Prihlásiť
 
 

MH SR zverejnilo výzvu na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku

link: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/podpora-podniakania/programy-na-podporu-msp

Poradcovia, ktorí sa prihlásia so žiadosťou o zaradenie do databázy musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 zákona, t. j.
- musia mať odborné vedomosti a skúsenosti,
- technické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné pri riešení hroziaceho úpadku dlžníka a
- požívať dôveru relevantných veriteľov.

Bližšie informácie k povinnostiam poradcu sú definované v § 3 ods. 4 zákona. Odmenu poradcom podľa § 4 schvaľuje veriteľský výbor.

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť o zaradenie do databázy poradcov s uvedením základných identifikačných údajov o firme, kontaktných údajoch spolu s čestným prehlásením o splnení podmienok podľa § 3 ods. 1 zákona a súhlasom so zverejnením údajov o firme na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR, v termíne do 30.6.2022 na email: alena.longauerova@mhsr.sk

zdroj: MH SR, odbor zlepšovania podnikateľského prostredia


© SKDP 2010