Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Zmeny v daňovom bonuse od 1.7.2022 platné pre zdaňovacie obdobie roka 2022

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: Zmeny v daňovom bonuse od 1.7.2022 platné pre zdaňovacie obdobie roka 2022

Termín: 14. júl 2022 od 15:00 do 18:00 h.
Lektor:  Ing. Miroslava BRNOVÁ - MF SR
    Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. schválenou s účinnosťou od 1.7.2022 v rámci tzv. protiinflačného balíčka, dochádza v uplatňovaní daňového bonusu k dvom významný zmenám a to v navýšení sumy daňového bonusu a zásadnej zmene v spôsobe výpočtu daňového bonusu. Tieto zmeny sa budú už uplatňovať od 1.7.2022, pričom v prípade závislej činnosti už prvýkrát pri výpočte mzdy za mesiac júl. Vzhľadom na skutočnosť, že suma nového daňového bonusu je určitým spôsobom zastropovaná, budú v druhom polroku zároveň platné dve úpravy pri výpočte daňového bonusu a to aj podľa ustanovení platných do 30.6.2022 aj podľa ustanovení platných od 1.7.2022, pričom zamestnávateľ uplatní ten spôsob, ktorý je pre daňovníka a jeho vyživované dieťa výhodnejší, t.j. vyšší.
Odpovede k otázkam z KS

1. Zamestnanec má tri maloleté deti. Manželka odišla zo spoločnej domácnosti aj s maloletými deťmi. Podala návrh na súd na neodkladné opatrenie. Súd vydal uznesenie o neodkladnom opatrení, ktorým zveril deti dočasne do definitívneho rozhodnutia súdu o návrhu matke, otcovi upravil styk s deťmi a nariadil mu platiť výživné na maloleté deti. Matka je na materskej dovolenke a teda nemá možnosť uplatňovať daňový bonus.. Bonusy na deti si doposiaľ uplatňoval otec. Má tento zamestnanec naďalej nárok na uplatnenie si bonusu na tieto tri vlastné maloleté deti? V uvedenom prípade otec už nespĺňa podmienku domácnosti s vyživovaným dieťaťom a preto nemá nárok na daňový bonus.

2. Manželia majú 2 spoločné deti a dve deti má manžel z prvého manželstva. Môže si otec uplatniť na dve deti z prvého manželstva a matka na spoločné deti? Ale aj v tomto prípade si môže uplatniť bonus na všetky deti len otec resp. manželka rovnako na všetky deti? V nadväznosti na podmienky upravené v § 33 ZDP si môže uplatňovať nárok na všetky deti len jedna oprávnená osoba časť zdaňovacieho obdobia a časť zdaňovacieho obdobia na všetky deti druhá oprávnená osoba.


Kancelária SKDP

© SKDP 2010