Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie org. dňa 23.5.2024 - Zlúčenie, splynutie a rozdelenie v účtovníctve podnikateľov v nadväznosti na zákon o premenách

Asistent SKDP, 14.05.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Máriou Horváthovou (SKAU)

Pripomienky SKDP k novému zákonu o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Metodika SKDP, 09.05.2024

Odborné pripomienky SKDP uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Prezidentka podpísala novelu zákona o DPH a novelu zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 09.05.2024

Schválené zákony v oblasti DPH, spotrebných daní, zákona o používaní ERP a účtovníctva podpísané prezidentkou SR dňa 7. mája 2024.

Klubové stretnutie org. dňa 22.5.2024 - Normy prirodzených úbytkov na zásobách z účtovného a daňového hľadiska

Asistent SKDP, 02.05.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Schválené vládne novely zákona o DPH a zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 26.04.2024

Národná rada SR včera schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zákon o dani zo sladených nealko nápojov zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 25.04.2024

Dňa 17. apríla 2024 zverejnilo ministerstvo financií návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov na medzirezortné pripomienkovanie. Ide o avizované konsolidačné opatrenie v podobe zdanenia spotreby nealkoholických nápojov s pridaným cukrom alebo iným sladidlom, ktoré sa má začať uplatňovať od 1. januára 2025. Ukončenie pripomienkovania v MPK: 9. mája 2024.

TS: Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry za dodanie tovaru alebo služby

Tajomnik SKDP, 25.04.2024

Zavedenie opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby s účinnosťou od 1.1.2023 predpokladalo zvýšenú motiváciu podnikateľov k uhrádzaniu splatných záväzkov v obchodno-právnych vzťahoch. Cieľom tejto úpravy bolo nielen znižovanie medzery vo výbere DPH, ale aj zlepšenie platobnej disciplíny podnikateľov Povinnosť robiť opravu odpočítanej dane sa vzťahuje na všetky faktúry, ktoré po tomto dátume boli neuhradené 100 dní od ich pôvodnej splatnosti.

Klubové stretnutie org. dňa 9.5.2024 - Elektronický podpis a jeho využitie

Asistent SKDP, 26.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Eduardom Baraniakom zo spoločnosti BRAIN:IT

Klubové stretnutie org. dňa 13.5.2024 - Premlčanie pohľadávok v daňovom práve a v práve sociálneho zabezpečenia

Asistent SKDP, 23.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o DPH

Metodika SKDP, 16.04.2024

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Cieľom pripravovanej právnej úpravy je s ohľadom na zefektívnenie boja proti daňovým a colným únikom, minimalizáciu ich počtu a objemu a zníženie daňovej medzery, prijatie špecifických opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane, opráv a úprav. Ide najmä o rozšírenie prípadov s povinnosťou opravy odpočítanej dane, spresnenie legálnej definície pojmu „investičný majetok“ a mechanizmus úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku. Termin na zaslanie podnetov a vyjadrení: 9. mája 2024.

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

Tajomnik SKDP, 15.04.2024

BRATISLAVA – 12.04.2024: Do 30. apríla majú dovozcovia povinnos· predloži· správu obsahujúcu informácie za obdobie skon·eného štvr·roka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zria·uje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finan·ná správa v týchto d·och upozor·uje da·ové subjekty, ktorých sa to týka, na túto povinnos·.

Prvé ohlásené konsolidačné opatrenia v oblasti daní

Metodika SKDP, 10.04.2024

Prvé dve avizované konsolidačné opatrenia v oblasti daní majú byť účinné od 1. januára 2025. Ide o zavedenie spotrebnej dane na e-cigarety s obsahom nikotínu, nikotínové vrecúška a ostatné nikotínové výrobky a zavedenie dane zo sladených nealkoholických nápojov a sladidiel. Návrhy majú byť schvaľované v riadnom legislatívnom procese vrátane medzirezortného pripomienkovania.

Zdaňovanie cenných papierov

Tajomnik SKDP, 03.04.2024

27. februára 2024 sa uskutočnilo školenie k zdaňovaniu príjmov z cenných papierov so skúsenými lektormi z MF SR Miroslavou Brnovou, ktorá sa v prvej časti venovala najmä zdaňovaniu príjmov z cenných papierov u fyzických osôb a Petrom Honiačkom, ktorý sa zameral na zdaňovanie operácií s cennými papiermi u právnických osôb.

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Metodika SKDP, 03.04.2024

Ministerstvo financií dňa 2. apríla 2024 začalo verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami k regulácii, ktorou je povinnosť vedenia dokumentácie k transferovému oceňovaniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Konzultácia sa uskutočňuje formou dotazníka, ktorý je uvedený v oznámení. Termín ukončenia konzultácií: 6. mája 2024.

Klubové stretnutie org. dňa 17.4.2024 - Zdaňovanie cenných papierov – otázky a odpovede zo seminára

Asistent SKDP, 16.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s lektormi z MF SR Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Miroslavou Brnovou

Klubové stretnutie org. dňa 3.4.2024 - Najčastejšie nedostatky zistené inšpektorátom práce pri kontrolách

Asistent SKDP, 29.03.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou (Národný inšpektorát práce)

Novela zákona o cestovných náhradách v MPK

Metodika SKDP, 25.03.2024

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh na novelizáciu zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý je súčasťou návrhu novely zákona o minimálnej mzde. Novelou zákona o cestovných náhradách sa má s účinnosťou od 1. januára 2025 upresniť právna úprava používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov na pohonné látky a zaviesť osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní

Metodika SKDP, 16.04.2024

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k novele zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Novelou sa má transponovať smernica Rady (EÚ) 2011/2226 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní tzv. smernica DAC8, so zámerom zaviesť povinnosť pre poskytovateľov služieb kryptoaktív oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Termín na pripomienkovanie: 3. apríla 2024.

Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

Sprava_databaz, 21.03.2024

Finančná správa prináša zoznam hlavných zmien v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zdaňovacie obdobie 2023 je možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo financií a sú zverejnené na jeho webovom sídle, ako aj na portáli FS s vyznačením dátumu uverejnenia.

Klubové stretnutie org. dňa 8.4.2024 - Regulácia poskytovania účtovných služieb

Asistent SKDP, 08.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s prezidentkou SKDP - JUDr. Ing. Miriam Galandovou

Klubové stretnutie org. dňa 8.4.2024 - PROFESIONÁLNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Asistent SKDP, 18.03.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Mgr. Karin Kniez (kouč)

Novelou stavebného zákona zverejnenou v Zbierke zákonov 14. marca 2024 sa doplnil zákon o dani z príjmov

Metodika SKDP, 14.03.2024

Zákonom č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 v zákone o dani z príjmov prechodným ustanovením upravuje spôsob odpisovania súboru stavieb tvoriacich funkčný celok.

Správne poplatky pri správe daní od 1. apríla 2024

Metodika SKDP, 13.03.2024

Od 1. apríla 2024 sa zvyšujú aj správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov finančnej správy. Správne poplatky sa zvyšujú v zmysle zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Klubové stretnutie org. dňa 4.4.2024 - Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od roku 2025

Asistent SKDP, 13.03.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s RNDr. Janou Motyčkovou (odborníčka na SP a ZP)

Novely zákonov v oblasti spotrebných daní zverejnené v Zbierke zákonov 12. marca 2024

Metodika SKDP, 14.03.2024

V Zbierke zákonov SR boli dňa 12. marca 2024 zverejnené: zákon č. 43/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, a zákon č. 44/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súv. výrobkov.

Uplatňovanie DPH v súvislosti s poplatkami za odber podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd

Metodika SKDP, 11.03.2024

Dňa 6. marca 2024 vláda schválila návrh novely nariadenia č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR. V návrhu ide o započítavanie DPH do poplatku za odber podzemných vôd a do poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Klubové stretnutie org. dňa 25.3.2024 - Najčastejšie nedostatky zistené inšpektorátom práce pri kontrolách

Asistent SKDP, 25.03.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou (Národný inšpektorát práce)

Klubové stretnutie org. dňa 21.3.2024 - Základ (základy) dane a daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Valériou Jarinkovičovou (odborníčka na dane)

Klubové stretnutie org. dňa 26.3.2024 - Úroky z omeškania z nadmerného odpočtu vývoj a aktuálny stav

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Metodika SKDP, 26.02.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorým sa má implementovať nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (nariadenie MiCA). V súvislosti s novou definíciou kryptoaktíva sa s účinnosťou od 1. januára 2025 majú novelizovať aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Pojem virtuálna mena sa nahrádza pojmom kryptoaktívum.

 

© SKDP 2010