkov

Maria Molnarova, 02.08.2017

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vzniká práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spúšťa od augusta. 

Zoznam podaní SKDP na FR SR a MF SR

Marian Kovac, 28.07.2017

Všetky podnety + odpovede nájdete prehľadne kategorizované v databáze Usmernenia a pokyny a sú prepojené na príslušné právne predpisy v Daňovom práve SKDP

Informácia k problematike vrátenia DPH cestujúcim pri vývoze tovaru

Maria Molnarova, 28.07.2017

O vrátenie dane zaplatenej v cene vyvážaného tovaru z tuzemska s výnimkou pohonných látok môže požiadať v zmysle § 59 zákona o DPH fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskej únie tovar neobchodnej povahy v osobnej batožine.

Podvody na DPH?

Maria Molnarova, 27.07.2017

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy zhabali účtovníctvo podnikateľovi v Rožňave. Je podozrivý z podvodov na DPH a to minimálne vo výške 300 000 eur.  

Informácia k vykazovaniu opravy základu dane pri dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárna dodávka) v daňovom priznaní DPH

Maria Molnarova, 26.07.2017

Dnes bola zverejnená na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR " Informácia k vykazovaniu opravy základu dane pri dodaní tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárna dodávka) v daňovom priznaní DPH "

Možnosť prihlásiť sa na konferenciu so zľavou už len do 31.07.2017

Petra Bodnarova, 26.07.2017

Pozývame vás na konferenciu "Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných daní za posledných 60 rokov". Konferencia k zmenám v medzinárodných daniach sa bude konať pod záštitou prezidenta SKDP, Jozefa Danisa a 1. viceprezidentky SKDP, Miriam Galandovej  a v spolupráci s The American Chamber of  Commerce in Slovakia. Využite 20% „Early bird discount“ - pri prihlásení a platbe za seminár do 31.07.2017 Vám poskytneme 20% zľavu .

Novinky FR SR od 14.7.2017 do 24.7.2017

Maria Molnarova, 25.07.2017

Informácie a metodické pokyny Finančného riaditeľstva SR k aktuálnym daňovým povinnostiam daňovníkov.

Aj umelci musia platiť dane

Maria Molnarova, 25.07.2017

Leto je obdobím konania zvýšeného počtu rôznych kultúrnych podujatí. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku vystupujú, takisto musia svoje príjmy zdaňovať.

Slávnostné zloženie sľubu nových daňových poradcov

Martina Pobisova, 20.07.2017

Dňa 18. júla 2017 sa v priestoroch RK Bratislava konalo slávnostné zloženie sľubu nových daňových poradcov, ktorí úspešne zvládli náročné časti skúšok potrebné pre vstup do profesie.

Pozor, falošný web

Maria Molnarova, 13.07.2017

Finančná správa upozorňuje na podvodnú web stránku a falošnú výzvu na dodanie dokladov. Portál finančnej správy opäť skopírovali podvodníci s cieľom získať údaje od našich klientov. FS preto vyzýva návštevníkov webu finančnej správy, aby si poriadne skontrolovali zadanú adresu a v žiadnom prípade nereagovali na zaslané maily.

Informácia o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Maria Molnarova, 13.07.2017

Dňa 17. mája 2017 Európska komisia schválila pozmeňujúce nariadenie k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 , ktoré má priamy vplyv na čerpanie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nové rozsudky ESD z oblasti DPH

Maria Molnarova, 12.07.2017

Dňa 6. júla 2017 boli na portáli EUR-Lex publikované dva rozsudky SD k DPH.

Oznam o ukončení pripomienkového konania

Maria Molnarova, 12.07.2017

Včera, t. j. dňa 11. júla 2017 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva.

Zmena životného minima ovplyvní aj dane

Maria Molnarova, 11.07.2017

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.

Novinky z finančnej správy

Maria Molnarova, 06.07.2017

Finančná správa pravidelne zverejňuje informácie týkajúce sa platenia daní, konkrétne variabilné symboly na platenie daní a preddavkov ...

Najnovšie vyhlásené predpisy v Zbierke zákonov SR

Maria Molnarova, 06.07.2017

Dňa 6. júla 2017 bol v eZbierke vyhlásený Z Á K O N zo 14. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pozmeňujúci návrh štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí

Maria Molnarova, 06.07.2017

Európska komisia dňa 5. júla 2017 prijala návrh na ďalšie posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a zvýšenia transparentnosti v súvislosti s tým, kto v skutočnosti vlastní obchodné a správcovské spoločnosti.

Registrácia a prihlásenie sa do IS CEP od 1. júla 2017

Maria Molnarova, 03.07.2017

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje obchodnej verejnosti ako aj fyzickým osobám, že medzi dostupné komunikácie s Finančnou správou patrí aj komunikácia spojená so splnením colných formalít v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru. Táto komunikácia funguje prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok .

RK Bratislava - Hľadá sa Asistent/ka

Martina Pobisova, 30.06.2017

Regionálna kancelária v Bratislave hľadá na pozíciu Asistent/ka vhodného kandidáta s nástupom od septembra 2017. Bližšie informácie o pracovnom mieste nájdete po rozkliknutí aktuality.

 

© SKDP 2010