Prihlásiť
 
 

Poslanecká novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja zverejnená v Zbierke zákonov

Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť ustanovenie § 11 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021 a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00, ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ LPG.

Zákonom č. 387/2020 Z. z. z 27. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. bola (okrem iného) prijatá legislatívna úprava (§ 11 zákona), ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg.

Cieľom úpravy prijatej týmto zákonom je
- nezaťažovať registračnými a administratívnymi povinnosťami tie subjekty, ktoré obchodujú s LPG v daňovom voľnom obehu zdaneným základnou (nezvýhodnenou) sadzbou dane (podľa súčasnej legislatívnej úpravy platnej do 30. júna 2021 obchodovanie - distribúcia, predaj a použitie - s LPG so sadzbou dane 182 eur/1 000 kg určeného primárne na použitie ako pohonná látka, podlieha registračnému alebo evidenčnému konaniu podľa § 25b zákona a kontrole colným úradom.),
- zvýšiť dôraz na kontrolu subjektov, ktoré používajú daňovo zvýhodnené LPG, teda LPG s nulovou sadzbou dane (podľa súčasnej úpravy obchodovanie s LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla je bez akejkoľvek kontroly),
- aplikovať jednotný režim pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov.

ZZ_2021_254_20210701.pdfZZ_2021_254_20210701.pdf589_Spoločná správa VFR tlač 589.doc589_Spoločná správa VFR tlač 589.doc589-dovodova (1).docx589-dovodova (1).docx

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010