Prihlásiť
 
 

Dňa 19. apríla 2018 bol vydaný rozsudok SD, ktorý zásadným spôsobom mení pohľad na trojstranný obchod. Rozsudok rieši otázku možnosti uplatnenia trojstranného obchodu za podmienok keď sú 1. dodávateľ a 1. odberateľ usadení v tom istom členskom štáte, avšak 1. odberateľ použije IČ DPH pridelené iným členským štátom.

Oslobodenie od dane (§28 - §48a)
Trojstranný obchod

C - 580/16 Firma Hans Bühler KG (návrh generálneho advokáta Y. Bot)

Krátky opis sporu:
Hans Bühler, komanditná spoločnosť usadená v Nemecku, je identifikovaná aj v Rakúsku. Viackrát objednala od iných nemeckých dodávateľov tovar, ktorí tento tovar prepravili priamo českým zákazníkom spoločnosti Hans Bühler. Hans Bühler voči nemeckým dodávateľom a českým odberateľom použil IČ DPH pridelené v Rakúsku. V Rakúsku si oneskorene riadne splnil povinnosti podania súhrnného výkazu v správne forme (s identifikáciou 3-stranného obchodu).

Spor mal vyriešiť tieto otázky:
- či je možné uplatniť pravidlá trojstranného obchodu aj keď sú 1. dodávateľ a 1. odberateľ usadení v tom istom členskom štáte, ale 1. odberateľ použije IČ DPH pridelené iným členským štátom?
- či riadne a načas podaný súhrnný výkaz je podmienkou 3 - stranného obchodu?

(Návrhy prednesené 30. novembra 2017 - generálny advokát Y. Bot)
70. Na druhej strane sa rovnako ako Komisia domnievam, že ustanovenia článku 141 smernice o DPH treba vykladať ako celok a v spojení s ustanoveniami článku 265(46) tejto smernice, uvedeným v jej článku 42 týkajúcom sa obsahu súhrnného výkazu, ktorý treba zostaviť v prípade nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva na účely jeho následného dodania. Slová „identifikačné číslo DPH…, pod ktorým [nadobúdateľ] tovar nadobud[ol]“, naznačujú možnosť slobodne si vybrať z jednotlivých identifikačných čísiel. Táto formulácia je uvedená aj v článku 41 tej istej smernice, ktorý sa týka určenia miesta nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva.
72. Opačné riešenie, ktoré by zdaniteľnému subjektu bránilo zvoliť si identifikáciu pre DPH, by spôsobovalo podstatné rozdiely v spôsobe zaobchádzania so zdaniteľnými osobami a mohlo by viesť k obmedzeniu ekonomických činností, hoci identifikačné číslo DPH je len dôkazným prostriedkom.
78. ...navrhujem odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku tak, že článok 141 písm. c) smernice o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba, ktorá spĺňa podmienky týkajúce sa identifikácie uvedené v písmene a) tohto článku, musí nadobudnúť tovar podľa písmena b) uvedeného článku pod identifikačným číslom DPH, ktoré mu pridelil iný členský štát ako je ten, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený na účely dotknutého nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva, pričom nie je podstatné, či je osoba usadená alebo identifikovaná v tomto členskom štáte
93. ...sa domnievam, že právo na oslobodenie od DPH musí vyplynúť výhradne zo splnenia podmienok stanovených v článku 141 a článku 42 písm. a) smernice o DPH, keďže podmienka stanovená v článku 42 písm. b) tejto smernice stanovuje iba spôsob vykonávania v praxi.
95. ... že článok 42 písm. b) danej smernice treba vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby daňový úrad členského štátu, ktorý pridelil identifikačné číslo DPH, pod ktorým zdaniteľná osoba nadobudla tovar v rámci Spoločenstva na účely jeho následného dodania, odmietol oslobodiť následnú dodávku tovaru od DPH iba z dôvodu, že súhrnný výkaz uvedený v článku 265 predmetnej smernice bol neskoro podaný alebo neskôr opravený zdaniteľnou osobou, hoci neexistuje žiadny nepriamy dôkaz o tom, že došlo k podvodu, a preukázalo sa, že sú splnené hmotnoprávne podmienky oslobodenia od DPH.

Rozsudok SD C - 580/16 - 19. apríl 2018
O prvej otázke
42      V tejto súvislosti nemožno režim zjednodušenia zavedený v článkoch 42, 141, 197 a 265 smernice o DPH odmietnuť zdaniteľnej osobe uskutočňujúcej nadobudnutie za podmienok stanovených v článku 141 smernice o DPH iba z dôvodu, že táto zdaniteľná osoba je identifikovaná pre DPH aj v členskom štáte, v ktorom sa začína odoslanie alebo preprava tovaru v rámci Spoločenstva. Ako poznamenal generálny advokát v bode 72 svojich návrhov, takéto odmietnutie by vytváralo podstatný rozdiel v spôsobe zaobchádzania so zdaniteľnými osobami a mohlo by neodôvodnene obmedziť výkon hospodárskych činností na základe identifikácie zdaniteľnej osoby pre DPH.

43      Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 141 písm. c) smernice o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že podmienka, ktorá je tam uvedená, je splnená, keď je zdaniteľná osoba usadená a identifikovaná pre DPH v tom členskom štáte, z ktorého odosiela alebo prepravuje tovar, aj keď táto zdaniteľná osoba na predmetné nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva používa identifikačné číslo DPH iného členského štátu.

O druhej otázke
61      So zreteľom na predchádzajúce úvahy treba na druhú otázku odpovedať tak, že články 42 a 265 smernice o DPH v spojení s článkom 263 smernice o DPH sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby daňová správa členského štátu uplatnila článok 41 prvý odsek smernice o DPH iba z dôvodu, že v prípade nadobudnutia v rámci Spoločenstva uskutočneného na účely následného dodania na území členského štátu zdaniteľná osoba identifikovaná pre DPH v tomto členskom štáte včas nepodala súhrnný výkaz uvedený v článku 265 smernice o DPH.© SKDP 2010