Prihlásiť
 
 

Správne poplatky pri správe daní od 1. apríla 2024

Finančné riaditeľstvo zverejnilo prehľad správnych poplatkov (Sadzobník správnych poplatkov tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov finančnej správy:

(I. časť sadzobníka - Všeobecná správa)

Položka 1:
- Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
FO .. 25 eur (v súčasnosti 16,50 eur)
PO alebo FO oprávnená na podnikanie .. 250 eur (v súčasnosti 165,50 eur)

Ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu, zaplatený poplatok sa vráti.

(VIII. časť sadzobníka - Finančná správa a obchodná činnosť)

Položka 143:
- Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, rozhodnutia o predĺžení lehoty, rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu .. 14 eur (v súčasnosti 9,50 eur)
- Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy .. 5 eur (v súčasnosti 3 eur)
- Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive ... 2 eur (v súčasnosti 1,50 eur)

Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a potvrdenia o zaplatení dane na území SR pre nerezidentov na účely uplatnenia medzinárodných zmlúv je od správneho poplatku oslobodené.

Položka 144:
- Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice pri strate, zničení, poškodení alebo odcudzení .. 14 eur (v súčasnosti 9,50 eur)
- Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z OR .. 14 eur (v súčasnosti 9,50 eur)
- Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie .. 25 eur (v súčasnosti 16,50 eur)
- Vydanie osvedčenia o registrácii pri strate, zničení, poškodení alebo odcudzení osvedčenia .. 10 eur (v súčasnosti 6,50 eur)
- Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva .. 14 eur (v súčasnosti 9,50 eur)
- Žiadosť o prerušenie daňového konania .. 14 eur (v súčasnosti 9,50 eur)


O zmenách v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch účinných od 1. apríla 2024 zverejnil Odbor daňovej metodiky FR SR Informáciu.

Zdroj: FR SR


© SKDP 2010