Prihlásiť
 
 

Novela zákona o DPH zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Hlavné ciele zverejneného návrhu:

  • Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb: Smernicou 2020/284 sa zaviedla osobitná záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb (napr. pre banky a iné platobné inštitúcie), cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby. V súlade s uplatnením tzv. follow-the-money princípu to znamená, že pri dosiahnutí určitého počtu platobných služieb poskytnutých tomu istému príjemcovi cezhraničných platieb za stanovené obdobie, budú poskytovatelia platobných služieb, ktorí v súvislosti s týmito cezhraničnými platbami týmto osobám poskytujú platobné služby, povinní viesť osobitné záznamy a údaje z nich oznámiť FR SR;
  • Zníženie administratívnej záťaže: upustenie od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby alebo oslobodený prenájom nehnuteľnosti, s možnosťou zdaniteľných osôb, ktoré sú z titulu uskutočňovania uvedených transakcií v súčasnosti registrovanými platiteľmi dane, požiadať o zrušenie registrácie;
  • Odstránenie niektorých nedostatkov zákona vyplývajúce z aplikačnej praxe: určenie spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru, pri ktorom sa uplatní zákonná fikcia posudzovania ako povinne odpisovaného majetku rovnomerne po dobu štyroch rokov;
  • Zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby.

Zápis z pracovného stretnutia na MF SR dňa 7. júna 2022 k zverejnenému návrhu novely zákona o DPH v rámci MPK
Zápis z pracovného stretnutia 07.06.2022_final.pdfZápis z pracovného stretnutia 07.06.2022_final.pdf

Zápis z konzultácií na MF SR dňa 16. februára 2022 k zverejnenej Predbežnej informácii k pripravovanému návrhu novely zákona o DPH
Zápis z konzultácií 16.2.2022 SKDP_final.pdfZápis z konzultácií 16.2.2022 SKDP_final.pdf

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2022/309
Typ materiálu:Zákon
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005516/2022-731
Podnet:Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:02.06.2022
Číslo legislatívneho procesu:LP/2022/309
Dátum začiatku MPK:31.05.2022
Dátum konca MPK:20.06.2022
LP 2022 309_vlastny-material (3).docxLP 2022 309_vlastny-material (3).docxLP 2022 309_-dovodova_sprava_osobitna-cast.docxLP 2022 309_-dovodova_sprava_osobitna-cast.docxLP 2022 309_dovodova-sprava_vseobecna-cast.docxLP 2022 309_dovodova-sprava_vseobecna-cast.docxLP 2022 309_Predkladacia sprava (64).docxLP 2022 309_Predkladacia sprava (64).docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Členovia SKDP môžu poslať podnety a návrhy na legislatívnu úpravu zákona na metodika@skdp.sk najneskôr do 16. júna 2022 .


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010