Prihlásiť
 
 

Informácia FR SR o novele zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov [zákon č. 270/2017 Z. z.] s účinnosťou od 1.1.2018

Informácia bola vypracovaná pracovníkmi Odboru daňovej metodiky FR SR v novembri
a publikovaná bola na portáli FR SR dňa 1. decembra 2017 . Nachádza sa v IS SKDP
v informáciách pre členov a dostupná bude aj v Usmerneniach a pokynoch.

Čítať celú informáciu...

ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010