Prihlásiť
 
 

Návrh smernice EÚ o zdaňovaní energie zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu SMERNICA RADY o reštrukturalizácii právneho rámca Únie pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (prepracované znenie)

MF SR predložilo riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Únie pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (ďalej len „návrh smernice o zdaňovaní energie“).

Iniciatíva na revíziu smernice o zdaňovaní energie je súčasťou balíka „Fit for 55“ v spojitosti s Európskou zelenou dohodou. Hlavné problémy sú spôsobené skutočnosťou, že smernica o zdaňovaní energie nie je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a energetiky, zvýhodňuje používanie fosílnych palív a už neprispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Slovenská republika vo všeobecnosti podporuje ciele predloženého návrhu smernice o zdaňovaní energie a hlavné línie na prehodnotenie súčasnej smernice o zdaňovaní energie z hľadiska vytvorenia nových stimulov na efektívnejšie využívanie energetických zdrojov, na rozvoj čistých technológií zameraných na zníženie emisií CO2, ako aj nového prístupu k energetickej úspore.

Obsah a cieľ návrhu

V Európskej zelenej dohode sa Komisia zaviazala revidovať smernicu o zdaňovaní energie so zameraním na environmentálne otázky tak, aby zdaňovanie energie bolo v súlade s cieľmi v oblasti klímy. Zdaňovanie má bezprostrednú úlohu pri podpore zelenej transformácie tým, že vysiela správne cenové signály a poskytuje správne stimuly pre udržateľnú spotrebu a výrobu.

Smernica o zdaňovaní energie môže prispieť k ambicióznejšiemu cieľu zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 minimálne o 55 % tým, že zabezpečí, aby zdaňovanie motorových a vykurovacích palív lepšie odrážalo ich vplyv na životné prostredie a zdravie. Uvedené je možné dosiahnuť odstránením nevýhod pre čisté technológie a zavedením vyšších úrovní zdaňovania pre neefektívne a znečisťujúce palivá spolu so stanovovaním cien uhlíka prostredníctvom obchodovania s emisiami. Tým sa uľahčí prechod z fosílnych palív smerom k čistejšej energii v záujme dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality EÚ, a to v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Na základe vyššie uvedeného sa návrh smernice o zdaňovaní energie zameriava na tieto ciele:

1. Stanovenie prispôsobeného rámca, ktorý prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ do roku 2030 a ku klimatickej neutralite do roku 2050 v kontexte Európskej zelenej dohody. Zahŕňa to zosúladenie zdaňovania energetických výrobkov a elektriny s politikami EÚ v oblasti energetiky, životného prostredia a klímy, čo prispeje k úsiliu EÚ o znižovanie emisií.

2. Stanovenie rámca, vďaka ktorému sa ochráni a zlepší vnútorný trh EÚ, a to tak, že sa aktualizuje rozsah a štruktúra sadzieb, a zároveň sa zracionalizujú oslobodenia od daní a daňové úľavy, ktoré využívajú členské štáty.

3. Zachovanie schopnosti vytvárať príjmy pre rozpočty členských štátov.

Tieto ciele sa navrhujú dosiahnuť prechodom od zdaňovania založeného na objeme k zdaňovaniu založenom na energetickom obsahu, odstránením stimulov pre používanie fosílnych palív a zavedením rebríčka sadzieb podľa ich environmentálnych vlastností.

Okrem toho sa súčasná daňová štruktúra navrhuje zjednodušiť zoskupením energetických výrobkov používaných ako motorové alebo vykurovacie palivá a elektriny do kategórií a ich zoradením podľa ich environmentálnych vlastností. Podľa tohto poradia sa budú konvenčné fosílne palivá, ako je plynový olej a benzín, zdaňovať najvyššou sadzbou. Ďalšia kategória sadzieb sa bude vzťahovať na palivá na fosílnom základe, ktoré sú ale menej škodlivé a sú do určitej miery schopné prispieť k dekarbonizácii v krátkodobom a strednodobom horizonte. Napríklad na zemný plyn, LPG a vodík fosílneho pôvodu sa počas prechodného obdobia 10 rokov navrhuje uplatňovať sadzba vo výške 2/3 referenčnej sadzby. Po uplynutí tohto obdobia by sa táto sadzba mala zvýšiť na plnú referenčnú sadzbu. Nasleduje kategória udržateľných, ale nepokročilých biopalív. S cieľom zohľadniť ich príspevok k dekarbonizácii sa na ne navrhuje uplatňovanie sadzby vo výške 1/2 referenčnej sadzby.

Najnižšia sadzba by sa mala uplatňovať na elektrinu bez ohľadu na jej použitie, na pokročilé biopalivá, biokvapaliny, bioplyny a vodík z obnoviteľných zdrojov. Sadzba uplatniteľná na túto skupinu bude výrazne nižšia ako referenčná sadzba, pretože elektrina a uvedené palivá môžu dopomôcť prechodu EÚ na čistú energiu a napredovaní pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody, a napokon aj klimatickej neutrality do roku 2050.

V niektorých odvetviach, najmä v tých, ktoré sú v súčasnosti v plnej miere oslobodené od daní, ako je letectvo, alebo v prípade vykurovacích palív pre iné ako zraniteľné domácnosti sa budú uplatňovať prechodné obdobia s cieľom zmierniť hospodárske a sociálne náklady zavedenia daní.

V návrhu smernice o zdaňovaní energie sa zohľadňuje aj sociálny rozmer tým, že sa zavádza možnosť počas obdobia 10 rokov oslobodiť od zdanenia vykurovacích palív zraniteľné domácnosti a prechodné obdobie desiatich rokov na dosiahnutie minimálnej sadzby zdanenia. Členské štáty môžu zároveň poskytnúť daňové úľavy na vykurovacie palivá všetkým domácnostiam, pričom musia dodržať stanovené minimálne sadzby. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, ako využijú daňové príjmy, pričom môžu aj naďalej zabezpečovať spravodlivosť tým, že tieto príjmy využijú na zmiernenie sociálneho vplyvu.

Termín implementácie

V návrhu smernice o zdaňovaní energie sa stanovuje, že jej ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 2023.

  V smernici o zdaňovaní energie je stanovené, že členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2022 zákony a iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Zároveň podľa návrhu smernice o zdaňovaní energie sú členské štáty povinné oznámiť Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

  Transpozícia do práva SR

  Smernicu o zdaňovaní energie po jej schválení bude potrebné prevziať do národnej legislatívy. Transpozícia do zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Úprava by sa mala dotknúť aj zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

  Medzirezortné pripomienkové konanie:

  (Legislatívny proces - LPEU/2021/455)

  Typ materiálu:Akt EÚ
  Akt EÚ:COM(2021)563
  Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
  Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
  Spolugestor:MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
  Kategória aktu:Právny legislatívny akt
  Stupeň dôležitosti:Vyššia dôležitosť
  Skrátené MPK:Nie
  Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2021/455
  Dátum začiatku MPK:14.03.2022
  Dátum konca MPK:25.03.2022

  LPEU 2021 455_Stanovisko_MPK.docxLPEU 2021 455_Stanovisko_MPK.docxLPEU 2021 455_Predkladacia_sprava (3).docxLPEU 2021 455_Predkladacia_sprava (3).docx

  Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze informačného systému SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

  Členovia SKDP môžu zaslať návrhy a podnety metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do stredy 23. marca 2022.

  Zdroj: Slov-Lex

  © SKDP 2010