Prihlásiť
 
 

Vládny návrh na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie

Na včerajšom rokovaní vlády SR bol schválený iniciatívny legislatívny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie.

Zákonom sa majú novelizovať aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok).

Navrhovaná účinnosť: od 1. januára 2024.

V zmysle dôvodovej správy je cieľom návrhu zvýšenie podpory zabezpečenia si bývania pre vybraných daňovníkov cez úpravu podmienok uplatnenia si daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov na bývanie, pričom
- pôvodne nastavené podmienky sa uplatnia poslednýkrát na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. 12. 2023,
- nové podmienky navrhované pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky na bývanie obsahujú zvýšenie maximálneho príjmu z 1,3 na 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca určeného v navrhovanom ustanovení a zvýšenie maximálnej možnej hranice pre uplatnenie tohto daňového bonusu zo 400 eur na 1 200 eur. Tieto navrhované nové podmienky sa prvýkrát uplatnia pri zmluvách o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. 12. 2023.
- daňovník si môže uplatniť iba jeden z daňových bonusov zameraných na podporu bývania.

Ak správca dane pri daňovej kontrole zistí, že daňovník si uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky neoprávnene, napr. z dôvodu, že nehnuteľnosť prenajímal, daňový bonus bude musieť vrátiť a správca dane mu uloží pokutu podľa Daňového poriadku. Pokuta sa bude počítať za každý deň od lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si uvedený daňový bonus uplatnil, až do začatia daňovej kontroly, a to vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však vo výške 10% p.a..

V nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava zákona o úveroch na bývanie v rozsahu zavedenia povinnosti pre banky a pobočky zahraničných bánk vydávať pre spotrebiteľa čerpajúceho hypotekárny úver potvrdenie. Aj v súvislosti so zavedením tejto povinnosti je potrebné upraviť vybrané ustanovenia zákona o bankách týkajúce sa prelomenia bankového tajomstva.

Súčasne so zavedením pomoci so splácaním úverov na bývanie sa upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa navrhujú legislatívno-technické zmeny v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie.

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).UV 47123 2023_Vlastny material_navrh na skratene leg konanie.pdfUV 47123 2023_Vlastny material_navrh na skratene leg konanie.pdfUV 47119 2023_Stanovisko k bodu c. 18.pdfUV 47119 2023_Stanovisko k bodu c. 18.pdfUV 47119 2023_Priloha c.3b - Kalkulacka nakladov podnikatelskeho prostredia.xlsxUV 47119 2023_Priloha c.3b - Kalkulacka nakladov podnikatelskeho prostredia.xlsxUV 47119 2023_Priloha c. 3a - Analyza vplyvov na podnikatelske prostredie.pdfUV 47119 2023_Priloha c. 3a - Analyza vplyvov na podnikatelske prostredie.pdfUV 47119 2023_Dovodova sprava_29112023.pdfUV 47119 2023_Dovodova sprava_29112023.pdfUV 47119 2023_Predkladacia sprava_29112023.pdfUV 47119 2023_Predkladacia sprava_29112023.pdfUV 47119 2023_Vlastny material_29112023.pdfUV 47119 2023_Vlastny material_29112023.pdf

Zdroj: úrad vlády SR


© SKDP 2010