Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Nové vzory daňových priznaní k spotrebným daniam z minerálneho oleja a alkoholických nápojov - pripomienkovanie predbežnej informácie

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií včera zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov a predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pripomienkovanie do 10. augusta 2020.

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií včera zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Pripomienkovanie do 17. augusta 2020.

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pripomienkovanie do 14. augusta 2020.

Vzor kontrolného výkazu k DPH - Pripomienkovanie predbežnej informácie

Metodika SKDP, 27.07.2020

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Pripomienkovanie do 5. augusta 2020. Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy a podnety do 3. augusta 2020.

Daňový manifest 2020

Metodika SKDP, 22.07.2020

Slovenská komora daňových poradcov sa spolupodieľala na príprave dokumentu "DAŇOVÝ MANIFEST 2020", ktorý predstavuje návrh opatrení na podporu slovenského podnikateľského prostredia z pohľadu daní. Dokument bol minulý týždeň adresovaný ministrovi financií.

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zverejnený v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.07.2020

Dnes bol v Zbierke zákonov SR zverejený zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Vládny návrh novely zákona o dani z príjmov zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie

Metodika SKDP, 21.07.2020

MF SR včera zverejnilo navrhované znenie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2021 a 1. januára 2022. Pripomienkovanie do 7. augusta 2020.

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia schválený v Parlamente

Metodika SKDP, 10.07.2020

Národná rada SR včera schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zákon bol schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020, 1. januára a 1. júla 2021, 1. januára 2022 a 1. januára 2023.

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku v MPK

Metodika SKDP, 09.07.2020

Návrhom nového zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku zverejneného na medzirezortné pripomienkové konanie sa upravuje zákon o správe daní (Daňový poriadok) a ďalšie zákony. Okrem iného upravuje aj inštitút účinnej ľútosti pri trestnom čine skrátenia dane a poistného. Pripomienkovanie do 15. júla 2020.

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov - prehľad

Sprava_databaz, 25.06.2020

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Metodika SKDP, 24.06.2020

Vláda SR dnes predstavila 114 legislatívnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19. Návrh zákona, ktorým sa opatrenia zavádzajú má byť schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Asistent SKDP, 16.06.2020

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované kanceláriou SKDP, ktoré sa bude konať v utorok 23. júna 2020 na tému: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Vládna novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.06.2020

Dnes bol na medzirezortné pripomienkové konanie zverejnený návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Termín na pripomienkovanie do 2. júla 2020.

Predbežná informácia k novele zákona o správe daní

Metodika SKDP, 12.06.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Termín na pripomienkovanie do 22. júna 2020.

Ukončenie núdzového stavu

Metodika SKDP, 12.06.2020

Uznesením č. 366 z 10. júna 2020 vyhláseným v Zbierke zákonov SR č. 147/2020 Z. z. vláda SR schválila návrh na skončenie núdzového stavu a ukončila núdzový stav vyhlásený na území SR uplynutím 13. júna 2020. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR. č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Predbežná informácia k novele zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 04.06.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Termín na pripomienkovanie do 15. júna 2020.

Predbežné informácie v oblasti spotrebných daní

Metodika SKDP, 03.06.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii s cieľom stanoviť normy strát v pozastavení dane, a predbežné informácie k pripravovaným návrhom vyhlášok MF SR v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Termín na pripomienkovanie do 10. júna 2020.

MPK k novele zákona proti praniu špinavých peňazí

Metodika SKDP, 01.06.2020

Ministerstvo vnútra zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, cieľom ktorého je transpozícia V. AML Smernice, a ktorým sa v súvislosti s doplnením úpravy týkajúcej sa virtuálnej kryptomeny a zosúladením tohto pojmu upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť 1. novembra 2020. Termín na pripomienkovanie do 5. júna 2020.

MPK k návrhu EÚ na posunutie implementácie a uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 03.06.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania. Pripomienkovanie do 5. júna 2020.

Klubové stretnutie: Prijaté a plánované opatrenia v súvislosti s COVID-19

Asistent SKDP, 29.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 26.05.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatrenia

Asistent SKDP, 22.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s Ing. Michaelou Vidovou z MF SR.

Novela zákona corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.05.2020

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 20. mája 2020.

bulletin SKDP

Tajomnik SKDP, 19.05.2020

Predstavujeme Vám pilotné číslo Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov

Parlament schválil ďalšiu novelu zákona corona (IV)

Metodika SKDP, 18.05.2020

Schválené znenie novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje aj vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.

SKDP požiadala o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov

Pravnik SKDP, 29.05.2020

SKDP dlhodobo rieši postavenie daňových poradcov a vplyv COVID-19 na ich činnosť. V tejto súvislosti pristúpila aj k oficiálnej žiadosti o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov.

Vládny návrh Lex corona IV – ďalšie opatrenie vo finančnej oblasti a úprava opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel

Metodika SKDP, 04.05.2020

Cieľom vládou schváleného návrhu zákona 30. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, je rozšírenie finančných opatrení o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, a umožnenie správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. Účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

Vláda schválila nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - úprava preddavkových povinností

Metodika SKDP, 04.05.2020

30. apríla 2020 vláda SR schválila návrh nariadenia v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, v ktorom ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov ako súčasť opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie pre daňové subjekty. Vládne nariadenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov a nadobudlo účinnosť 30. apríla 2020.

MF SR informuje k preddavkovým povinnostiam počas pandémie

Metodika SKDP, 29.04.2020

MF SR dnes zverejnilo správu, v ktorej informuje ako sa majú platiť preddavky na daň z príjmov počas obdobia pandémie a jeden mesiac po jej skončení.

 

© SKDP 2010