Prihlásiť
 
 KTO JE DAŇOVÝ PORADCA?
Jediná osoba, ktorá Vám legálne môže poskytnúť daňové poradenstvo.

( * v súlade s § 29 zák. 78/1992 Zb.)


  * Daňovým poradcom sa môže stať iba právnik alebo ekonóm. Najprv však musí absolvovať odbornú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií SR.

  * Má oprávnenie poskytovať daňové poradenstvo a je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

  * Poskytuje daňovoporadenské služby výlučne v oblasti slovenskej daňovej legislatívy

  * Musí sa povinne vzdelávať počas celej kariéry, sledovať najnovšie zmeny zákonov a výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní.

  * Dokonale ovláda daňovú problematiku. Vie Vám pomôcť v sporných otázkach. Má podporu Slovenskej komory daňových poradcov a prístup k dôležitým informáciám.

  * Vie zjednodušiť a vysvetliť zložité daňové podmienky ovplyvňujúce daňové výsledky. Mal by dodať klientovi istotu pri rozhodovaní.

  * Za svoje poradenstvo ručí. Je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi.

  * Je spoľahlivý a musí dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnosť. Vždy stojí na Vašej strane – na strane klienta.

  * Riadi sa Profesijným kódexom daňového poradcu.

  * Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy najmä pri daňových kontrolách.

  * Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu. Deje sa tak prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

  * Pre prípad nečakanej nemožnosti poskytovania daňového poradenstva ho zastupuje likvidátor určený ním alebo komorou.


Čo pre Vás daňový poradca môže urobiť?

Pre začínajúcich podnikateľov:
Poradí pri zakladaní spoločnosti, pri najdôležitejších formalitách, pri základoch účtovania a administratívnej organizácii firmy. Pozná zákony a pre klienta hľadá optimálne riešenie z hľadiska platenia daní.

Pre malých a stredných podnikateľov:
Dokáže pripraviť daňové priznanie podľa účtovných podkladov. V prípade potreby sa stará o celú účtovnú a daňovú agendu. Môže preveriť daňovú agendu, ktorú spracovala iná osoba. Ponúka profesionálnu pomoc v súvislosti s reštrukturalizáciou podniku. Zastupuje klienta pri daňových kontrolách.

Pri väčších projektoch a transakciách:
Poradca analyzuje možnosti, riziká a pomôže klientovi pri výbere najlepšej alternatívy, aby sa vyhol sporom so správcom dane. Daňovou analýzou je možné dôkladne zvážiť dôsledky na firmu a financie.

Súdne spory:
Poradca vie pomôcť klientovi v daňových súdnych sporoch. Analyzuje obdobné prípady, pozná už vydané súdne rozhodnutia. Svoj postup môže konzultovať s právnikmi a inými daňovými poradcami.

Daňová optimalizácia:
Je to legálna stratégia uplatnenia možností zníženia daňovej záťaže a daňových povinností podniku. Daňový poradca navrhuje optimalizáciu nákladov, resp. postupov v medziach platnej legislatívy.

Registrácia do registra partnerov verejného sektora:
Poradca je v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora oprávnenou osobou. Vie zabezpečiť registráciu do registra partnerov verejného sektora.© SKDP 2010