Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Vláda SR schválila návrh zákona o solidárnom príspevku

Metodika SKDP, 01.12.2022

Vláda SR schválila návrh zákona o povinnom dočasnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý sa má v národnej rade schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť 31. decembra 2022.

Vládna novela zákona o účtovníctve zverejnená v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 01.12.2022

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vyhlásená 1. decembra 2022. Úinnosť 31. decembra 2022, 1. januára 2023 a 22. júna 2023.

Vláda SR schválila právnu úpravu odvodu z nadmerných príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2022

Odvod z nadmerných príjmov bol schválený ako súčasť zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike so zámerom implementovať nariadenie EÚ 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie. Novelizujú sa aj zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (Daňový poriadok). V Národnej rade SR sa má navrhovaná úprava schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie org. dňa 12.01.2023 - Hroziaci úpadok a preventívna reštrukturalizácia

Asistent SKDP, 28.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Martinom Provazníkom (bpv Braun Partners s.r.o., o.z.)

Klubové stretnutie org. dňa 15.12.2022 - Použitie cudzieho práva a iných zdrojov v daňových otázkach

Asistent SKDP, 25.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD.

Klubové stretnutie org. dňa 20.12.2022 - UNION: Benefity Union pre všetkých členov SKDP, objednávanie k lekárom a zdravotná starostlivosť

Asistent SKDP, 25.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe UNION.

Schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Metodika SKDP, 16.11.2022

Vládny návrh novely zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa upravuje aj možnosť zdanenia vyplatenej sumy starobného dôchodku z II. piliera, bol v Národnej rade SR schválený 8. novembra 2022.

Schvaľované zákony v oblasti daní Národnou radou SR

Metodika SKDP, 10.11.2022

Vládny návrh novely zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní (daňový poriadok) sú v Národnej rade SR schvaľované v II. čítaní.

Schválená vládna novela zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 16.11.2022

Vládny návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve schválený Národnou radou SR 8. novembra 2022.

Zmena termínov uzavretých seminárov SKDP

Marian Kovac, 10.11.2022

Termíny uzavretých semiinárov sa posúvajú na december. (DzP - 20.12.2022, DPH - 21.12.2022)

Klubové stretnutie org. dňa 30.11.2022: Cyprus – Krajina neobmedzených daňových možností

Asistent SKDP, 10.11.2022

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár Annamáriou Gajdošovou (EXSUS GLOBAL z Nikózie)

Novela Trestného poriadku, ktorým sa novelizuje zákon o finančnej správe v MPK

Metodika SKDP, 03.11.2022

Vládny návrh novely zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie s termínom ukončenia 2. decembra 2022. Navrhovaná účinnosť 1. júna 2023.

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci a zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 03.11.2022

Vládny návrh novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie. Pripomienkovanie do 14. novembra 2022.

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ďalších zákonov o spotrebných daniach v MPK

Metodika SKDP, 03.11.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov s účinnosťou od 13. februára 2023. Pripomienkovanie do 16. novembra 2022.

VZ SKDP 2022 - uznesenia

Tajomnik SKDP, 08.11.2022

VZ SKDP, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2022 sa uskutočnilo s osobnou účasťou 30 daňových poradcov a on-line účasťou 168 daňových poradcov. Okrem schválenia finančných materiálov boli zvolené aj nové orgány SKDP na obdobie rokov 2022-2026.

TS: občania daňovými kontrolórmi?

Tajomnik SKDP, 14.11.2022

V Národnej rade SR má byť už o pár dní schválená novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, vďaka ktorej budú môcť občania žiadať o vrátenie časti zaplatenej ceny vybraných tovarov a služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient. Slovenská komora daňových poradcov úmysel novely vníma pozitívne, avšak súčasne upozorňuje, že návrhu chýba odborná diskusia.

Klubové stretnutie org. dňa 10.11.2022 k téme: Aktuálna rozhodovacia prax Finančnej spravodajskej jednotky podľa zákona proti prianiu špinavých peňazí

Asistent SKDP, 24.10.2022

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP - Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou

Veľká novela Zákonníka práce schválená

Tajomnik SKDP, 26.10.2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce bol predložený NR SR ešte dňa 27.5.2022. Novela zavádza od 1. novembra 2022 zmenu viacerých ustanovení Zákonníka práce.

TS: Výkonný výbor Európskej konfederácie daňových poradcov bude mať naďalej slovenské zastúpenie

Tajomnik SKDP, 18.10.2022

Valné zhromaždenie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) opätovne zvolilo Branislava Kováča za člena Výkonného výboru a pokladníka. Člen prezídia Slovenskej komory daňových poradcov tak bude ďalšie dva roky reprezentovať Slovenskú republiku v najvýznamnejšej európskej organizácii združujúcej daňových poradcov.

Klubové stretnutie org. dňa 8.11.2022 na tému: Úvod do kryptoaktív

Asistent SKDP, 17.10.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Vladimírou Mačuhovou a JUDr. Ing. Petrom Vargom

Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v MPK

Metodika SKDP, 13.10.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, v ktorom navrhuje zjednodušenie systému registrácie, zavádza osobitné ustanovenie pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a nadväzne definíciu konečného spotrebiteľa, koncového odberateľa skvapalneného zemného plynu, definíciu pohonnej látky .., zavedenie oslobodenia na elektrinu, uhlie a zemný plyn pre osoby oprávnené podľa Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických, zrušenie povinnosti preukazovať sa povoleniami a osvedčeniami o registrácii subjektov v rámci elektronizácie komunikácie. Účinnosť 1. decembra 2022 a 1. marca 2023.

Parlament schvaľuje nový zákon o dani z výhody v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou tzv. daň z ruskej ropy

Metodika SKDP, 06.10.2022

V skrátenom legislatívnom konaní je schvaľovaný vládny návrh zákona o dani z výhody v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou tzv. daň z ruskej ropy. V stredu 5. novembra 2022 bol návrh schválený do II. čítania s termínom na prerokovanie vo výboroch NR SR ihneď.

Klubové stretnutie org. dňa 20.10.2022 k téme: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka v znení posledných zmien a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 17.10.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektormi z FSJ P PZ

Schválená novela Daňového poriadku

Metodika SKDP, 30.09.2022

V rámci novelizácie zákona o e-Governmente parlament schválil novelu Daňového poriadku. Novelou sa ruší termín 30. septembra 2022 na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti.

Klubové stretnutie org. dňa 18.10.2022 na tému: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku

Asistent SKDP, 20.10.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Boženou Jurčíkovou

Vláda SR schválila novely daňových zákonov

Metodika SKDP, 25.08.2022

Na dnešnom zasadnutí 25. augusta 2022 vláda SR schválila návrhy zákonov, ktorými sa majú novelizovať zákon o dani z príjmov, Daňový poriadok, zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Návrhy zákonov sa budú schvaľovať v Národnej rade SR v septembri a októbri 2022.

IFA konferencia

Tajomnik SKDP, 25.08.2022

Dovoľujeme si pozvať Vás na regionálnu konferenciu IFA, ktorá sa bude konať 19.9.2022.

Vyhodnotenie pripomienok k novele zákona o DPH v MPK

Metodika SKDP, 11.08.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo vyhodnotenie pripomienok vznesených k návrhu vládnej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní a návrh novely a dôvodovej správy v upravenom znení. Návrh bol predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2023 a 1. januára 2024.

Klubové stretnutie: Svěřenské fondy v Českej republike a ich české a slovenské daňové implikácie

Asistent SKDP, 17.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Rastislavom Forgáčom - daň. poradca SR a Ing. Borisom Gnothom - daň. poradca CZ

 

© SKDP 2010