Prihlásiť
 
 

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k priebežnej účtovnej závierke účtovných jednotiek
účtujúcich podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“),
v prípade ak sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktoré bol vyhlásený konkurz.

Viac v prílohe...

Príloha: 2017.05.12_uctov_uzavierka.pdf

ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010