Prihlásiť
 
 

Návrh reformy colnej únie

Medzirezortné pripomienkové konanie - LPEU/2023/301 COM (2023) 258

Typ materiálu:Akt EÚ
Akt EÚ:COM(2023)258
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu:Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
Skrátené MPK:Nie
Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2023/301
Dátum začiatku MPK:26.02.2024
Dátum konca MPK:15.03.2024

LPEU 2023 301_st09625-ad01.sk23-tariff.docxLPEU 2023 301_st09625-ad01.sk23-tariff.docxLPEU 2023 301_st09625.sk23-tariff.docxLPEU 2023 301_st09625.sk23-tariff.docxLPEU 2023 301_st09596-ad04.sk23.docxLPEU 2023 301_st09596-ad04.sk23.docxLPEU 2023 301_st09596-ad03.en23-Impact-Ass.docxLPEU 2023 301_st09596-ad03.en23-Impact-Ass.docxLPEU 2023 301_st09596-ad02.en23.docxLPEU 2023 301_st09596-ad02.en23.docxLPEU 2023 301_st09596-ad01.sk23.docxLPEU 2023 301_st09596-ad01.sk23.docxLPEU 2023 301_st09596.sk23.docxLPEU 2023 301_st09596.sk23.docxLPEU 2023 301_vlastny_material_nariadenie_2658.docxLPEU 2023 301_vlastny_material_nariadenie_2658.docxLPEU 2023 301_vlastny_material_UCC.docxLPEU 2023 301_vlastny_material_UCC.docx

Návrh Riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán EÚ a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013

Predkladaný návrh:
- zavádza sa nový Colný kódex Únie, ktorý vychádza z mnohých prvkov predchádzajúceho kódexu. Posilňuje sa poslanie colných orgánov,

- Stanovujú sa povinnosti dovozcu, domnelého dovozcu a vývozcu voči colným orgánom. V tejto súvislosti je najvhodnejšou zmenou na úrovni úloh a postavenia subjektov presunúť zodpovednosť za dodržiavanie predpisov na dovozcov a vývozcov. Colné orgány od nich vyžadujú, aby boli usadení na území Únie (čo už podľa čl. 170 (2) predchádzajúceho kódexu platilo pre deklaranta) a aby sa registrovali v ČŠ usadenia (okrem výnimiek). Online predajcovia a platformy elektronického obchodu, na ktoré sa colné formality pri dovoze doteraz nevzťahovali, budú ako domnelí dovozcovia povinní poskytovať colným orgánom nielen údaje potrebné na prepustenie tovaru predávaného spotrebiteľom v EÚ do voľného obehu, ale aj informácie, ktoré musia zhromažďovať na účely DPH. Upresňuje sa úloha dopravcu, ktorý dováža tovar na colné územie, a informácie, ktoré sa na tento účel vyžadujú. Systém schválených hospodárskych subjektov sa posúva na ďalšiu úroveň zavedením nového statusu dôveryhodného a preverovaného obchodníka („Trust and Check“). Dôveryhodní a transparentní obchodníci majú poskytovať colným orgánom prístup k svojim elektronickým systémom, kde zaznamenávajú dodržiavanie predpisov a pohyb svojho tovaru. Ich výhodou bude najmä možnosť prepustiť tovar za colné orgány a odložiť zaplatenie colného dlhu;

- Prechod od 27 IT prostredí s mnohými systémami v každom ČŠ k centralizovanému súboru systémov a služieb. Colné dátové centrum EÚ bude centrálne vyvinutý súbor systémov a služieb, ktorých používanie bude povinné. Nanovo sa vymedzuje spôsob, akým sa zbierajú colné a iné údaje, ako sa používajú na účely colného dohľadu a vymieňajú s partnerskými orgánmi. Colné dátové centrum EÚ má fungovať ako nový nástroj, ktorý spracúva, prepája a uchováva informácie a vykonáva analýzu rizika na úrovni EÚ. To všetko poskytne colným orgánom lepšiu predstavu o dodávateľskom reťazci pri posudzovaní rizík a umožní, aby bola činnosť colných orgánov cielenejšia a strategickejšia. Okrem toho umožní horizontálne, koordinovane a konzistentne uplatňovať pravidlá ochrany údajov, prístupu k informáciám, IT bezpečnosti a dôvernosti;

- Zachovávajú sa základné koncepcie týkajúce sa rozsahu colného dohľadu nad tovarom, ktorý sa má prepraviť na colné územie Únie alebo z colného územia Únie, umiestniť do colného režimu konečné použitie alebo do colného režimu vnútorný tranzit. Upravuje sa v nej určenie príslušných colných úradov s cieľom stanoviť úlohu colného úradu zodpovedného za miesto usadenia dovozcu alebo vývozcu. Colný dohľad, kontroly a zmierňujúce opatrenia budú založené na riadení rizika v celom dodávateľskom reťazci v reálnom čase v duchu EÚ;

- obsahuje rôzne postupy, ktoré umožňujú obchodníkovi dočasne uskladniť tovar alebo ho prepustiť do voľného obehu na jednotnom trhu EÚ. Za prepustenie tovaru a jeho umiestnenie do colného režimu budú v zásade naďalej zodpovedné colné orgány. Schválení dôveryhodní a preverovaní obchodníci budú môcť prepustiť svoj tovar bez aktívneho zásahu colných orgánov, ak sú informácie k dispozícii vopred a ak tovar nebol vybraný na kontrolu;

- opisuje sa nový zjednodušený proces prepravy tovaru do colnej únie, ktorý výrazne znižuje zložitosť a administratívnu záťaž. Pozornosť colných správ sa presúva od jednotlivých zásielok k dohľadu nad dodávateľským reťazcom s cieľom identifikovať riziká. Colné orgány môžu aj naďalej zasiahnuť v prípade každej jednotlivej zásielky na základe informácií v Colnom dátovom centre EÚ. V závislosti od typu colného režimu existuje minimálny súbor informácií, ktoré sa musia poskytnúť alebo sprístupniť colným orgánom.Po prechodnom období na vytvorenie potrebných systémov sa početné colné vyhlásenia postupne nahradia používaním obchodných údajov. Informácie sa budú môcť poskytovať skôr, aby sa posilnil dohľad colných orgánov nad dodávateľským reťazcom. Vychádzajúc z pozitívnych skúseností s „viacnásobným podávaním“ v systéme kontroly dovozu 2 podľa CKÚ (ICS2) môžu rôzni účastníci dodávateľského reťazca poskytovať svoju časť príslušných informácií;

- zjednodušenia, ktoré sa dovozca môže rozhodnúť uplatniť pri určovaní cla uplatniteľného na transakcie medzi podnikom a koncovým zákazníkom. Prvé zjednodušenie sa týka dôkazu o nepreferenčnom pôvode, od ktorého možno upustiť v prípade tovaru elektronického obchodu, ak sa dovozca rozhodol pre zjednodušené sadzobné zaobchádzanie. Po druhé, a takisto pod podmienkou, že dovozca využíva zjednodušené sadzobné zaobchádzanie, sa do colnej hodnoty zahrnú náklady na dopravu až na konečné miesto určenia tovaru;

- Colný dlh vzniká v čase prepustenia do voľného obehu. Keďže sa pozornosť colných orgánov presúva od zásielky k dodávateľskému reťazcu, pri práci sa viac zameriavajú aj na usadeného dovozcu a vývozcu. Po skončení prechodného obdobia bude vznikať colný dlh v mieste, kde je dovozca usadený, a nie v mieste podania colného vyhlásenia. Ide o významné zjednodušenie pre hospodárske subjekty, najmä pre malé a stredné podniky. Okrem toho výšku cla určuje dovozca alebo vývozca a príslušný colný orgán (len vtedy, ak tak neurobil dovozca alebo vývozca). V elektronickom obchode vzniká domnelému dovozcovi colný dlh už v okamihu zaplatenia predajnej ceny, podobne ako v prípade ustanovení o DPH. Keďže sa to však môže stať oveľa skôr, ako tovar fyzicky dorazí do Únie, sprostredkovatelia elektronického obchodu môžu byť oprávnení oznamovať skutočne vzniknuté clo a vykonávať pravidelné platby, ktoré vyberá členský štát usadenia a registrácie;

- Ustanovuje sa Colný orgán EÚ, jeho úlohy, povinnosti a riadenie. Komisia môže tento orgán poveriť vývojom a prevádzkou Colného dátového centra EÚ. Bude vykonávať riadenie rizika na úrovni EÚ a vydávať odporúčania kontroly pre vnútroštátne colné orgány. Colný orgán EÚ bude takisto aktívne koordinovať činnosť colných orgánov v celej EÚ a vykonávať politické priority, pokiaľ ide o fungovanie colnej únie. Colný orgán EÚ bude na úrovni EÚ spolupracovať s inými agentúrami, orgánmi a sieťami, ako sú EUROPOL, FRONTEX alebo ECHA. Takisto bude uľahčovať spoluprácu medzi správnymi orgánmi vrátane práce expertných skupín, odbornej prípravy a výmeny zamestnancov medzi krajinami;

- Vnútroštátne postupy týkajúce sa porušení colných predpisov a sankcií za ne sa v jednotlivých ČŠ výrazne líšia, čo vedie k rozdielnemu zaobchádzaniu s tovarom a k narušeniam obchodu s ním. Reformou sa zavádza minimálny spoločný základný súbor konaní alebo opomenutí, ktoré predstavujú porušenie colných predpisov, a minimálny spoločný základný súbor iných ako trestnoprávnych sankcií, ako aj spoločné zásady bez toho, aby sa zmenil procesný právny poriadok ČŠ, pričom ČŠ majú možnosť stanoviť ďalšie porušenia colných predpisov a pridať vnútroštátne sankcie. Porušenia colných predpisov, ktoré sa týkajú viac ako jedného ČŠ, si vyžadujú spoluprácu orgánov. Colné dátové centrum EÚ bude na účely transparentnosti zhromažďovať všetky rozhodnutia súvisiace s porušeniami colných predpisov a príslušnými sankciami.


Návrh Riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2658/87, pokiaľ ide o zavedenie zjednodušeného sadzobného zaobchádzania pri predaji tovaru na diaľku, a nariadenie (ES) č. 1186/2009, pokiaľ ide o zrušenie limitu pre oslobodenie od cla

Predkladaný návrh obsahuje dva hlavné prvky na účely riešenia problémov identifikovaných v súvislosti s tovarmi z elektronického obchodu, ktoré prichádzajú z tretích krajín:

- odstránenie oslobodenia od cla pre tovar do hodnoty 150 EUR,
- zjednodušenie metódy výpočtu cla na základe piatich rôznych skupín (každá z nich s inou colnou sadzbou), ktorej cieľom je znížiť administratívne zaťaženie colných orgánov a podnikov vyplývajúce z výpočtu colnej sadzby uplatniteľnej na tovar z elektronického obchodu.

V návrhu sa predpokladá päť skupín s príslušnými valorickými colnými sadzbami vo výške 0 % (napr. knihy, tlačené materiály, umelecké diela), 5 % (napr. hračky, hudobné nástroje, kovové príbory), 8 % (napr. hodvábne a bavlnené výrobky, keramické výrobky, fotografický tovar), 12 % (napr. kožené predmety, cestovné tašky) a 17 % (napr. obuv, sklenený tovar) a odkazuje sa na tovar, ktorý je identifikovaný na základe kapitol harmonizovaného systému. Napriek tomu budú hospodárske subjekty stále musieť uvádzať šesťmiestny číselný kód harmonizovaného systému, ktorý je naďalej požiadavkou v rámci predbežných informácií o náklade podľa legislatívneho návrhu revízie CKÚ. Tovar, ktorý má momentálne colnú sadzbu erga omnes vo výške 0 %, bude naďalej požívať výhodu nulového cla.

Tovar, ktorý podlieha harmonizovaným spotrebným daniam, ako aj tovar, na ktorý sa vzťahujú antidumpingové, vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia, je zo zjednodušeného prístupu k výberu cla vylúčený.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010