Prihlásiť
 
 

Vláda dnes schvaľuje novelu zákona o DPH, zákona o účtovníctve, zákonov v oblastí sociálneho a zdravotného poistenia a ďalších zákonov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizované zákony v oblasti daní a poplatkov:

- zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok),
- zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
- zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Navrhovaná účinnosť:

- dňom vyhlásenia okrem
- čl. I bodov 20 a 21 (novela zákona o DPH), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, a okrem
- čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42 a 44 až 62 (novela zákona o DPH), čl. II (novela zákona o používaní ERP), čl. III (novela Daňového poriadku) bodu 1 a čl. IV (zákon č. 331/2011 Z.z. ktorým sa mení Daňový poriadok), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

Schvaľovanie vládou - 10. januára 2024
Novela_DPH_Dovodova sprava osobitna cast_09012024.pdfNovela_DPH_Vlastny material_09012024.pdf


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony

Navrhovaná účinnosť: 1. júna 2024

Schvaľovanie vládou - 10. januára 2024
12_1_informativne_kons_znenie_431_2002.pdf12_1_informativne_kons_znenie_431_2002.pdfNovela_uctov_dovodova_sprava_vseobecna_cast_09012024.pdfNovela_uctov_dovodova_sprava_vseobecna_cast_09012024.pdfNovela_uctov_dovodova_sprava_osobitna_cast_09012024.pdfNovela_uctov_dovodova_sprava_osobitna_cast_09012024.pdfNovela_uctov_vlastny_material_nove znenie_09012024.pdfNovela_uctov_vlastny_material_nove znenie_09012024.pdf


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizované zákony v oblasti daní a poplatkov:

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (čl. I)
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. V)
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. X)
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (čl. VIII)
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (čl. VII)
- zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (čl. XII)

Navrhovaná účinnosť: 1. júla 2024 okrem čl. I bodu 7 a čl. VII bodu 2 (novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026

Schvaľovanie vládou - 10. januára 2024
Novela_soc poist_vlastny material_vlada_09012024.pdfNovela_soc poist_vlastny material_vlada_09012024.pdfNovela_soc poist_Stanovisko k bodu c. 12.pdfNovela_soc poist_Stanovisko k bodu c. 12.pdfNovela_soc poist_dovodova sprava vseobecna_vlada_09012024.pdfNovela_soc poist_dovodova sprava vseobecna_vlada_09012024.pdfNovela_soc poist_dovodova sprava osobitna_vlada_09012024.pdfNovela_soc poist_dovodova sprava osobitna_vlada_09012024.pdf


Zdroj: úrad vlády SR


© SKDP 2010