Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie spojené s vianočným večierkom v Košiciach

Asistent SKDP, 15.11.2019

Regionálna komora SKDP Košice pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Evou Timkovou , PCC, PKcS - koučkou k téme: "Orientácia na riešenia podporujúce zlepšovanie procesov", po prednáške RR SKDP srdečne pozýva členov komory na vianočný večierok.

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Tajomnik SKDP, 05.11.2019

Správne kolégium NS SR včera prijalo zjednocujúce stanovisko vo veci náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Predbežná informácia k pripravovanej novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.10.2019

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii alebo k prijatiu nového právneho predpisu upravujúceho konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie. Ukončenie pripomienkového konania 7. novembra 2019.

NR SR neschválila poslanecký návrh na rozšírenie poskytovania príspevku na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov

Metodika SKDP, 24.10.2019

23. októbra 2019 NR SR v III. čítaní neschválila návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, cieľom ktorého bolo rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Daňoví poradcovia vystúpia na Hrebienok

Tajomnik SKDP, 07.11.2019

Všetci členovia SKDP máte možnosť prvýkrát sa zúčastniť spoločného stretnutia v rámci akcie SAMI SEBE.

TS- Termín na skúšky daňových poradcov

SKDP Press, 23.10.2019

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2019. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Novely daňových a súvisiacich zákonov schválené parlamentom

Metodika SKDP, 24.10.2019

V dňoch 15. až 17. októbra 2019 boli parlamentom schválené: - novela zákona o dani z motorových vozidiel, - novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, - novela zákona o DPH, - novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o daňových poradcoch a SKDP a zákona o miestnych daniach a zákona o používaní ERP, - novela zákona o účtovníctve, - novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Novely zákona o DPH zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve poslanecké novely zákona č. 222/2004 Z. z., ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza znížená sadzba dane 10% na vybrané potraviny a tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, noviny, časopisy a periodiká.

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené tri poslanecké novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020: - zavádza nová sadzba dane 15% pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ich príjmy v príslušnom zdaňovacom období neprekročia 100 000 eur, znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb 15% pre daňovníkov, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšia 100 000 eur, - upravuje nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka, - oslobodzuje od dane z príjmov na strane zamestnanca novozavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa a výdavky spojené s príspevkom ustanovujú za daňový výdavok (náklad) na strane zamestnávateľa.

Vládna novela Zákonníka práce k vysielaniu pracovníkov vyhlásená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Zákon č. 307/2019 Z. z. z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa mení a dopĺňajú aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 30. júla 2020.

Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci a zákona o automatickej výmene informácií pri správe daní zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 305/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní (transpozícia smernice DAC 6 a DAC 4) vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

Vládna novela zákona o dani z príjmov zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 301/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. decembra 2019, 1. januára 2020, 1. januára 2021 a 1. januára 2022.

Novely daňových a súvisiacich zákonov na programe októbrovej schôdze NR SR

Metodika SKDP, 15.10.2019

Vládne a poslanecké novely daňových a súvisiacich zákonov na októbrovej schôdzi NR SR v II. čítaní.

Novela zákona proti praniu špinavých peňazí schválená vo vláde

Metodika SKDP, 10.10.2019

Vláda SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktora nepriamo mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť od 10. januára a 10. septembra 2020.

Novely daňových zákonov podpísané prezidentom

Metodika SKDP, 08.10.2019

Novely daňových zákonov podpísané prezidentom v dňoch 1. a 4. októbra 2019.

Poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 30.09.2019

Do parlamentu bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa pre obchodné spoločnosti a družstvá zamestnávajúce viac ako 49 zamestnancov zavádza kratšia doba odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov a oslobodenie nepeňažného príjmu na strane zamestnancov. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.

Návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 30.09.2019

Ministerstvo financií SR zverejnilo oznámenie o začatí medzirezortného pripomienkového konania k návrhom opatrení v oblasti účtovníctva s termínom na pripomienkovanie do 17. októbra 2019.

Hľadáme nového kolegu

Tajomnik SKDP, 23.09.2019

Hľadáme nového kolegu do nášho tímu na pozíciu Správca odborných databáz. Ak máte záujem alebo niekoho poznáte, kontaktujte nás prosím na tajomnik@skdp.sk alebo 0903 544 902.

Prehľad schválených poslaneckých návrhov k zákonu o dani z príjmov a k zákonu o DPH

Sprava_databaz, 23.09.2019

NR SR v týchto dňoch schválila poslanecký návrh zákona k dani z príjmov, ktorým klesne daň z príjmu na 15%, táto zmena sa týka nielen firiem, ale aj živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorých obrat neprekročí 100 000 eur. Schváleným návrhom zákona k DPH sa zníži daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny na 10%.

Vláda schválila návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Metodika SKDP, 12.09.2019

Vláda SR včera schválila návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Metodika SKDP, 12.09.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Navrhované formuláre majú univerzálny charakter a budú slúžiť ako daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. októbra 2019.

Kurz práva pre Vás

Tajomnik SKDP, 10.09.2019

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených bol zrušený kurz práva v Košiciach. Vzhľadom na to, že PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len 10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € s DPH. Prihlášky posielajte do 20.9.2019 na asistent@skdp.sk

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 27.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie nový vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH účinné od 1. januára 2020, a to transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2018/1910 (doplnenie pravidiel dodávok v režime call-off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra 2019.

Novely daňových zákonov doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 30.08.2019

Návrhy priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov doručené do parlamentu. Začiatok septembrovej schôdze 10. septembra 2019.

Novely daňových zákonov schválené vládou 21.08.2019

Metodika SKDP, 22.08.2019

Na rokovaní vlády dňa 21. augusta 2019 boli schválené návrhy niekoľkých priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov.

Nový vzor daňového priznania k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 21.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie nový vzor daňového priznania k DPH s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 9. septembra 2019.

Pripravovaná vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Ministerstvo financií zverrejnilo na pripomienkové konanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2021. Termín na vyjadrenia do 2. septembra 2019.

Pripravované návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Oznámenie o zverejnení predbežnej informácie o pripravovaných návrhoch opatrení s termínom na vyjadrenie do 30. augusta 2019.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.07.2019

Predbežná informácia zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu vyhlášky, ktorou sa zavádzajú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v nadväznosti na zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 29. júla 2019.

 

© SKDP 2010