Prihlásiť
 
 

Diskusia k daňovým kontrolám

Daňoví poradcovia diskutovali so zástupcami MF SR – JUDr. Toškom Beranom, FR SR – Ing. Miroslavou Vrúdnou a Ing. Miroslavou Barlovou, NSS SR – JUDr. Petrou Príbelskou najpálčivejšie otázky daňových kontrol:

    - miesto výkonu daňovej kontroly vs. zásada hospodárnosti
    - poučenie osôb zúčastnených na daňovom konaní
    - koordinátor daňovej kontroly – jeho postavenie a právomoci
    - okamih začatia daňovej kontroly
    - oznamovanie pochybností správcu dane počas daňovej kontroly
Z diskusie vznikli aj podnety na legislatívne úpravy v postavení a oprávneniach účastníkov daňových kontrol ako aj samotných kontrolórov.
Vzhľadom na rozsah diskusie sa nepodarilo prejsť všetky plánované okruhy, avšak prítomní sa dohodli, že 17. januára 2022 budú v diskusii za prítomnosti verejnosti pokračovať.
Prítomných prišiel pozdraviť aj predseda Najvyššieho správneho súdu SR - JUDr. Pavol Naď, ktorý prítomných oboznámil s cieľmi a smerovaním tejto novej inštitúcie.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú diskusiu a odborný prínos.

Daňová kontrola v praktických súvislostiach


© SKDP 2010