Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Vládna novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 16.05.2019

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo vládny návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020. Pripomienkovanie návrhu do 31. mája 2019.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 16.05.2019

Finančná správa SR vydala informácie k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO a k zvýšeniu sumy daňového bonusu ďalej informácie k povinnostiam pri ukončení používania ERP, stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP a informácie týkajúce sa spotrebných daní.

Klubové stretnutie: Rekreačné poukazy - novinky a problémy

Asistent SKDP, 08.05.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Bratislava, ktoré sa bude konať v pondelok 20. mája 2019 na tému: Rekreačné poukazy - novinky a problémy

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 07.05.2019

Finančná správa SR odpovedala na otázky k rôznym oblastiam daní.

Zmena sídla SKDP od 01.07.2019

Marian Kovac, 06.05.2019

Od 01.07.2019 sa mení sídlo Slovenskej komory daňových poradcov

Návrh nových legislatívnych aktov EU v oblasti DPH

Metodika SKDP, 03.05.2019

MF SR dnes zverejnilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady a návrhu nariadenia (EÚ), cieľom ktorých je riešenie problému podvodov v oblasti DPH pri elektronickom obchode, ktorého nové pravidlá zdaňovania DPH sa začnú uplatňovať v praxi od 1. januára 2021. Navrhovaný termín implementácie smernice a nariadenia je 1. januára 2022. Pripomienkovanie návrhu do 16. mája 2019.

Návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní

Metodika SKDP, 26.04.2019

Vládny návrh nového zákona o ukončení niektorých exekučných konaní s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020 upravuje zákon o dani z príjmov.

Skúšky daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 26.04.2019

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2019 takto: 5. júna 2019 - test a písomná časť 13. júna 2019 - ústna časť Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II). Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.

Vládna novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 26.04.2019

Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh znenia novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a novely zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020 a 1. januára 2021.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - nový poslanecký návrh

Metodika SKDP, 25.04.2019

Do parlamentu bol doručený poslanecký návrh na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa zavádza nový inštitút - príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Podľa návrhu suma príspevku vo výške 55% oprávnených výdavkov zamestnanca nie je predmetom dane zo závislej činnosti a zahŕňa sa do daňových výdavkov zamestnávateľa. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 16.04.2019

Finančná správa vydala informáciu k novele zákona o dani z príjmov, ktorou sa zrušuje zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, informáciu aktuálnych znení k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a niekoľko informácií k e-kase.

Klubové stretnutie: Dodanie tovaru - prevod práva, ako nakladať s tovarom ako vlastník / prevod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie pri reťazových obchodoch a v konsignačnom sklade

Asistent SKDP, 24.04.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Bratislava, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 2. mája 2019 na tému: Klubové stretnutie: Dodanie tovaru - prevod práva, ako nakladať s tovarom ako vlastník / prevod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie pri reťazových obchodoch a v konsignačnom sklade

eKasa a taxikári

SKDP Press, 11.04.2019

Taxikári momentálne môžu a od júla budú musieť na evidenciu tržieb využívať buď VRP alebo online registračnú pokladnicu (ORP) tak, ako ostatní podnikatelia.

Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 10.04.2019

Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov zverejnený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť zákona od 9. apríla 2019.

Novým ministrom financií sa stane Ladislav Kamenický

Marian Kovac, 09.04.2019

Novým ministrom financií SR sa stane Ladislav Kamenický. Súčasný minister Kažimír odchádza do čela národnej banky.

TAX ADVISORS AWARD 2019

Marian Kovac, 06.05.2019

Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto pripravujeme v spolupráci s vysokými školami nielen odborné prednášky, ale aj oceňovanie výnimočných záverečných prác.

TS - Desaťtisíce zaevidovaných pokladničných dokladov

SKDP Press, 08.04.2019

Od spustenia projektu eKasa, od 1.apríla, prijala finančná správa viac ako 130 000 pokladničných dokladov. O pridelenie kódu eKasa klient by mali postupne žiadať aj podnikatelia, ktorí sa budú pripájať k systému až od júla. Pokladnicu si potom do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 08.04.2019

Finančná správa dnes uverejnila metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľností alebo jej časti podľa § 38 zákona o DPH. Uverejnené boli aj nové otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy, určené pre výrobcov pripravujúcich SW pre systém e-kasa.

Run team daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 09.04.2019

Pridajte so do RUN TEAMU daňových poradcov a poďte si s nami zabehať ...

Parlament schválil zákon, ktorým sa zrušuje zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 05.04.2019

Schválené znenie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 04.04.2019

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s cieľom odstrániť nadmernú reguláciu pri transpozícii smerníc do právnych predpisov v oblasti účtovníctva (goldplating). Termín na pripomienkovanie do 12. apríla 2019.

Transpozícia smernice DAC 6

Metodika SKDP, 03.04.2019

Návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní doručený na rokovanie vlády SR.

Poslanecký návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a vládny návrh na skrátené legislatívne konanie na rokovaní v parlamente

Metodika SKDP, 03.04.2019

Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 3. apríla 2019.

Pripravované opatrenie k vzorom tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 03.04.2019

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Úprava tlačív v nadväznosti na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a v súvislosti s uplatňovaním daňových strát, s ukončením inštitútu daňovej licencie aj pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok s implementáciou pravidiel hybridných nesúladov s tretími krajinami. Pripomienkovanie predbežnej informácie do 24. apríla 2019.

Vykonávacia vyhláška k zákonu o finančnej správe v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 03.04.2019

MF SR predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Návrh ustanovuje zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody, náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke, vzor služobného preukazu a služobného odznaku, podrobnosti o služobnej rovnošate a o stravovaní predvedenej alebo zaistenej osoby. Navrhovaná účinnosť od 1. júla 2019. Termín na pripomienkovanie do 25. apríla 2019.

FS - Nové informácie

Sprava_databaz, 02.04.2019

Finančná správa SR v uplynulom týždni vydala informáciu k platbe dani z poistenia a k odpočtu daňovej straty, usmernenia k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely a k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi. Metodické pokyny boli vydané k zahrnutiu nákladov podľa § 77 ods. 9 poplatku podľa ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a k § 18ce ods. 3 a 4 zákona o používaní ERP od 1. 1. 2019.

Virtuálna registračná pokladnica a prechod na eKasu

SKDP Press, 29.03.2019

Finančná správa eviduje momentálne približne 46 000 používateľov bezplatnej aplikácie VRP na evidenciu tržieb v hotovosti. Od 1. apríla, keď vstupuje do ostrej prevádzky projekt eKasa, bude VRP automaticky spĺňať všetky zákonné podmienky online pripojenia. Podnikateľ nemusí v tejto súvislosti urobiť v aplikácii žiaden zásah. SKDP prináša info o eKase: http://bit.ly/skdp-eKasa

Tlačová správa - Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

SKDP Press, 29.03.2019

V tomto roku si všetci podnikatelia aj živnostníci po prvý krát podávajú daňové priznania už iba elektronicky a to bez ohľadu na to, aký vysoký príjem dosiahli. Elektronické podávanie priznaní sa však netýka napríklad daňovníkov, ktorí popri zamestnaní prenajímali nehnuteľnosť, netýka sa ani ľudí pracujúcich v zahraničí, ale ani podnikateľov, ktorí už ukončili živnosť.

Súhrn informácií k elektronickej komunikácii

Sprava_databaz, 21.03.2019

Finančná správa pripravila niekoľko informácií k povinnej elektronickej komunikácii.

Klubové stetnutie: Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Asistent SKDP, 29.03.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Bratislava, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 9. apríla 2019 na tému:

 

© SKDP 2010