Prihlásiť
 
 
ZOZNAM EMERITNÝCH DAŇOVÝCH PORADCOV

Do zoznamu emeritných daňových poradcov v zmysle Štatútu SKDP sú zapísané osoby, ktorým prezídium SKDP priznalo čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ na základe písomnej žiadosti. Emeritný daňový poradca spĺňa nasledovné podmienky ustanovené v § 36a Štatútu SKDP. Prezídium môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch udeliť čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ aj osobe, ktorá nespĺňa všetky podmienky.

Do zoznamu emeritných daňových poradcov sú zapísaní:

číslo osvedčenia
meno a priezvisko
Emeritný DP od
Ing. Lucián Brabec
4.12.2016
200/93Ing. Artem Fecko
7.2.2017
317/94Ing. Štefan Havrila
7.2.2017
389/95Ing. Ľudmila Medveďová
7.2.2017
571/98Ing. Miroslav Zubek
7.2.2017
536/97Ing. Ivan Peschl, CSc.
5.4.2017
318/94Ing. Viera Masaryková
12.9.2017
566/98Ing. Marta Kurilcová
21.2.2018
252/94Ing. Emília Ivanová
21.2.2018
189/93Ing. Vlasta Trebatická
21.2.2018
215/93Ing. Marta Langsfeldová
21.2.2018
208/93Ing. Anna Jankovičová
17.4.2018
334/94Ing. Katarína Bohdalová
19.9.2018
421/95Ing. Ľubica Smatanová
09.12.2018
333/94Ing. Katarína Zavarská
18.06.2019
665/2001Ing. Jozef Sládek
18.06.2019
260/94Ing. Dušan Sládek
18.06.2019
030/92Ing. Marta Jakabovičová
18.06.2019
291/94Ing. Vladimír Kuštár
18.06.2019

Emeritný daňový poradca je oprávnený:
      a) zúčastňovať sa valných zhromaždení Komory, vyjadrovať sa k jednotlivým diskutovaným otázkam, pričom však nemá právo hlasovať ani byť splnomocnený na hlasovanie iným daňovým poradcom;
      b) využívať informačný systém Komory, s výnimkou odborných databáz (napr. databáza Daňové právo);
      c) zúčastňovať sa seminárov, školení a podujatí (spolu)organizovaných Komorou za rovnakých podmienok ako daňový poradca.
Emeritný daňový poradca sa zaväzuje svojím konaním prispievať k podpore rozvoja daňového poradenstva a šíreniu dobrého mena Komory.


© SKDP 2010