Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie org. dňa 4.5.2023 - Psychológia podnikania

Asistent SKDP, 16.03.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

Aktualizácia databázy Daňové právo SKDP a Usmernenia a pokyny

Marian Kovac, 07.03.2023

V Daňovom práve SKDP nájdete najnovšie rekonštruované znenie zákona o DPH - 222/2004 Z.z.

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 23.02.2023

MH SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci s cieľom zmierniť vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností. Navrhovanou zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa má predĺžiť obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov. Termín ukončenia MPK 3. marca 2023.

Úmyselné skresľovanie účtovníctva

Tajomnik SKDP, 20.02.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa obracia na Slovenskú komoru daňových poradcov s požiadavkou na spoluprácu formou vyplnenia anonymných dotazníkov. Cieľom dotazníkov je zistiť názor odborníkov v oblasti účtovníctva ohľadom úmyselného skresľovania vybraných ukazovateľov v účtovníctve podnikateľských subjektov a živnostníkov.

Klubové stretnutia org. dňa 7.3.2023 „Zákazková výroba“ a 21.3.2023 „Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj“

Asistent SKDP, 24.02.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektorkou Ing. Majkou Cvečkovou, CA

Zverejnenie Predbežnej informácie k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov do registra účtovných závierok

Metodika SKDP, 01.02.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie, označovanie a elektronický formát tejto správy, s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 31.01.2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 431/2023 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Tajomnik SKDP, 31.01.2023

30. januára si zástupcovia SKDP (Miriam Galandová, Branislav Kováč a Adriana Horváthová) na stretnutí s Ministrom spravodlivosti a prešli otázky vzájomnej možnej spolupráce. Vyjadrili sme želanie, aby pri úpravách rôznych právnych inštitútov a procesov, bol braný ohľad aj na daňovo-odvodové hľadisko, nakoľko v opačnom prípade sa daná právna úprava stane pre adresátov nezaujímavou a nedosiahne sa sledovaný cieľ.

Klubové stretnutie org. dňa 19.4.2023 - Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na zdaňovanie trustov

Asistent SKDP, 20.03.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Danou Slivkovou, PhD. (FR SR)

Klubové stretnutie org. dňa 15.2.2023 - Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.01.2023

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov nových kolegov, ktorí v pondelok 16. januára 2023 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.

Študentské záverečné práce

Tajomnik SKDP, 10.01.2023

SKDP v spolupráci s vysokými školami zorganizovala už 5 ročníkov prehliadky záverečných študentských prác.. Aj tento rok plánujeme venovať sa tejto príjemnej spolupráci a oceniť najlepšie práce v rámci slovenských vysokých škôl. Ak by ste mali tipy na témy, ktoré by ste radi videli spracované v rámci rigoróznych alebo dizertačných prác, napíšte nám.

Klubové stretnutie org. v dňoch 21.2. a 27.2.2023 - Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou - MF SR

Zákaz poskytovania daňových a účtovných služieb

Tajomnik SKDP, 28.12.2022

Do pozornosti Vám dávame rozhodnutie Rady EÚ, v zmysle ktorého je zakázané poskytovanie daňového poradenstva vláde Ruska, právnickým osobám alebo orgánom usadeným v Rusku.

Zníženie DPH na reštauračné a stravovacie služby

Metodika SKDP, 23.12.2022

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k poslaneckej novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá je schvaľovaná v NR SR, sa s účinnosťou od 1. apríla 2023 navrhuje trvalé zníženie sadzby DPH vo výške 10% na reštauračné a stravovacie služby a na plnenia poskytované v súvislosti so športom z dôvodu, že 31. marca 2023 má byť ukončené dočasné uplatňovanie zníženej sadzby.

Linky na nahrávky z uzavretých seminnárov SKDP

Marian Kovac, 21.12.2022

Pozrite si záznamy z uzavretých seminárov SKDP + stiahnite si aktualizované materiály /iba pre daňových poradcov/

Klubové stretnutie org. dňa 9.2.2023 - "Príjmy neuvádzané v daňových priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2022 - so zameraním najmä na aktuálne zmeny"

Asistent SKDP, 19.12.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s odborníčkou na dane - Ing. Valériou Jarinkovičovou

Predbežná informácia k novele zákona o DPH

Metodika SKDP, 14.12.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo Predbežnú informáciu k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Termín na vyjadrenia a podnety k pripravovanému legislatívnemu návrhu je 31. januára 2023.

TS: Napínavo prijatá novela zákona o DPH

Tajomnik SKDP, 16.12.2022

Národná rada SR po viacerých odkladoch nakoniec schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Nová legislatíva prinesie pre daňovníkov viacero zmien, ktoré sú z pohľadu účinnosti rozdelené do dvoch častí.

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Tajomnik SKDP, 09.12.2022

Od januára budúceho roka začne na Slovensku platiť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa do slovenskej legislatívy implementovala eurosmernica DAC7. Novela prináša nové povinnosti najmä pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, nie však pre samotných predávajúcich. Tým nevyplývajú zo zákona žiadne nové povinnosti. Finančná správa tiež zdôrazňuje, že digitálne platformy budú informácie o predávajúcich nahlasovať prvýkrát až v roku 2024 za rok 2023.

Vládne novely daňových zákonov schválené v NR SR

Metodika SKDP, 08.12.2022

V NR SR boli dňa 6. decembra 2022 schválené novely zákonov v oblasti daní - zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

TS: novelizácia zákona o DzP 2022

Tajomnik SKDP, 08.12.2022

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (ďalej len „Novela“). Väčšina ustanovení Novely by mala začať platiť od 1.1.2023.

Skúšky daňových poradcov - zima 2022

Tajomnik SKDP, 05.12.2022

Dňa 1. decembra sa konala písomná časť skúšok. Zo 40 zúčasnených skúšky úspešne zvládlo 27 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293

Vláda SR schválila návrh zákona o solidárnom príspevku

Metodika SKDP, 01.12.2022

Vláda SR schválila návrh zákona o povinnom dočasnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý sa má v národnej rade schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť 31. decembra 2022.

Vládna novela zákona o účtovníctve zverejnená v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 01.12.2022

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vyhlásená 1. decembra 2022. Úinnosť 31. decembra 2022, 1. januára 2023 a 22. júna 2023.

Vláda SR schválila právnu úpravu odvodu z nadmerných príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2022

Odvod z nadmerných príjmov bol schválený ako súčasť zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike so zámerom implementovať nariadenie EÚ 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie. Novelizujú sa aj zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (Daňový poriadok). V Národnej rade SR sa má navrhovaná úprava schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie org. dňa 12.01.2023 - Hroziaci úpadok a preventívna reštrukturalizácia

Asistent SKDP, 16.12.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Martinom Provazníkom (bpv Braun Partners s.r.o., o.z.)

Klubové stretnutie org. dňa 15.12.2022 - Použitie cudzieho práva a iných zdrojov v daňových otázkach

Asistent SKDP, 25.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD.

Klubové stretnutie org. dňa 20.12.2022 - UNION: Benefity Union pre všetkých členov SKDP, objednávanie k lekárom a zdravotná starostlivosť

Asistent SKDP, 25.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe UNION.

Schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Metodika SKDP, 16.11.2022

Vládny návrh novely zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa upravuje aj možnosť zdanenia vyplatenej sumy starobného dôchodku z II. piliera, bol v Národnej rade SR schválený 8. novembra 2022.

 

© SKDP 2010