Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Bič na daňové úniky

Maria Molnarova, 19.10.2017

Daňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

Rozsudky SD z oblasti DPH zo dňa 12. októbra 2017

Maria Molnarova, 18.10.2017

Judikatúra EÚ z oblasti dane z pridanej hodnoty zo dňa 12. októbra 2017 - Vec C-661/15, Vec C- 262/16, Vec C-404/16.

Oznamy FR SR k Colnému kódexu a k vykonávaniu CETA

Maria Molnarova, 17.10.2017

Dňa 17. októbra 2017 vydalo FR SR (Centrum podpory pre clo a spotrebné dane) dve oznámenia. Prvé sa týka platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a druhé je o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a EÚ od 21. septembra 2017.

CFE novinky pre tento týždeň (16. október 2017)

Maria Molnarova, 17.10.2017

Dňa 10. októbra Rada prijala nové pravidlá na lepšie riešenie daňových sporov .  Tieto nové pravidlá zabezpečia, aby podniky a občania mohli riešiť spory týkajúce sa výkladu daňových zmlúv rýchlejšie a účinnejšie.

Účtovné doklady si musíte nechať 10 rokov namiesto doterajších 5 rokov

SKDP Press, 17.10.2017

Podnikatelia si budú musieť vyčleniť extra miesto na archivovanie dokumentov. Poslanci v parlamente schválili novelu zákona o účtovníctve, ktorá predlžuje povinnú archiváciu dokladov z 5 na 10 rokov. Táto povinnosť sa týka so spätnou platnosťou aj dokladov, pri ktorých pôvodná 5 ročná doba uchovávania neuplynula.

Schválené znenia noviel zákonov v NR SR dňa 11. októbra 2017

Maria Molnarova, 17.10.2017

NR SR po prerokovaní vládnych návrhov zákonov v druhom a treťom čítaní schválila dňa 11. októbra 2017 okrem iných aj návrhy zákona o správe daní, o spotrebnej dani z minerálneho oleja a z tabakových výrobkov, o používaní ERP, o účtovníctve a tiež novelu Colného zákona.

Koniec špekulatívnemu zlučovaniu firiem

Adriana Horvathova, 16.10.2017

Poslanci parlamentu 12. októbra 2017 drvivou väčšinou definitívne odobrili veľkú zmenu Obchodného zákonníka, ktorú predkladala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Jej cieľom je zastaviť nepoctivé zlučovanie spoločností, zaviesť opatrenia proti tzv. „bielym koňom“ a zvýšiť mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem. Po zmenách v tzv. veľkých reštrukturalizáciách a zavedení elektronického upomínacieho konania ide o ďalší krok smerom ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu. Ministerka vyzdvihla širokú mieru podpory novely a snahu hľadať riešenia v rámci diskusií medzi prvým a druhým čítaním. Za všetky prijaté riešenia možno spomenúť návrh, ktorý upravuje účinnosť ustanovení zákona reagujúcich na nekalé likvidácie a fúzie obchodných spoločností. Tieto ustanovenia nadobudnú platnosť v deň vyhlásenia v zbierke zákonov. Tento návrh zabezpečí okamžité zamedzenie týchto nekalých praktík.

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Maria Molnarova, 12.10.2017

Dnes bola v Zbierke zákonov SR pod číslom 238/2017 Z. z. publikovaná novela zákona zo 6. septembra 2017 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, SD a clo dňa 13.09.2017

Lucia Mihokova, 12.10.2017

Zápis zo zasadnutia MLK pre DPH, SD a clo dňa 13.09.2017

Zápis z MLK pre DPH, SD a clo zo dňa 14.06.2017

Lucia Mihokova, 11.10.2017

Zápis zo zasadnutia Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, spotrebné dane a clo dňa 14.06.2017.

Nové informácie FR SR zo dňa 11. októbra 2017

Maria Molnarova, 11.10.2017

Dňa 11. októbra 2017 publikovalo FR SR na webovej stránke dve nové informácie. Jedna informuje daňové subjekty o podmienkach pre súhlas s návrhom na výmaz z OR a druhá je k zdaňovaniu podielov na zisku a iných plnení vyplácaných právnickej osobe – rezidentovi SR od 1.1.2017.

Informácia o výsledku denného rokovania NR SR

Maria Molnarova, 11.10.2017

Poslanci národnej rady dnes schválili novely zákonov o spotrebných daniach (z minerálneho oleja a tabakových výrobkov), o správe daní, o používaní ERP, o účtovníctve a novelu zákona o DPH posunuli do druhého čítania.

Stretnutie SKDP s UMB a SOPK

Adriana Horvathova, 11.10.2017

V pondelok 25. septembra 2017 sa uskutočnilo úspešné stretnutie zástupcov prezídia a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rovnaký deň sa stretli zástupcovia RK SKDP taktiež s riaditeľkou Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

Poslanci dnes otvorili 21. schôdzu Národnej rady SR

Maria Molnarova, 10.10.2017

Vláda predložila národnej rade na prerokovanie v prvom čítaní 9 návrhov zákonov, poslanci 24 návrhov zákonov. V druhom čítaní je 26 vládnych návrhov zákonov, a to najmä zákony z finančnej oblasti, ktoré súvisia s budúcoročným štátnym rozpočtom.

Návrh zákona o dani z poistenia

Lucia Mihokova, 06.10.2017

Začiatok pripomienkovania predbežnej informácie 9.10.2017. Termín na zaslanie podnetov zo strany verejnosti do 13.10.2017. Základným cieľom návrhu je nahradenie súčasne platného 8% odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia. Sadzby dane budú diferencované podľa druhu poistenia.

Valné zhromaždenie CFE v Bratislave

Adriana Horvathova, 13.10.2017

V dňoch 21.-22. septembra 2017 zasadalo v Bratislave valné zhromaždenie CFE a zároveň zasadali odborné komisie. S radosťou sme privítali rekordnú účasť 100 účastníkov z celej Európy. Veríme, že sme Slovensko reprezentovali dôstojne, nakoľko ohlasy a spätné väzby boli len a len pozitívne.

Zimný termín skúšok daňových poradcov

Adriana Horvathova, 11.10.2017

Pozývame všetkých asistentov daňových poradcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa skúšok daňových poradcov v zimnom termíne 2017 na skúšku, ktorá sa uskutoční dňa 1. decembra 2017 od 8,30 hod v priestoroch spoločnosti APORES na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 v Bratisalve a na ústnu časť, ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 od 9,00 rovnako v priestoroch SKDP v Bratislave.

Stretnutie slovenskej a českej komory daňových poradcov

SKDP Press, 05.10.2017

1. a 2. októbra 2017 sa v Brne stretli prezídia slovenskej a českej komory daňových poradcov.

Aktuálne otázky a odpovede k elektronickej komunikácii.

Maria Molnarova, 04.10.2017

Informácia – aktuálne otázky a odpovede sú určené pre daňové subjekty, ktoré komunikujú s finančnou správou elektronicky na základe : - dohody podľa 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), - kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), - eID karty (občianskeho s čipom).

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Lucia Mihokova, 04.10.2017

Oznam o začatí pripomienkovania k predbežnej informácie 2.10.2017. Termín na zaslanie podnetov a návrhov zo strany verejnosti do 13. októbra 2017. Slovenskej republike končí 30. júna 2018 schéma štátnej pomoci a z tohto dôvodu je nutné modifikovať spôsob zdaňovania energetických výrobkov a elektriny, s cieľom zjednodušiť zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu..

Program 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 10. 10. 2017

Maria Molnarova, 04.10.2017

Dnes bol na webovej stránke NR SR zverejnený program 21. schôdze NR SR, ktorá sa začne v utorok 10. októbra 2017. Do návrhu programu je doposiaľ zaradených 69 bodov. Rokovanie o bodoch ministra financií SR sa začne v utorok 10. októbra 2017 po hlasovaní o 17.00 hod.

Externý newsletter finančnej správy 20/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 04.10.2017

Finančná správa vydala ďalšie, v poradí už 20 číslo newslettera pod názvom: Kvalitnejšie služby klientom.

Klubové stretnutie - Svěřenské fondy – úvod do problematiky

Martina Pobisova, 04.10.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie, na ktorom sa dozviete základné informácie o svěřeneckých fondoch a možnostiach ich využitia.

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu novely zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Lucia Mihokova, 04.10.2017

Začiatok pripomienkovania k predbežnej informácii dnes 02.10.2017 . Termín na zaslanie podnetov a návrhov zo strany verejnosti do 13.10.2017. Základným cieľom návrhu je vypustenie povinnosti pre fyzické a právnické osoby preukazovať vlastnícke a iné právo k nehnuteľnosti výpisom z listu vlastníctva.

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 01.10.2017

Maria Molnarova, 02.10.2017

Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu súvisiacu s dovozom tovaru z tretích krajín (krajiny mimo EÚ) v súvislosti so zavedením elektronického systému v dovoze (tzv. eDovoz). Týka sa to právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a aj fyzických osôb nepodnikateľov (ďalej len „obchodník“) .

Pripomienkovanie k riadnemu predbežnému stanovisku k návrhu na zmenu smernice Rady 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Lucia Mihokova, 03.10.2017

Pripomienkové konanie ukončené dňa 28.09.2017. Európska komisia predstavila návrh na zmenu smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, ktorá je známa pod pojmom "DAC". Pôjde tak v poradí o piatu novelu tejto smernice - "DAC 6". Navrhovaný termín implementácie od 1. januára 2019.

Prezídium SKDP predkladá niektoré dokumenty pripravené v súvislosti s modernizáciou vnútorných predpisov SKDP na ďalšiu diskusiu

Lucia Mihokova, 02.10.2017

Vážení členovia, predkladáme Vám na vnútro-komorovú diskusiu niektoré dokumenty pripravené v súvislosti s modernizáciou vnútorných predpisov SKDP.

Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Maria Molnarova, 28.09.2017

Finančná správa informuje o výške mesačného daňového bonusu na dieťa, o vzniku nároku pre jeho uplatnenie, posudzovanie podmienok na daňový bonus zamestnávateľom a ďalšie. Informácia tiež obsahuje príklady z praxe.

Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

Maria Molnarova, 28.09.2017

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia upravuje §68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve... V informácii FR SR je výklad základných pojmov a príklady z praxe spolu s temínom splatnosti odvodu, oznamovacia povinnosť platiteľa odvodu a ďalšie inštrukcie.

Klubové stretnutie - Diskusia k pripravovanej modernizácii štatútu SKDP

Martina Pobisova, 28.09.2017

Pozývame Vás na klubové stretnutie, na ktorom budeme viesť diskusiu k pripravovanej modernizácii štatútu SKDP. Diskusia sa uskutoční v pondelok dňa 23.10.2017 v priestorok RK Bratislava.

 

© SKDP 2010