Prihlásiť
 
 

Nové metodické usmernenia a pokyny pre daň z príjmov a účtovníctvo

Usmernenie k elektromobilom

Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatnení výdavkov (nákladov) na elektromobily podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v § 26 ods. 1 v znení účinnom od 01.01.2020 dopĺňa nová odpisová skupina, a to odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky. Do tejto odpisovej skupiny patria podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2020 len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené
- „BEV“ alebo
- „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. čítaj viac...

Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

S účinnosťou od 01. 01. 2020 zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v súvislosti s osobitným spôsobom zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov zmenilo vymedzenie príjmov poskytnutých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľa, z ktorých sa vyberá daň zrážkou. Zmenený spôsob zdaňovania sa vzťahuje na peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľa po 31. 12. 2019. V tejto súvislosti došlo aj k úprave oznamovacích povinností držiteľa voči správcovi dane a prijímateľovi uvedených plnení. čítaj viac...

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane

Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným typom daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane a k úprave základu dane súvisiacej s úhradou týchto príjmov.
Zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v článku I tohto zákona s účinnosťou od 1. januára 2018 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v oblasti oslobodenia príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a súvisiacim úpravám základu dane. čítaj viac...

Zdroj: FR SR


© SKDP 2010