Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie


Informácia
 k predaju tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. 

Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k povinnostiam a podmienkam súvisiacim s predajom tabakových výrobkov konečnému spotrebiteľovi. 
Osobe, ktorá chce v rámci podnikania (reštaurácie, bufety, hotely, stánky a iné predajne) predávať na území SR v daňovom voľnom obehu tabakové výrobky konečnému spotrebiteľovi, 
nevzniká v zmysle zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov voči colnému úradu žiadna registračná ani oznamovacia povinnosť.
Tabakovým výrobkom sa rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak. Predmetom spotrebnej dane je aj bezdymový tabakový výrobok a tabaková surovina. Tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok, ak sú uvoľnené do daňového voľného obehu, musia byť označné kontrolnou známkou. čítaj viac...

Oznámenie o začatí uplatňovania Dohody medzi EÚ a Japonskom o hospodárskom partnerstve od 1. februára 2019
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru, že Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom podpísaná v Tokiu 17. Júla 2018 a uverejnená v Úradnom vestníku EÚ L330, 27. 12. 2018 (ďalej len „Dohoda ) sa začne uplatňovať od 1. februára 2019. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L9, 11. 1. 2019. V súlade s čl. 2.8 ods. 1 Dohody každá zmluvná strana zníži alebo odstráni clá na pôvodný tovar druhej zmluvnej strany v súlade s prílohou 2-A k dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody, pokiaľ v predmetnej prílohe nie je stanovené inak. čítaj viac...

Elektronická komunikácia

Spôsob elektronického podávania daňového priznania k dani z príjmov cez portál finančnej správy Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré odosielajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO) elektronicky.

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy


© SKDP 2010