Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
TaxCharity pomáha študentom

Tajomnik SKDP, 29.10.2020

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc študentom, ktorí potrebujú našu podporu pre úspešné ukončenie ich štúdia. Verím, že aj v týchto ťažkých časoch je priestor hľadieť aj na iných. Ďakujem Štefan Kabát, predseda výboru TaxCharity

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti.

VZ SKDP 2020

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že bola zverejnená pozvánka program, obsahová náplň a súvisiace materiály na zasadanie Valného zhromaždenia SKDP.

Klubové stretnutie: Home office vo svetle COVID-19

Asistent SKDP, 26.10.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Simonou Dušekovou Schusztekovou, PhD. LL.M z Advokátskej kancelárie Henrich Dušek, s.r.o.

Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku

Metodika SKDP, 23.10.2020

Predkladaný materiál MPSVR schválila vláda 21. októbra 2020.

Novely daňových zákonov schválené na októbrovej schôdzi NR SR

Metodika SKDP, 26.10.2020

Zákon o 13. dôchodku, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní, zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorým sa dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok).

SKDP získala zelený certifikát

Marian Kovac, 21.10.2020

V roku 2019 sme sa zapojili do zberu elektroodpadu a získali zelený certifikát

Tlačová správa - Firmy si môžu polepšiť cez výhodnejšie odpočítanie strát

SKDP Press, 16.10.2020

Mnohí podnikatelia sú pri platení daní znevýhodnení a platia vyššie dane ako by mali. Stačí, aby realizovali väčší investičný projekt a skončia na pár rokov v strate. Doteraz boli pravidla prísne a stratu si mohli zo základu dane odpočítavať len rovnomerne 4 roky za sebou. Situácia sa zmenila a firmy si môžu polepšiť. Na straty, ktoré vznikajú od roku 2020 bude dlhšia doba odpočítania a strata sa nemusí odpočítavať rovnomerne v rovnakej výške.

Vyhlášky MF SR v oblasti spotrebných daní v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 14.10.2020

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabak. výrobkov a zverejňovania údajov o týchto kontrolných známkach, návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotreb. balenia tabakových výrobkov a návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii.

Ako pripomienkovať Moderné a úspešné Slovensko?

Sprava_databaz, 14.10.2020

Ministerstvo financií SR zverejnilo reformné menu – Národný integrovaný reformný plán s názvom Moderné a úspešné Slovensko a spustilo verejnú diskusiu.

Klubové stretnutie k ukončeniu mimoriadnej situácie pre účely aktivácie daňových povinností daňových subjektov v časti dane z príjmov

Asistent SKDP, 06.10.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou z MF SR

VZ SKDP 2020

Tajomnik SKDP, 29.10.2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP. Vzhľadom na núdzový stav kvôli prebiehajúcej pandémii koronavírusu a prijaté obmedzenia pri organizovaní hromadných podujatí (aktuálne 6 osôb) Vás pekne prosíme, aby ste na valnom zhromaždení hlasovali na diaľku, teda bez osobnej účasti. Osobne prítomní na rokovaní žiaľ môžu byť len predsedajúci a vybraní členovia komisií valného zhromaždenia zabezpečujúci jeho riadny priebeh.

Termín na skúšky pre budúcich daňových poradcov

Marian Kovac, 12.10.2020

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok pre záujemcov o profesiu daňového poradcu, ktoré sa uskutočnia v decembri 2020. 3. decembra 2020 - test a písomná časť, 15. decembra 2020 - ústna časť. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2020.

Novely zákonov o spotrebných daniach na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 01.10.2020

Na dnešnom rokovaní vlády SR 30. septembra 2020 budú schvaľované: návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Návrh nového zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 01.10.2020

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na rokovanie vlády návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach za účelom prijatia opatrení na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou Covid 19. Zavádza sa inštitút právnej úpravy dočasnej ochrany a mení právna úprava tzv. malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Menia sa a dopĺňajú zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (daňový poriadok). Účinnosť od 1. januára 2021.

Novela Lex Korona zákona č. 67/2020 Z. z. zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 01.10.2020

Dnes bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Účinnosť 29. septembra 2020.

Novela Lex Korona zákona č. 67/2020 Z. z. schválená v parlamente

Metodika SKDP, 01.10.2020

NR SR včera schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládnu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Účinnosť 29. septembra 2020.

Klubové stretnutia s Ing. Danou Slivkovou, PhD.

Asistent SKDP, 13.10.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s Ing. Danou Slivkovou, PhD. z FS SR

Novela Zákonníka práce v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 19.09.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa mení aj zákon o dani z príjmov. Cieľom je okrem iného aj úprava ustanovení o práci z domácnosti a ustanovenie možnosti výberu zamestnanca medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Navrhovaná účinnosť 1. marca 2021 a 1. januára 2022. Ukončenie pripomienkovania 8. októbra 2020.

Bulletin SKDP 2/2020

Tajomnik SKDP, 17.09.2020

Po úspešnom prvom čísle bulletinu SKDP si dovoľujeme dať Vám do pozornosti aj jeho druhé číslo.

Vláda schválila novelu zákona Lex Korona

Metodika SKDP, 17.09.2020

Dňa 16. septembra 2020 vláda schválila návrh novely zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je ukončenie mimoriadnej situácie pre účely aktivovania daňových a súvisiacich povinností daňových subjektov. Návrh má byť v parlamente schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť 29. septembra 2020.

Národný program reforiem SR 2020

Metodika SKDP, 17.09.2020

Materiál Ministerstva financií SR "Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020" a "Akčný plán Národného programu reforiem SR 2020"

Klubové stretnutie: Nové likvidácie a zrušenie spoločností

Asistent SKDP, 16.09.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou

Návrh vzoru kontrolného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 08.09.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH. Návrh na úpravu nadväzuje na zmeny a doplnenia zákona o DPH účinné od 1. januára 2021 v súvislosti so zavedením nového inštitútu opravy základu dane pri dodaní, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Termín ukončenia MPK 28. septembra 2020.

Pripomienkovanie návrhu smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní

Metodika SKDP, 08.09.2020

Ministerstvo financií zverejnilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (návrh smernice DAC 7). Navrhované zlepšenia sa týkajú všetkých foriem výmeny informácií a administratívnej spolupráce v oblasti priamych daní. Rozširuje sa rozsah automatickej výmeny o informácie oznamované prevádzkovateľmi platforiem o predávajúcich a ich príjmoch dosiahnutých v rámci platforiem a navrhujú sa pravidlá oznamovania prevádzkovateľov platforiem. Navrhovaný transpozičný termín je 31. decembra 2021 a ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2022. Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania 18. septembra 2020.

Vládne návrhy zákonov v oblasti daní doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 28.08.2020

Dnes boli do parlamentu doručené návrhy zákonov v oblasti daní, ktoré majú byť schvaľované na septembrovej schôdzi.

Vláda schválila návrh novely zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 28.08.2020

Schválený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zákon č. 359/2015 Z z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2021 a 1. januára 2022.

Predbežná informácia k pripravovanej novele zákona o dani z motorových vozidiel

Metodika SKDP, 28.08.2020

Ministerstvo financií zverejnilo Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Pripomienkovanie do 10. septembra 2020.

Vláda schválila návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Metodika SKDP, 27.08.2020

Schválený návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorým sa transponujú právne záväzné akty (transpozícia smerníc a implementácia nariadení) EÚ s cieľom zavedenia režimu správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, v daňovom konaní, v rámci výkonu medzinárodných sankcií, preukazovania pôvodu majetku..

Vláda schválila návrh novely zákona o DPH

Metodika SKDP, 26.08.2020

Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť 1. januára a 1. júla 2021.

 

© SKDP 2010