Prihlásiť
 
 

Finančná správa SR - Metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Metodický pokyn postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Finančné riaditeľstvo SR v nadväznosti na zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 mení okrem iného aj § 81 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), vydáva aktualizovaný metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH.
Ustanovenie § 81 zákona o DPH upravuje zrušenie registrácie pre daň platiteľa dane, ktorý je registrovaný podľa § 4, § 5 a § 6 zákona o DPH. čítaj viac...

Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o DPH z decembra 2012, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2020 nedotkla.
S účinnosťou od 1.1.2020 dochádza k zmene v § 43 ods. 1 zákona o DPH a k doplneniu tohto ustanovenia o nový odsek 9, a to na základe úpravy príslušných článkov smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica 2006/112/ES“), ktoré je Slovenská republika povinná transponovať do zákona o DPH. čítaj viac...

Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1.1.2020

Vzhľadom na úpravu § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona o DPH z apríla 2019, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2020 nedotkla.
Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku a pri nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa ustanovenia
§ 38 zákona o DPH, ktoré bolo s účinnosťou od 1.1.2020 zmenené zákonom č. 368/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 368/2019 Z. z.“).

Ustanovenie § 38 zákona o DPH je transpozíciou čl. 12 ods. 2, 3 a čl. 135 ods. 1 písm. j) až l) a ods. 2 a čl. 137 smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“). čítaj viac...

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1.1.2020

Finančné riaditeľstvo SR v roku 2019 vydalo metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.1.2019 do zákona o DPH zaviedla nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom hmotnom majetku (hnuteľný investičný majetok). K úprave odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Zámerom novej právnej úpravy je zavedenie pravidiel, ktoré umožnia po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sa do zákona o DPH zavádza novým ustanovením § 54d. čítaj viac...

Zdroj: FR SR


© SKDP 2010