Prihlásiť
 
 

Uplatňovanie DPH v súvislosti s poplatkami za odber podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd

Daň na vodu?

K uplatňovaniu DPH v súvislosti s poplatkami za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

Dňa 6. marca 2024 vláda schválila návrh novely nariadenia č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

V návrhu ide o započítavanie DPH do poplatku za odber podzemných vôd a do poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. V tejto súvislosti sa v predmetných ustanoveniach o sadzbách poplatkov za odber podzemných vôd (§6) a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (§ 9) návrhom dopĺňa, že sadzby týchto poplatkov stanovené nariadením sú uvedené bez DPH. Podľa dôvodovej správy v súčasnosti DPH nie je zahrnutá v stanovenej výške sadzieb poplatkov, keďže DPH sa v rámci predmetných činností neuplatňovala. Nadväzne sa má doplniť povinnosť uplatňovania DPH v ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v prípade, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd.

Deklarovaným cieľom novelizácie súčasnej právnej úpravy je zachovanie, resp. stabilizovanie predpokladaných výnosov správcu vodohospodársky významných vodných tokov z poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, určených na krytie ekonomicky oprávnených nákladov na neregulované vodohospodárske služby, a tým zníženie požiadaviek na krytie týchto nákladov zo štátneho rozpočtu.

Prechodným ustanovením sa upravuje postup, resp. spôsob prevodu prijatých preddavkov na rok 2024 určených rozhodnutím správcu vodohospodársky významných vodných tokov vydaným pred 1. januárom 2024 z účtu Environmentálneho fondu na účet správcu vodohospodársky významných vodných tokov, t. j. na Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP), ktorý je príjemcom preddavkov na poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (SVP je príjemcom poplatkov za vypúšťané odpadové vody do povrchových vôd od 1. januára 2024).

Novela 755_2004_Vlastny material_vlada.pdfNovela 755_2004_Vlastny material_vlada.pdfPoplatky za odpadove vody_Stanovisko k bodu c. 7 (2).pdfPoplatky za odpadove vody_Stanovisko k bodu c. 7 (2).pdfPoplatky za odpadove vody_Dovodova_vseobecna cast_vlada (1).pdfPoplatky za odpadove vody_Dovodova_vseobecna cast_vlada (1).pdfPoplatky za odpadove vody_Dovodova_osobitna cast_vlada (2).pdfPoplatky za odpadove vody_Dovodova_osobitna cast_vlada (2).pdfZZ_2004_755_20240115.pdfZZ_2004_755_20240115.pdf


© SKDP 2010