Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 26.05.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatrenia

Asistent SKDP, 22.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s Ing. Michaelou Vidovou z MF SR.

Novela zákona corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.05.2020

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 20. mája 2020.

bulletin SKDP

Tajomnik SKDP, 19.05.2020

Predstavujeme Vám pilotné číslo Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov

Parlament schválil ďalšiu novelu zákona corona (IV)

Metodika SKDP, 18.05.2020

Schválené znenie novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje aj vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.

SKDP požiadala o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov

Pravnik SKDP, 18.05.2020

SKDP dlhodobo rieši postavenie daňových poradcov a vplyv COVID-19 na ich činnosť. V tejto súvislosti pristúpila aj k oficiálnej žiadosti o usmernenie k prevádzkam daňových poradcov.

Vládny návrh Lex corona IV – ďalšie opatrenie vo finančnej oblasti a úprava opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel

Metodika SKDP, 04.05.2020

Cieľom vládou schváleného návrhu zákona 30. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, je rozšírenie finančných opatrení o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, a umožnenie správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. Účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.

Vláda schválila nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - úprava preddavkových povinností

Metodika SKDP, 04.05.2020

30. apríla 2020 vláda SR schválila návrh nariadenia v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, v ktorom ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov ako súčasť opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie pre daňové subjekty. Vládne nariadenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov a nadobudlo účinnosť 30. apríla 2020.

MF SR informuje k preddavkovým povinnostiam počas pandémie

Metodika SKDP, 29.04.2020

MF SR dnes zverejnilo správu, v ktorej informuje ako sa majú platiť preddavky na daň z príjmov počas obdobia pandémie a jeden mesiac po jej skončení.

Klubové stretnutie: Opatrenia MF SR - aktuálne otázky COVID 19

Asistent SKDP, 06.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s lektormi z MF SR k aktuálnym otázkam COVID 19".

LEX KORONA III - ďalšie daňové opatrenia - zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 26.04.2020

Vládna novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III zverejnená v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 25. apríla 2020.

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Metodika SKDP, 24.04.2020

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva. Daňoví poradcovia sa môžu vyjadrovať do 15. mája 2020.

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení schválený v parlamente

Metodika SKDP, 24.04.2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schválený na dnešnom zasadnutí NR SR, upravuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na za základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.

Návrh nariadenia EÚ o osobitných opatreniach na riešenie krízy COVID-19 v MPK

Metodika SKDP, 22.04.2020

MPSVR SR zverejnilo návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 28. apríla 2020.

LEX KORONA III - ďalšie daňové opatrenia - schválené v parlamente

Metodika SKDP, 26.04.2020

Vládny návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III schválený na dnešnom zasadnutí NR SR. Účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Klubové stretnutie: Komunikačné technológie v čase zákazu osobných stretnutí, komunikačné zručnosti

Asistent SKDP, 20.04.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Tomášom Vargom - zo spoločnosti GoUP s. r. o. k téme: Komunikačné technológie v čase zákazu osobných stretnutí, komunikačné zručnosti

Programové vyhlásenie vlády SR

Metodika SKDP, 19.04.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 schválené na dnešnom zasadnutí vlády SR a predložené na prerokovanie a vyslovenie dôvery NR SR.

Schvaľovanie ďalších daňových opatrení - Lex Korona III - v parlamente

Metodika SKDP, 17.04.2020

Schvaľovanie ďalších daňových opatrení v súvislosti s COVID-19, ktoré sú súčasťou vládneho návrhu novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. tzv. Lex Korona III, bude na programe najbližšej schôdze NR SR 20. apríla 2020. Zákon je schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.

Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov - odloženie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

Metodika SKDP, 24.04.2020

Vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov schválený na dnešnom rokovaní Vlády SR navrhuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie. Má sa týkať zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obdobne sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ďalšie daňové opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Lex Corona III

Metodika SKDP, 17.04.2020

Na dnešnom rokovaní Vlády SR boli schválené ďalšie daňové opatrenia v súvislosti s COVID-19 tzv. Lex Corona III. Vládny návrh zákona, ktorý novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., upravuje opatrenia v oblasti správy daní, dane z motorových vozidiel, dane z príjmov, v oblasti používania registračných pokladníc, v oblasti DPH, spotrebných daní a cla, v oblasti miestneho poplatku za rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku.

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Metodika SKDP, 23.04.2020

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva. Termín na pripomienkovanie do 7. mája 2020.

Klubové stretnutie: Príspevky na udržanie zamestnanosti / Kurzarbeit po slovensky

Asistent SKDP, 15.04.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou k Príspevkom na udržanie zamestnanosti / Kurzarbeit po slovensky 

Finačná správa zverejnila informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Sprava_databaz, 14.04.2020

Finančná správa SR postupne vydáva informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V tomto týždni boli zverejnené informácie k časti zákona týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru, informácia k šiestej hlave druhej časti zákona (opatrenia v oblasti účtovníctva) a informácia k siedmej hlave druhej časti zákona (opatrenia v oblasti dane z príjmov).

Podpora pre veľké podniky

Metodika SKDP, 09.04.2020

MH SR dnes informovalo o pripravovanej pomoci štátu pre veľké podniky.

Upozornenie na vzniknutú situáciu pri cezhraničnej práci z domu v časoch opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

SKDP Press, 09.04.2020

Rakúsko od 1.1.2020 zaviedlo vnútroštátnu úpravu - novelu rakúskeho zákona o dani z príjmov, na základe ktorej majú zamestnávatelia osôb, ktoré podliehajú v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, registračnú povinnosť a prípadnú povinnosť zrážať preddavky na rakúsku daň z príjmov zo závislej činnosti, ak nedôjde k oslobodeniu tohto príjmu v zmysle príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V zmysle tejto úpravy nie je podstatné, či zamestnanec je alebo nie je rakúskym daňovým rezidentom podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (t.j. prihliada sa na posúdenie na základe vnútroštátnych predpisov). Predpokladom pre povinnosť registrácie zamestnávateľa je iba to, že sa činnosť zamestnancami vykonáva v Rakúsku. Zavedením tejto vnútroštátnej úpravy platnej od 1.1.2020 podstupujú slovenskí zamestnávatelia v aktuálnej situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 zvýšenú, resp. neúmernú administratívnu a finančnú záťaž.

Pripomienky SKDP k daňovým opatreniam Lex Corona I

Metodika SKDP, 09.04.2020

V rámci spolupráce s MF SR bol za SKDP vypracovaný materiál, sumár pripomienok k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19.

DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 09.04.2020

Odklad splátok úverov pre občanov, SZČO, malé a stredné podniky a zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb ako súčasť druhej vlny ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Legislatívna úprava nadobudla účinnosť 9. apríla 2020.

Spolupráca MF SR a SKDP

Tajomnik SKDP, 09.04.2020

Zástupcovia SKDP sú členmi pracovnej skupiny pre prípravu návrhov opatrení v súvislosti s COVID-19. Včera prebehla on-line diskusia o prijatých aj plánovaných opatreniach s účasťou daňových poradcov.

Odklad splátok úverov ako súčasť druhej pomoci občanom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 09.04.2020

Dnes bola zverejnená a nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou sa ustanovuje možnosť odkladu splácania úverov vo vzťahu k spotrebiteľom, fyzickým osobám - podnikateľom, malým a stredným podnikom.

Vracanie preplatkov - Informácia FR SR k pripravovanému legislatívnemu opatreniu

Metodika SKDP, 15.04.2020

Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie tento rok do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z prímu za rok 2019, nebudú musieť na svoje peniaze čakať až do skončenia pandémie. Finančná správa im bude preplatky vracať rovnako ako po minulé roky. Dostanú ich priebežne, najneskôr do 10. mája. Ministerstvo financií SR k tomu pripravuje ďalšie legislatívne opatrenie.

 

© SKDP 2010