Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
TS: Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný

SKDP Press, 18.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia.

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

Sprava_databaz, 15.10.2021

FR SR vo svojom newsletteri informuje daňovníkov o plánovanom zavedení obojsmernej elektronickej komunikácie

Návrh zákona o používaní pokladnice e-kasa klient nahradí zákon o používaní ERP

Metodika SKDP, 12.10.2021

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu nového zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov.

Poslanecká novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 12.10.2021

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, zavádza inštitút súkromnej výroby piva a nulovú sadzbu spotrebnej dane domácky vyrobeného piva vo vymedzenom množstve pre vlastnú konzumáciu, a inštitút malého samostatného liehovaru a zníženú sadzbu dane na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku a na lieh vyrobený v malých liehovaroch iných členských štátoch. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2022.

Klubové stretnutie: Kurzarbeit od 2022, ste už pripravení?

Asistent SKDP, 12.10.2021

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP - Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou

Poslanecká novela zákona o miestnych daniach doručená do NR SR

Metodika SKDP, 06.10.2021

Do NR SR bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zámerom ktorého je umožniť obciam ako správcom dani z nehnuteľností možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí) a možnosť určiť si stavby, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie za účelom podpory výstavby športovísk a športovej infraštruktúry.

Neschválená poslanecká novela zákonníka práce

Metodika SKDP, 06.10.2021

Poslanci NR SR dnes neschválili v I. čítaní poslanecký návrh na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ďalších zákonov, cieľom ktorej bolo zavedenie možnosti pre zamestnávateľov podľa ich vlastného rozhodnutia, zaviesť regulovaný spôsob motivovania svojich zamestnancov/kýň k zaočkovaniu sa proti ochoreniu COVID-19 (poskytnutie pracovného voľna na deň očkovania, ďalšia dovolenka a jednorazový finančný príspevok).

Klubové stretnutie: Transpozícia smernica Rady (EÚ) 2020/262 do národnej legislatívy

Asistent SKDP, 06.10.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Milanom Danišovičom z MF SR

TS: Návrh rodičovského dôchodku je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný

Marian Kovac, 30.09.2021

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zavádza systém asignácie odvodov, pri ktorom rodičia detí pracujúcich na Slovensku môžu dostať určitú časť odvodov svojich detí vo forme tzv. rodičovského dôchodku. Z pohľadu daňového-odvodového systému však ide o nekoncepčné riešenie s potenciálnym diskriminačnými dopadmi na viaceré skupiny daňovníkov.

Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 28.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: CENOTVORBA PRE DAŇOVÝCH PORADCOV

Asistent SKDP, 24.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

Digitalizácia daní a účtovníctva v Českej republike

Tajomnik SKDP, 23.09.2021

Komora certifikovaných účtovníkov a Komora daňových poradcov Českej republiky sú usporiadateľmi spoločnej konferencie na tému automatizácia a digitalizácie daní a účtovníctva. Konferencia sa zameria na informácie z legislativy a štátnej správy, skúseností z poradenských firiem a budúci vývoj a profesnej využiteľnosti technológií.

Schválená novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorou sa upravuje zákon o DPH

Metodika SKDP, 23.09.2021

Dňa 21.09.2021 Národná rada schválila novelu zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, v zmysle ktorej sa upravuje ustanovenie o oslobodení od dane pri dovoze tovaru v súvislosti s dovozom biologických a chemických látok a bezodplatne poskytnutých zvierat na výskumné účely pre subjekty poskytujúce vzdelávanie alebo uskutočňujúce vedecký výskum. Účinnosť 1. novembra 2021.

Finančná správa vydala metodický pokyn k osobitnej úprave ONE STOP SHOP – EÚ schéma

Metodika SKDP, 22.09.2021

S účinnosťou od 1.7.2021 sa novelou zákona o DPH zaviedli nové dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku a dodanie služieb na diaľku (OSS a IOSS) a zároveň sa rozšírili doterajšie osobitné úpravy MOSS, ktoré sa transformovali na OSS.

Iniciatíva SKDP - povinné zverejňovanie zmlúv

Tajomnik SKDP, 22.09.2021

SKDP za podpory ďalších profesijných komôr zriadených zákonom iniciovala stretnutie s Ministerstvom spravodlivosti SR (p. Čitbajovou, p. Hofferovou - vedúcou stratégii civilnej legislatívy a p. Palúšom - generálnym riaditeľom sekcie legislatívy) k infozákonu.

Klubové stretnutie: Zamestnanecké benefity v roku 2021 (najmä z daňového aspektu)

Asistent SKDP, 21.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektorkou Ing. Valériou Jarinkovičovou

Klubové stretnutie: Stravovanie zamestnancov (so zameraním na stravovacie poukážky a finančný príspevok zamestnávateľa)

Asistent SKDP, 21.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektorkou Ing. Valériou Jarinkovičovou

Klubové stretnutie: Exit Tax - zdanenie pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f a § 17g ZDP)

Asistent SKDP, 20.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačekom

Diskusia k daňovým kontrolám

Tajomnik SKDP, 14.09.2021

Daňoví poradcovia diskutovali so zástupcami MF SR – JUDr. Toškom Beranom, FR SR – Ing. Miroslavou Vrúdnou a Ing. Miroslavou Barlovou, NSS SR – JUDr. Petrou Príbelskou najpálčivejšie otázky daňových kontrol ...

Návrhy zákonov v oblasti daní a účtovníctva zaradené na program septembrovej schôdze NR SR

Metodika SKDP, 14.09.2021

Začiatok septembrovej schôdze NR SR 16. septembra 2021

Klubové stretnutie: Účinnosť CFC pravidiel pre FO je za dverami

Asistent SKDP, 21.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s kolegom daňovým poradcom Ing. Petrom Pašekom

Návrhy zákonov a predpisov v oblasti daní zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie

Metodika SKDP, 08.09.2021

Zákon o osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa upravuje zákon o dani z príjmov, novela vyhlášky MF SR o spôsobe označovania platby dane

Návrhy zákonov v oblastí daní a účtovníctva doručené na schvaľovanie v NR SR

Metodika SKDP, 08.09.2021

Novela zákona o správe daní, vyhláška o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti, novela zákona o finančnej správe, novela zákona o účtovníctve, novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, poslanecké návrhy na nepriamu novelizáciu daňových zákonov

Návrh novely zákona o účtovníctve doručený do NR SR

Metodika SKDP, 31.08.2021

Návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve doručený do NR SR dňa 30. augusta 2021. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2022.

Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Metodika SKDP, 31.08.2021

Dňa 31. augusta 2021 bolo v Zbierke zákonov zverejnené a nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatnej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť daň, rozdiel na dani alebo preddavok na dani z príjmov zo závislej činnosti za kalendárny rok 2010 vyrubený daňovému subjektu - poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Vláda schválila návrh nariadenia vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Metodika SKDP, 26.08.2021

Navrh nariadenia vlády o zníku daňového nedoplatku zodpovedajúceho sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2010, ktorý bol vyrubený daňovému subjektu - poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zverejnenie novely vyhlášky o spôsobe označovania platby DPH na medzirezortné pripomienkové konanie

Metodika SKDP, 26.08.2021

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Vyhláška sa novelizuje v nadväznosti na zavedenie nového osobitného spôsobu označovania platby dane v zmysle novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Termín na pripomienkovanie do 14. septembra 2021.

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia k pripravovaným opatreniam MH SR

Metodika SKDP, 26.08.2021

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo "Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona", ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, v zmysle ktorej môže podnikateľská verejnosť zasielať podnety a návrhy do 7. septembra 2021.

Novela zákona o účtovníctve na programe rokovania vlády SR

Metodika SKDP, 25.08.2021

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 zaradená na program rokovania vlády SR 25. augusta 2021

Klubové stretnutie: Poistenie daňových poradcov - najčastejšie otázky

Asistent SKDP, 24.08.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe RENOMIA, s r.o.

 

© SKDP 2010