Prihlásiť
 
 

Zákon o centrálnom registri účtov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o finančnej správe

Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlavným cieľom návrhu zákona je:
- transpozícia čl. 32a smernice EP a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) (V. AML smernica);

- transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019) (informačná smernica),

- zohľadniť odporúčania výboru Rady Európy MONEYVAL vyplývajúce z jeho piatej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v SR a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012, ktoré reagujú na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

- reflektovať požiadavky Európskej komisie na nesprávnu transpozíciu smernice EP a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica EP Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015) v platnom znení (IV. AML smernica).

Z vyššie uvedených smerníc vyplynula požiadavka na zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý umožní oprávneným orgánom verejnej moci, ktorých okruh vychádza z informačnej smernice (napr. finančná spravodajská jednotka, orgány činné v trestnom konaní, súdy v trestnom konaní, spravodajské služby), včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.

Zmenami a doplnením zákona č. 297/2008 Z. z. dôjde zároveň k úprave a sprecizovaniu existujúcich pravidiel zameraných na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Návrh však iba modifikuje niektoré čiastkové aspekty tak, aby boli splnené požiadavky správnej a úplnej transpozície IV. a V. AML smernice a odporúčania výboru Rady Európy MONEYVAL.

V článku V schválenej novej právnej úpravy sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe:

Vzhľadom na určenie Kriminálneho úradu finančnej správy SR ako orgánu zodpovedného za poskytovanie informácií o bankových účtoch úradu OLAF v zmysle čl. 7 ods. 3a nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 je popri oprávnení získavať údaje z centrálneho registra účtov (§ 5 ods. 1 zákona o centrálnom registri účtov), resp. vyžiadať si tieto informácie od bánk a pobočiek zahraničných bánk [§ 91 ods. 4 písm. ad) zákona o bankách] potrebné ustanoviť pre Kriminálny úrad finančnej správy SR aj povinnosť poskytovať dané informácie úradu OLAF, a to úpravou § 9 ods. 2 písm. o) zákona o finančnej správe.

Predmetným doplnením sa ustanovuje Kriminálnemu úradu finančnej správy SR povinnosť poskytovať úradu OLAF na jeho žiadosť informácie o bankových účtoch vo vzťahu ku všetkým vyšetrovaniam, ktoré úrad OLAF vykonáva podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (t. j. bez ohľadu na to, či sa vyšetrovanie týka príjmovej časti rozpočtu EÚ alebo výdavkovej časti rozpočtu EÚ, prípadne inej oblasti v rámci mandátu úradu OLAF), čím bude zabezpečené systémové poskytovanie týchto informácií jedným orgánom.

NRSR 829_Schválené znenie zákona.docxNRSR 829_Schválené znenie zákona.docx829-dovodova (2).docx829-dovodova (2).docx829 Marián Viskupič2 II.pdf829 Marián Viskupič2 II.pdf829 Marián Viskupič1 II.pdf829 Marián Viskupič1 II.pdfSpoločná správa VFR tlač 829 (2).docSpoločná správa VFR tlač 829 (2).doc

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Zdroj: Slov-Lex, NR SR, kancelária prezidentky SR


© SKDP 2010