Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2022


Valné zhromaždenie SKDP 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.

Show details for Predbežný pogram VZPredbežný pogram VZ

Show details for Informácie k voľbámInformácie k voľbám

Hide details for ManuályManuály

Valné zhromaždenie s osobnou účasťouTento rok sa uskutoční valné zhromaždenie s osobnou účasťou a s hlasovaním na diaľku. Všetci daňoví poradcovia hlasujú rovnakými elektornickými prostriedkami (vlastnými telefónmi cez SMS) bez ohľadu na formu účasti. Pre osobnú účasť môžu platiť v čase konania valného zhromaždenia obmedzenia vyplývajúce z opatrení na ochranu zdravia.
Prezencia na valnom zhromaždeníPre osobnú účasť - začína najneskôr pol hodinu pred určenou hodinou začiatku rokovania valného zhromaždenia a končí až momentom ukončenia valného zhromaždenia.
Identifikácia daňového poradcu na hlasovanie na diaľku sa nevykonáva vopred, uskutoční až prostredníctvom zaslania SMS s identifikačným kódom pri každom hlasovaní.
Čo v prípade neskorého príchodu?Daňovému poradcovi sa umožní prezencia kedykoľvek po otvorení rokovania valného zhromaždenia. Daňový poradca môže do osobného príchodu hlasovať rovnako ako daňový poradca halsujúci na diaľku.
Daňový poradca môže hlasovať na diaľku pri každom hlasovaní zaslaním SMS s identifikačným kódom.
Kto sa môže zúčastniť?Daňový poradca – fyzická osoba.
Za daňového poradcu – právnickú osobu sa na valnom zhromaždení môže zúčastniť štatutárny zástupca alebo daňový poradca – fyzická osoba, ktorý má podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 50%.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva má právo byť prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, nemôže však hlasovať.
Asistent daňového poradcu nie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia.
Pozvaní hostia podľa rozhodnutia prezídia.
Účasť na základe plnej mociTento rok už nie je možné udeliť splnomocnenie inému daňovému poradcovi, aby ho zastúpil na rokovaní valného zhromaždenia.
Táto možnosť platila len do zavedenia hlasovania na diaľku rozhodnutím prezídia.
Čo je to hlasovanie na diaľku?Hlasovanie na diaľku zjednodušene znamená, že daňový poradca môže hlasovať z akékoľvek miesta, kde má prístup na internet (pre online prenos) a kde má k dispozícii telefón (pre odoslanie SMS).
Ako prebieha prezencia?Daňový poradca – fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.
Daňový poradca – právnická preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra a občianskym preukazom zástupcu (štatutára alebo kvalifikovaného spoločníka).
Splnomocnenia nie sú možné.
Na hlasovanie na diaľku je potrebné získať pred valným zhromaždením identifikačné kódy pre každého daňového poradcu. Pre hlasovanie daňový poradca fyzická osoba použije svoj kód a zodpovedná fyzická osoba použije kód daňového poradcu za právnickú osobu.
Kedy je VZ uznášaniaschopné?Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia nie je potrebné dosiahnuť žiadny konkrétny limit prítomných daňových poradcov.
Valné zhromaždenie sa koná po jeho otvorení v hodinu určenú v pozvánke.
Náhradné valné zhromaždenie sa nekoná.
Kto má právo hlasovať?Prezenciou alebo prihlásením do hlasovania na diaľku nadobúda daňový poradca mandát účasti na rokovaní valného zhromaždenia a právo hlasovať za seba, príp. za právnické osoby, kde je zodpovednou osobou.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva nemôže hlasovať.
Ako sa hlasuje cez sms? manual hlasovania VZ SKDP 2022.pdfmanual hlasovania VZ SKDP 2022.pdf
Predpis upravujúci hlasovanie na diaľku2.14._Pravidla hlasovania.pdf
Ako sa prihlásim na hlasovanie na diaľku?Všetky informácie nájdete v pozvánke na VZ (vrátane registračného linku na online prenos).
Kde získam prihlasovací kód?Prihlasovací kód pre hlasovanie na diaľku Vám bude zaslaný na Vaše číslo mobilného telefónu, ktoré vedieme v evidencii daňových poradcov.
V priebehu druhej polovice októbra Vám bude zaslaný e-mail vyžadujúci potvrdenie tohto telefónneho čísla.
Aký je priebeh VZ?Valné zhromaždenie riadi prezident, iný poverený člen prezídia až do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia.
Predseda valného zhromaždenia ďalej riadi a usmerňuje rokovanie, hlasovanie a diskusiu valného zhromaždenia podľa programu. Predseda valného zhromaždenia dáva pokyn na začatie a ukončenie hlasovania. Rozhoduje o udelení alebo odňatí slova a dohliada na časový limit diskusného príspevku, ak bol valným zhromaždením schválený. Predseda valného zhromaždenia spolupracuje pri formulovaní uznesení s návrhovou komisiou.

Hlasovať na diaľku nie je možné vopred. Hlasovanie na diaľku sa vykoná súčasne s hlasovaním s osobnou účasťou ku každému bodu programu alebo návrhu na hlasovanie počas priebehu rokovania. Pre hlasovanie na diaľku je potrebné sledovať online prenos rokovania, na ktorom predseda vyhlási časový limit na konkrétne hlasovanie.
O akých uzneseniach sa hlasuje?Vždy sa najskôr hlasuje o všetkých návrhoch prezídia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Ak je návrh týkajúci sa tej istej veci schválený, o ostatných návrhoch v tej istej veci sa nehlasuje. Voľby do orgánov SKDP sú samostatným bodom valného zhromaždenia, v rámci tohto bodu sa hlasuje sa podľa kandidátky v nasledovnom poradí: prezident, viceprezident, členovia prezídia, členovia dozornej rady a členovia disciplinárnej komisie.
Je možné doplniť bod programu na VZ?Právo podať písomný návrh bodov programu je možné len dva mesiace pred konaním valného zhromaždenia.
V rámci rokovania možno predkladať len návrhy, ktoré spadajú do obsahovej náplne jednotlivých bodov schváleného programu. Ak je návrhov predložených na valnom zhromaždení k tomu istému bodu viac, o ich poradí rozhoduje predseda valného zhromaždenia.
Ako hlasovať?Hlasuje sa elektronicky - formou zasielania SMS z mobilného telefónu daňového poradcu.
Za hlasujúceho sa považuje daňový poradca, ktorý platne hlasoval za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Platným hlasom je prejav vôle hlasujúceho daňového poradcu tým, že označí alternatívu voľby „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa hlasovania“. Pri voľbách sa hlasuje "za" niektorého z kandidátov, keďže pre úspešné zvolenie je rozhodujúci počet hlasov (konkrétne číslo) a nie väčšina hlasov (porovnanie), ako pri bežných uzneseniach.
Pri hlasovaní o uznesení má každý daňový poradca jeden hlas za seba ako fyzickú osobu a príp. jeden hlas za právnickú osobu, ktorú zastupuje. Ak má právnická osoba viac zodpovedných osôb, berie sa do úvahy to hlasovanie, ktoré bolo odoslané v časovom limite ako posledné.
Potrebujem vopred aplikáciu na hlasovanie?Nie, žiadna aplikácia nie je potrebná. Tento rok sa uskutoční hlasovanie s osobnou účasťou a s hlasovaním na diaľku prostredníctvom SMS hlasovania. Pre SMS hlasovanie obdržíte kód do svojho mobilného telefónu, pomocou ktorého budete hlasovať. Žiadna inštalácia aplikácií nie je potrebná, .
Kedy je uznesenie schválené?Pre platne prijaté uznesenie valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov hlasujúcich daňových poradcov.
Pre zmenu výšky členského je potrebný súhlas aspoň 10% z celkového počtu všetkých daňových poradcov, ktorí sú zapísaní v zozname ku dňu hlasovania (nie z počtu hlasujúcich alebo prítomných).
Vyhotovuje sa zápisnica a zvukový záznam?Zápisnica obsahuje stručný a výstižný opis priebehu rokovania a sprístupňuje sa členom do 45 dní. Z rokovania sa vyhotovuje aj zvukový záznam, ktorý je možné sprístupniť daňovému poradcovi na žiadosť.

Identifikácia daňového poradcu sa uvádza v zápisnici, preto je potrebné sa pred príspevkom do diskusie počas rokovania valného zhromaždenia predstaviť menom a priezviskom. Prihlásením sa do diskusie, daňový poradca dáva súhlas SKDP na záznam jeho zvukového alebo zvukovo-obrazového prejavu a na jeho archiváciu.    Show details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály

Show details for Miesto konaniaMiesto konania

Show details for Potvrdenie osobnej účastiPotvrdenie osobnej účasti

Show details for Registrácia na on-line účasťRegistrácia na on-line účasť

Hide details for Videá k VZVideá k VZ

Všetky videá nájdete na našom kanále k VZ
1. Videopozvánka na VZ SKDP 27.10.2022
2. Čo potrebujete spraviť pred VZ?
3. Prečo vyplniť nominačný lístok?
4. Koho je možné nominovať?
5. Ako doručiť nominančný lístok?
6. Ako sa zúčastním VZ?
7. Uznášaniaschopnosť VZ
8. Ako hlasovať na VZ - uznesenia
9. Ako hlasovať na VZ - voľby
10. Predstavenie kandidátky
11. Čo bude programom VZ
12. Uznesenia z VZPrijaté uznesenia
Spravodajca špeciál spravodajca special VZ 2022.pdfspravodajca special VZ 2022.pdf
Tešíme sa na Vašu účasť.

© SKDP 2010