Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Zverejnenie novely zákona o dorovnávacej dani v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

Novela zákona č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie do 26. júla 2024 je zameraná najmä na spresnenia a doplnenia v častiach výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu a výpočet sumy upravených zahrnutých daní. Majú sa spresniť aj zavedené definície, dopĺniť pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zaviesť zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty. Účinnosť novely: 31. decembra 2024

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

Novela zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie 9. júla 2024 v rámci legislatívneho procesu k novele zákona o športe sa týka zavedenia inštitútu superodpočtu ako motivačného nástroja pre investovanie súkromného sektora v odvetví športu. Účinnosť: 1. januára 2025. Ukončenie pripomienkovania: 29. júla 2024.

Zverejnenenie Predbežnej informácie k novele vyhlášky týkajúcej sa preverovania finančných účtov finančnými inštitúciami

Metodika SKDP, 04.07.2024

MF SR pripravuje návrh novely vyhlášky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

Používanie generatívnej umelej inteligencie v oblasti daní

Tajomnik SKDP, 26.06.2024

Umelá inteligencia a generatívne predtrénované transformátory (GPT), majú potenciál zásadne zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú a fungujú. Daňoví profesionáli sú nositeľmi zodpovednosti, keď sa pri poskytovaní poradenstva čiastočne alebo úplne spoliehajú na umelú inteligenciu, čo kladie kľúčový dôraz na ich profesionálny úsudok. Odborný úsudok pri poradenstve vždy spočíva na daňovom odborníkovi bez ohľadu na zdroj analýzy alebo výskumu.

Zverejnenie novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novely zákona o daňových poradcov a SKDP v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

V rámci zverejneného návrhu novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu na medzirezortné pripomienkové konanie sa majú novelizovať aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcov a Slovenskej komore daňových poradcov a zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Navrhovaná účinnosť: 1. decembra a 30. decembra 2024

TS: Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady

Tajomnik SKDP, 03.07.2024

Radi by sme Vám predstavili prvé interpretácie Národnej účtovnej rady, ktorá vznikla 5. októbra 2023. Prvými okruhmi problémov na ktoré upriamila svoju pozornosť s cieľom prispieť k uľahčeniu života podnikateľov a ich účtovníkov sú: - elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach - ocenenie a účtovanie kúpeného nevyhradeného ložiska nerastu

Schvaľované zákony v oblasti daní

Metodika SKDP, 20.06.2024

Zákony v oblasti daní a súvisiacich predpisov schvaľované na júnovej schôdzi Národnej rady SR

TS: Je možné ešte odložiť podanie daňového priznania?

Tajomnik SKDP, 17.06.2024

Daňové priznania za rok 2023 boli daňovníci povinní podať v riadnej lehote najneskôr 1. apríla 2024. Ak daňovník nestíha splniť svoju povinnosť v riadnej lehote, má možnosť podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Uvedená lehota v tomto roku mohla byť predĺžená najviac o tri kalendárne mesiace do 30. júna 2024 alebo o šesť kalendárnych mesiacov do 30. septembra 2024. Ak posledný deň riadnej alebo predĺženej lehoty na podanie daňového priznania pripadne na víkend, alebo deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do konca nasledujúceho pracovného dňa. V roku 2024 koniec predĺženej lehoty pripadol na 1. júla 2024 a 30. septembra 2024.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 11.06.2024

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov 14 nových kolegov, ktorí v pondelok 10. júna 2024 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.

Klubové stretnutie org. dňa 13.6.2024 - Minimálna daň pre právnické osoby a jej dôsledky pre neaktívne obchodné spoločnosti

Asistent SKDP, 06.06.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s advokátkou JUDr. Martou Vališovou

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 24.05.2024

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k návrhu novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Ukončenie pripomienkového konania: 7. júna 2024

Klubové stretnutie org. dňa 6.6.2024 -Oceňovanie v podvojnom účtovníctve

Asistent SKDP, 22.05.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Máriou Cvečkovou (certifikovaný audítor)

Klubové stretnutie org. dňa 23.5.2024 - Zlúčenie, splynutie a rozdelenie v účtovníctve podnikateľov v nadväznosti na zákon o premenách !BEZ NAHRÁVKY!

Asistent SKDP, 22.05.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Máriou Horváthovou (SKAU)

Pripomienky SKDP k novému zákonu o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Metodika SKDP, 09.05.2024

Odborné pripomienky SKDP uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Prezidentka podpísala novelu zákona o DPH a novelu zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 24.05.2024

Schválené zákony v oblasti DPH, spotrebných daní, zákona o používaní ERP a účtovníctva podpísané prezidentkou SR dňa 7. mája 2024.

Klubové stretnutie org. dňa 22.5.2024 - Normy prirodzených úbytkov na zásobách z účtovného a daňového hľadiska

Asistent SKDP, 02.05.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Schválené vládne novely zákona o DPH a zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 26.04.2024

Národná rada SR včera schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zákon o dani zo sladených nealko nápojov zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 25.04.2024

Dňa 17. apríla 2024 zverejnilo ministerstvo financií návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov na medzirezortné pripomienkovanie. Ide o avizované konsolidačné opatrenie v podobe zdanenia spotreby nealkoholických nápojov s pridaným cukrom alebo iným sladidlom, ktoré sa má začať uplatňovať od 1. januára 2025. Ukončenie pripomienkovania v MPK: 9. mája 2024.

TS: Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry za dodanie tovaru alebo služby

Tajomnik SKDP, 25.04.2024

Zavedenie opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby s účinnosťou od 1.1.2023 predpokladalo zvýšenú motiváciu podnikateľov k uhrádzaniu splatných záväzkov v obchodno-právnych vzťahoch. Cieľom tejto úpravy bolo nielen znižovanie medzery vo výbere DPH, ale aj zlepšenie platobnej disciplíny podnikateľov Povinnosť robiť opravu odpočítanej dane sa vzťahuje na všetky faktúry, ktoré po tomto dátume boli neuhradené 100 dní od ich pôvodnej splatnosti.

Klubové stretnutie org. dňa 9.5.2024 - Elektronický podpis a jeho využitie

Asistent SKDP, 26.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Eduardom Baraniakom zo spoločnosti BRAIN:IT

Klubové stretnutie org. dňa 13.5.2024 - Premlčanie pohľadávok v daňovom práve a v práve sociálneho zabezpečenia

Asistent SKDP, 23.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o DPH

Metodika SKDP, 16.04.2024

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Cieľom pripravovanej právnej úpravy je s ohľadom na zefektívnenie boja proti daňovým a colným únikom, minimalizáciu ich počtu a objemu a zníženie daňovej medzery, prijatie špecifických opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane, opráv a úprav. Ide najmä o rozšírenie prípadov s povinnosťou opravy odpočítanej dane, spresnenie legálnej definície pojmu „investičný majetok“ a mechanizmus úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku. Termin na zaslanie podnetov a vyjadrení: 9. mája 2024.

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

Tajomnik SKDP, 15.04.2024

BRATISLAVA – 12.04.2024: Do 30. apríla majú dovozcovia povinnos· predloži· správu obsahujúcu informácie za obdobie skon·eného štvr·roka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zria·uje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finan·ná správa v týchto d·och upozor·uje da·ové subjekty, ktorých sa to týka, na túto povinnos·.

Prvé ohlásené konsolidačné opatrenia v oblasti daní

Metodika SKDP, 10.04.2024

Prvé dve avizované konsolidačné opatrenia v oblasti daní majú byť účinné od 1. januára 2025. Ide o zavedenie spotrebnej dane na e-cigarety s obsahom nikotínu, nikotínové vrecúška a ostatné nikotínové výrobky a zavedenie dane zo sladených nealkoholických nápojov a sladidiel. Návrhy majú byť schvaľované v riadnom legislatívnom procese vrátane medzirezortného pripomienkovania.

Zdaňovanie cenných papierov

Tajomnik SKDP, 03.04.2024

27. februára 2024 sa uskutočnilo školenie k zdaňovaniu príjmov z cenných papierov so skúsenými lektormi z MF SR Miroslavou Brnovou, ktorá sa v prvej časti venovala najmä zdaňovaniu príjmov z cenných papierov u fyzických osôb a Petrom Honiačkom, ktorý sa zameral na zdaňovanie operácií s cennými papiermi u právnických osôb.

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Metodika SKDP, 03.04.2024

Ministerstvo financií dňa 2. apríla 2024 začalo verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami k regulácii, ktorou je povinnosť vedenia dokumentácie k transferovému oceňovaniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Konzultácia sa uskutočňuje formou dotazníka, ktorý je uvedený v oznámení. Termín ukončenia konzultácií: 6. mája 2024.

Klubové stretnutie org. dňa 17.4.2024 - Zdaňovanie cenných papierov – otázky a odpovede zo seminára

Asistent SKDP, 16.04.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s lektormi z MF SR Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Miroslavou Brnovou

Klubové stretnutie org. dňa 3.4.2024 - Najčastejšie nedostatky zistené inšpektorátom práce pri kontrolách

Asistent SKDP, 29.03.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou (Národný inšpektorát práce)

Novela zákona o cestovných náhradách v MPK

Metodika SKDP, 25.03.2024

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh na novelizáciu zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý je súčasťou návrhu novely zákona o minimálnej mzde. Novelou zákona o cestovných náhradách sa má s účinnosťou od 1. januára 2025 upresniť právna úprava používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov na pohonné látky a zaviesť osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní

Metodika SKDP, 16.04.2024

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k novele zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Novelou sa má transponovať smernica Rady (EÚ) 2011/2226 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní tzv. smernica DAC8, so zámerom zaviesť povinnosť pre poskytovateľov služieb kryptoaktív oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Termín na pripomienkovanie: 3. apríla 2024.

 

© SKDP 2010