Prihlásiť
 
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schvaľovanie vládou - 10. januára 2024
Novela_DPH_Dovodova sprava osobitna cast_09012024.pdfNovela_DPH_Dovodova sprava osobitna cast_09012024.pdfNovela_DPH_Vlastny material_09012024.pdfNovela_DPH_Vlastny material_09012024.pdf

Legislatívna rada vlády - 9. januára 2024

Navrhovaná účinnosť:
- dňom vyhlásenia okrem
- čl. I bodov 20 a 21 (novela zákona o DPH), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, a okrem
- čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42 a 44 až 62 (novela zákona o DPH), čl. II (novela zákona o používaní ERP), čl. III (novela Daňového poriadku) bodu 1 a čl. IV (zákon č. 331/2011 Z.z. ktorým sa mení Daňový poriadok), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Cieľom novely zákona o DPH je transpozícia práva EÚ, vyriešenie identifikovaných problémov v aplikačnej praxi a zjednodušenie a precizovanie povinností daňových subjektov.

Hlavným cieľom novely zákona o DPH je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020). Hlavným dôvodom prijatia smernice 2020/285 bolo zavedenie harmonizovanej úpravy zdaniteľných osôb - malých podnikov za účelom zníženia administratívnej záťaže týchto zdaniteľných osôb.

Zdaniteľná osoby - malý podnik bude mať od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom ČŠ, ako v ČŠ, v ktorom je usadený, za predpokladu, že:
- hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v EÚ v kal. roku bude nižšia ako ustanovený ročný úniový limit 100 000 eur bez DPH a súčasne
- hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kal. roku nepresiahne ustanovený národný limit, do ktorého sa v dotknutom ČŠ považuje za malý podnik.
Pre tieto účely sa v zákone o DPH navrhuje zaviesť osobitnú úpravu pre malý podnik zahraničnej osoby, ktorá umožní oslobodenie ekonomickej činnosti malého podniku neusadeného v tuzemsku od DPH, ako aj osobitnú úpravu pre malý podnik tuzemskej osoby, ktorou sa umožní oslobodenie od dane ekonomickej činnosti tuzemskej zdaniteľnej osoby v inom ČŠ.

V nadväznosti na transpozíciu smernice 2020/285 do zákona o DPH sa upravujú pravidlá registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane:
tuzemská zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane prvým dňom kal. roka nasledujúceho po kal. roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 eur, ibaže by v prebiehajúcom kal. roku presiahla obrat v tuzemsku 62 500 eur, kedy by sa stala platiteľom dane už týmto dodaním tovaru a služby, alebo by sa stala platiteľom dane skôr na základe ďalších zákonných skutočností. V tejto súvislosti sa upravujú práva a povinnosti platiteľov dane, ktorí si nesplnia zákonnú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť.

Medzi ďalšie úpravy zákona o DPH patrí ustanovenie účinnosti inštitútu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska, a to od 1. januára 2025. Platný zákon o DPH síce obsahuje ustanovenie zavádzajúce tento inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru, avšak v súčasnosti nie je účinné. Samozdanenie pri dovoze tovaru je možnosťou pre platiteľa dane preniesť povinnosť platiť DPH a namiesto platenia tejto dane colnému úradu deklarovať DPH v daňovom priznaní, kde si súčasne môže uplatniť nárok na odpočítanie. Zavedenie samozdanenia sa má týkať vybraných subjektov, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky v ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatútu schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) podľa colných predpisov, pridelené IČ DPH podľa § 4 alebo § 4b, ako aj o platiteľov dane, na účet ktorých sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania podľa colných predpisov, ktorí majú účinný štatút (AEO) a pridelené IČ DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5. Do budúcna, v prípade zavedenia povinnej elektronickej fakturácie a reportingu fakturačných údajov FRSR v reálnom čase, možno uvažovať o rozšírení uplatňovania mechanizmu samozdanenia pri dovoze tovaru na všetkých platiteľov dane.

Novelou zákona o DPH sa má transponovať článok 1 (1) a (2) smernice Rady (EÚ) 2022/542 z 5. apríla 2022, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a (EÚ) 2020/285, pokiaľ ide o sadzby DPH (Ú. v. EÚ L 107, 6.4.2022), v dôsledku čoho sa od roku 2025 upravuje miesto dodania určitých služieb. Úprava sa týka vymedzených služieb, napr. kultúrnych, vzdelávacích alebo zábavných služieb vrátane doplnkových služieb, ktoré sú vysielané alebo iným spôsobom virtuálne sprístupnené nezdaniteľnej osobe, kedy bude v súlade s princípom zdanenia služby v mieste určenia miesto dodania služby tam, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Mení sa aj miesto dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak je účasť na tomto podujatí virtuálna.

V súvislosti so zmenou úpravy, podľa ktorej sa tuzemská zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane, a spôsobu prideľovania IČ DPH platiteľovi dane, sa majú novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP zosúladiť požiadavky na povinné náležitosti pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient, upraviť oznamovacia povinnosť podnikateľa a sankcie v prípade jej nesplnenia. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje upraviť aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa zároveň navrhuje zníženie úrokovej sadzby pri odkladoch a splátkach dane.

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Novela_DPH_vlastny material_vlada_08012024.docxNovela_DPH_vlastny material_vlada_08012024.docxNovela_DPH_Stanovisko k bodu c. 8 (1).pdfNovela_DPH_Stanovisko k bodu c. 8 (1).pdf
11_IKZ_Daňový poriadok _02012024.docx11_IKZ_Daňový poriadok _02012024.docx11_IKZ_Zákon o DPH_02012024.docx11_IKZ_Zákon o DPH_02012024.docx11_IKZ_Zákon o ERP_02012024.docx11_IKZ_Zákon o ERP_02012024.docxVladny_DPH_Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.docxVladny_DPH_Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.docxVladny_DPH_Dôvodová správa všeobecná časť_02012024.docVladny_DPH_Dôvodová správa všeobecná časť_02012024.docVladny_DPH_IKZ_Daňový poriadok_02012024.docxVladny_DPH_IKZ_Daňový poriadok_02012024.docxVladny_DPH_Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia.xlsxVladny_DPH_Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia.xlsxVladny_DPH_Predkladacia správa_02012024.docxVladny_DPH_Predkladacia správa_02012024.docx
Zdroj: úrad vlády SR


© SKDP 2010