Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie org. dňa 21.9.2023 - FS Drive pre daňových poradcov

Asistent SKDP, 18.09.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Tomášom Valentovičom (FR SR)

V spolupráci s FR SR sme pripravili informačný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu

Sprava_databaz, 19.09.2023

Finančná správa zverejnila tlačovú správu, v ktorej informuje, že na svojom portáli zverejnila informačný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu. Téma preukazovania konečného príjemcu príjmu bola agendou komunikačnej platformy Spoločné fórum k medzinárodnému zdaňovaniu a transferovému oceňovaniu a spracovanie tejto informácie vo zverejnenej verzii je výsledkom dva roky trvajúcich diskusií SKDP, FR SR a MF SR.

Klubové stretnutie org. dňa 28.9.2023 - Účtovanie a vykazovanie bankových produktov podnikateľa a podsuvahova evidencia

Asistent SKDP, 13.09.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Máriou Cvečkovou (cestifikovaný audítor)

Klubové stretnutie org. dňa 5.10.2023 - Syndróm vyhorenia v každodennej praxi

Asistent SKDP, 08.09.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez (kouč)

Nová služba FS Drive

Tajomnik SKDP, 06.09.2023

Finančná správa spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát- službu FS Drive. Prostredníctvom tohto nového nástroja môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať finančnej správe prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií. Týka sa to najmä prípadov daňovej kontroly. Nová aplikácia však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou.

Klubové stretnutie org. dňa 20.9.2023 - Často kladené otázky k dani z príjmov so zameraním na PO

Asistent SKDP, 05.09.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačkom z MF SR

Zverejnenie Protokolu s Iránom na zmenu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v MPK

Metodika SKDP, 30.08.2023

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh na uzavretie Protokolu medzi SR a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti daní z príjmov.

Zverejnený návrh smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach

Metodika SKDP, 28.08.2023

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach, ktorou sa má poskytnúť právny základ pre vytvorenie jednotného digitálneho potvrdenia o daňovej rezidencii a národných registrov certifikovaných finančných sprostredkovateľov pre ČŠ s cieľom zjednotenia a uľahčenia postupov žiadostí o uplatnenie zníženej sadzby zrážkovej dane pri zdroji a refundáciu zrazenej dane. Ustanovujú sa povinnosti pre certifikovaných finančných sprostredkovateľov pre účely uplatnenia úľavy na dani.

Klubové stretnutie org. dňa 25.9.2023 - Príjmy spoločníkov – „ako vytiahnuť peniaze z firmy"

Asistent SKDP, 28.08.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Martou Borákovou (FS SR)

Zverejnené návrhy právnych predpisov EÚ v oblasti DPH na medzirezortné pripomienkovanie tzv. Balík ViDA

Metodika SKDP, 23.08.2023

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhom právnych predpisov z "Balíka ViDA" (Balík DPH v digitálnom veku), ktorý obsahuje návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o pravidlá DPH pre digitálny vek, návrh vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o požiadavky na informácie pri určitých úpravách DPH a návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu potrebnú pre digitálny vek.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Metodika SKDP, 07.08.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Novelou sa má prehodnotiť systém zdaňovania alkoholických nápojov a zosúladiť úroveň sadzieb dane. Ukončenie pripomienkového konania 15. augusta 2023.

Zverejnenie návrhu zákona o dorovnávacej dani pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v MPK

Metodika SKDP, 07.08.2023

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh nového zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie pripomienkovania 23. augusta 2023.

Nový register

Tajomnik SKDP, 01.08.2023

Od dnes máme zavedený nový register: ide o insolvenčný register, ktorý nahrádza nielen register úpadcov, ale má zabezpečiť aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní, vrátane doručovania, evidencie a zverejňovania podaní, rozhodnutí a iných písomností v dotknutých konaniach. Tento inštitút zavádza nový zákon č. 309/2023 Z. z. o o premenách obchodných

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 31.07.2023

Zámerom poslaneckého návrhu na vydanie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zverejneného na medzirezortné pripomienkovanie s termínom ukončenia 4. augusta 2023 je rozšírenie výnimiek, kedy môže byť príjem z predaja nehnuteľností oslobodený od dane. Predkladatelia návrhu zákona sa inšpirovali právnou úpravou v Českej republike.

Vznesené pripomienky SKDP k novele zákona o DPH zverejnenej v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2023

Členovia metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, spotrebné dane a clo pripomienkovali návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH zverejnený 6. júla 2023 na medzirezortné pripomienkovanie.

Poslanecká novela zákona o dani z motorových vozidiel zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2023

Zámerom poslaneckého návrhu na vydanie novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel je odstránenie nadmerného daňového a poplatkového zaťaženia slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi V4, zlepšenie ich konkurencieschopnosti v podnikateľskom prostredí a flexibilnejšia úprava vzniku a zániku daňovej povinnosti. Účinnosť 1. januára 2024.

Poslanecká novela zákona o DPH zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2023

Zámerom navrhovanej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorý bol dnes zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie, je zníženie sadzby DPH na vybrané tovary a služby v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Zverejnená predbežná informácia k vyhláške o termínoch zavedenia a používaní centrálneho ekonomického systému

Metodika SKDP, 17.07.2023

MF SR dnes zverejnilo na pripomienkovanie návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a spôsobe používania centrálneho ekonomického systému a termíny jeho zavedenia. Pripomienkové konanie končí 28. júla 2023.

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, Slovenskú kanceláriu poisťovateľov a EXIM banku SR

Metodika SKDP, 17.07.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia v oblasti účtovníctva týkajúcu sa poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných zaisťovní, Slovenskej kancelárie poisťovateľov a EXIM banky SR .

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva pre zdravotné poisťovne

Metodika SKDP, 17.07.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva týkajúce sa zdravotných poisťovní.

Ďalšie zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva

Metodika SKDP, 17.07.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva týkajúce sa účtovných jednotiek účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva

Metodika SKDP, 17.07.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovaným návrhom opatrení v oblasti účtovníctva.

Zverejnené predbežné informácie k novelám daňových zákonov

Metodika SKDP, 24.08.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovanémým návrhom na novelizáciu zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní (Daňový poriadok), zákona o miestnych daniach a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Termin na zaslanie vyjadrení a podnetov na legislatívnu úpravu je 13. júla 2023.

Novela zákona o DPH zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 10.07.2023

Dňa 6. júla 2023 Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorým sa majú upraviť aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP. Hlavným cieľom je transpozícia smernice 2020/285, ktorá sa týka osobitnej úpravy pre malé podniky a administratívnej spolupráce a výmeny informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky, v dôsledku ktorej sa menia pravidlá uplatňovania oslobodenia od dane pre malé podniky a pravidlá registrácie. Daňoví poradcovia môžu poslať pripomienky k navrhovanej legislatívnej úprave do 21. júla 2023.

Nové oznámenia o indexe zasielané do konca júla 2023

Tajomnik SKDP, 04.07.2023

Finančná správa (FS) začína rozposielať nové oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Do konca júla tohto roka ho dostanú tie daňové subjekty, u ktorých došlo k zmene hodnotenia, prípadne sa stali nehodnotenými. Po polročnom prepočte nové oznámenie dostane 21.702 daňovníkov.

Schválený zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Metodika SKDP, 24.07.2023

Dňa 28. júna 2023 parlament schválil vládny návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom sa transponuje smernica 2019/2121, ktorou sa mení smernica 2017/1132 pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia, a nahradením súčasnej právnej úpravy v Obchodnom zákonníku sa vytvára jednotná právna úprava splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a ich cezhraničných alternatív.

Schválená novela zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 30.06.2023

Dňa 28. júna 2023 parlament schválil poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a niektorých ďalších zákonov. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2024 sa týka najmä úpravy zdanenia príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny a príjmov z prevodu opcií a cenných papierov.

Mať neustály záujem o život

Tajomnik SKDP, 22.06.2023

... to je recept ako byť úspešný a produktívny aj vo vyššom veku. Dnes si preto dovoľujeme zablahoželať ku krásnym 80-tim narodeninám najstaršiemu aktívnemu členovi SKDP - Ing. Jánovi Arturovi Oberhauserovi, ktorý v radoch daňových poradcov pôsobí už 30 rokov. Stále sa aktívne podieľa na komorovom živote (pôsobí aj ako člen skúšobnej komisie) a každý pracovný deň trávi vo svojej kancelárií. Prajeme všetko najlepšie a ešte mnoho rokov plných radosti, šťastia a najmä zdravia.

Nová verzia KV DPH

Tajomnik SKDP, 22.06.2023

Finančná správa pripravila novú verziu aktuálneho vzoru kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH), ktorý bude k dispozícii od 1. júla tohto roka. Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

Zastupovanie vo veciach obchodného registra

Tajomnik SKDP, 22.06.2023

Do pozornosti by sme Vám chceli dať schválenú novelu zákona o obchodnom registri. Okrem výraznej zmeny umožňujúcej notárom vykonávať registrácie nesporovej agendy týkajúcej sa obchodného registra sa výrazne obmedzuje aj možnosť zastúpenia podnikateľov pri týchto úkonoch.

 

© SKDP 2010