Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Tlačová správa - Obchody môžu nepredané potraviny darovať aj obciam

SKDP Press, 17.02.2020

Darovanie nepredaných potravín je už jednoduchšie. Od januára sa pre obchodníkov zmenili doterajšie podmienky a tovar môžu darovať väčšiemu počtu subjektov.

Nové metodické usmernenia a pokyny pre daň z príjmov a účtovníctvo

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finačná správa pripravila v mesiaci január 2020 v oblasti dane z príjmov a účtovníctva nové Usmernenie k elektromobiom s účinnosťou od 01.01.2020, Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane ako aj Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2020 a od 01.01.2021.

Finančná správa SR - Metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR uverejnila aktualizovaný metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; aktualizovaný metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; nový Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1.1.2020.

RUN TEAM daňových poradcov

Marian Kovac, 04.02.2020

Pridajte so do RUN TEAMU daňových poradcov a poďte si s nami zabehať ...

FS - aktualizované a nové metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR vydala AKTUALIZOVANÉ metodické pokyny k registrácií zdaniteľných osôb podľa § 4; k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa § 83; k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH a NOVÉ metodické pokyny - k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH; k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80; k uplatňovaniu DPH v režime call-of-stock podľa § 8a a §11a ako aj k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona o DPH.

Slávnostné odovzdanie osvedčení a privítanie nových daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 16.01.2020

Slovenská komora daňových poradcov prijala do svojich radov 21 nových daňových poradcov. Vo stredu 15. januára 2020 privítal nových členov, úspešných absolventov náročných písomných a ústnych odborných skúšok, Jozef Danis, prezident komory. Slávnostné odovzdanie osvedčení a zloženie sľubu do rúk prezidenta sa uskutočnilo za prítomnosti zamestnancov kancelárie.

Tlačová správa - superodpočet

SKDP Press, 17.12.2019

Od januára 2020 bude možné dostať naspäť minimálne 42 centov z každého 1 eura investovaného do výskumu a vývoja. Menia sa podmienky pre superodpočet nákladov na výskum a vývoj. Ide o formu podpory pre firmy a živnostníkov cez zníženie si daní, ktorá nie je určená len pre jadrových inžinierov, ale aj pre bežné firmy, ktoré významne vylepšujú svoje produkty a služby.

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Sprava_databaz, 02.12.2019

Informácia sa týka ostatnej novely zákona o DPH ako transpozícia práva EÚ (tzv. quick fixies), viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia a úprava oslobodenia určitých zdaniteľných obchodov uskutočňovaných vo vybraných druhoch skladov (v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade).

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov schválená v parlamente

Metodika SKDP, 29.11.2019

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa zavádza daňové zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania pre vymedzený typ budov slúžiacich prevažne na ubytovanie vlastných zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov - schválené znenie . Účinnosť 1. januára 2020.

Oznámenie o pripomienkovaní predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2019

MF SR dnes zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s cieľom transpozície článku 9a Smernice Rady EÚ 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica EÚ 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Článkom 9a sa navrhuje predchádzať vzniku hybridných nesúladov vymedzením transparentného subjektu ako daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ. Ide o transpozíciu Smernice s odloženou účinnosťou do roku 2022. Pripomienkovanie do 14. februára 2020.

TAA 2019 - Ocenenie univerzitných záverečných prác

Tajomnik SKDP, 25.11.2019

Trinásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2019, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Do oceňovania sa zapojilo 8 fakúlt.

FS k eKase

Tajomnik SKDP, 25.11.2019

Finančná správa zorganizovala včera (20.11.2019) odborné stretnutie k projektu eKasa. Na stretnutí sa zúčastnili tri desiatky odborníkov z poradného orgánu prezidentky finančnej správy, výrobcov chránených dátových úložísk, výrobcov pokladničných riešení a ďalších subjektov zo štátneho aj tretieho sektora. Na stretnutí sa zúčastnila aj zástupkyňa SKDP.

Novela Obchodného zákonníka zverejnená v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 21.11.2019

Novela Obchodného zákonníka, ktorou sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 novelizujú zákon o dani z príjmov, zákon o správe daní (daňový poriadok) a zákon o účtovníctve, zverejnená v Zbierke zákonov SR 21. novembra 2019.

Novely daňových a súvisiacich zákonov zverejnené v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 21.11.2019

V dňoch od 14. až 19. novembra 2019 boli v Zbierke zákonov SR zverejnené: novela zákona o DPH, novela zákona o správe daní (Daňový poriadok), novela zákona o miestnom popl. za rozvoj, novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, novela zákona o účtovníctve, novela zákona o dani z motorových vozidiel.

Verejná konzultácia OECD - zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni k Pilieru II (GloBE)

Metodika SKDP, 20.11.2019

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce práce na tvorbe pravidiel pre zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni nás MF SR informovalo o možnej účasti na verejnej konzultácii OECD k tzv. Pilieru II - Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE) v rámci OECD/G20 inkluzívneho rámca týkajúceho sa BEPS.

Klubové stretnutie spojené s vianočným večierkom v Košiciach

Asistent SKDP, 15.11.2019

Regionálna komora SKDP Košice pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Evou Timkovou , PCC, PKcS - koučkou k téme: "Orientácia na riešenia podporujúce zlepšovanie procesov", po prednáške RR SKDP srdečne pozýva členov komory na vianočný večierok.

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Tajomnik SKDP, 05.11.2019

Správne kolégium NS SR včera prijalo zjednocujúce stanovisko vo veci náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Predbežná informácia k pripravovanej novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.10.2019

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii alebo k prijatiu nového právneho predpisu upravujúceho konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie. Ukončenie pripomienkového konania 7. novembra 2019.

NR SR neschválila poslanecký návrh na rozšírenie poskytovania príspevku na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov

Metodika SKDP, 24.10.2019

23. októbra 2019 NR SR v III. čítaní neschválila návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, cieľom ktorého bolo rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Daňoví poradcovia vystúpia na Hrebienok

Tajomnik SKDP, 07.11.2019

Všetci členovia SKDP máte možnosť prvýkrát sa zúčastniť spoločného stretnutia v rámci akcie SAMI SEBE.

TS- Termín na skúšky daňových poradcov

SKDP Press, 23.10.2019

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2019. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2019.

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Novely daňových a súvisiacich zákonov schválené parlamentom

Metodika SKDP, 24.10.2019

V dňoch 15. až 17. októbra 2019 boli parlamentom schválené: - novela zákona o dani z motorových vozidiel, - novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, - novela zákona o DPH, - novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o daňových poradcoch a SKDP a zákona o miestnych daniach a zákona o používaní ERP, - novela zákona o účtovníctve, - novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj.

Novely zákona o DPH zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve poslanecké novely zákona č. 222/2004 Z. z., ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza znížená sadzba dane 10% na vybrané potraviny a tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, noviny, časopisy a periodiká.

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené tri poslanecké novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020: - zavádza nová sadzba dane 15% pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ich príjmy v príslušnom zdaňovacom období neprekročia 100 000 eur, znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb 15% pre daňovníkov, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšia 100 000 eur, - upravuje nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka, - oslobodzuje od dane z príjmov na strane zamestnanca novozavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa a výdavky spojené s príspevkom ustanovujú za daňový výdavok (náklad) na strane zamestnávateľa.

Vládna novela Zákonníka práce k vysielaniu pracovníkov vyhlásená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Zákon č. 307/2019 Z. z. z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa mení a dopĺňajú aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 30. júla 2020.

Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci a zákona o automatickej výmene informácií pri správe daní zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 305/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní (transpozícia smernice DAC 6 a DAC 4) vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. januára 2020 a 1. júla 2020.

Vládna novela zákona o dani z príjmov zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 15.10.2019

Zákon č. 301/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 1. decembra 2019, 1. januára 2020, 1. januára 2021 a 1. januára 2022.

Novely daňových a súvisiacich zákonov na programe októbrovej schôdze NR SR

Metodika SKDP, 15.10.2019

Vládne a poslanecké novely daňových a súvisiacich zákonov na októbrovej schôdzi NR SR v II. čítaní.

Novela zákona proti praniu špinavých peňazí schválená vo vláde

Metodika SKDP, 10.10.2019

Vláda SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktora nepriamo mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Navrhovaná účinnosť od 10. januára a 10. septembra 2020.

 

© SKDP 2010