Prihlásiť
 
 

Vláda SR schválila právnu úpravu odvodu z nadmerných príjmov

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený na zasadnutí vlády SR dňa 28. novembra 2022.

V Národnej rade SR sa má schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní (parlamentná tlač 1328)

Odvod nadmerny prijem_2_predkladacia_vlada_28112022.pdfOdvod nadmerny prijem_2_predkladacia_vlada_28112022.pdfOdvod nadmerny prijem_4_dovodova_vlada_28112022.pdfOdvod nadmerny prijem_4_dovodova_vlada_28112022.pdfOdvod nadmerny prijem_3_vl_mat_vlada_28112022.pdfOdvod nadmerny prijem_3_vl_mat_vlada_28112022.pdf
1328-dovodova.docx1328-dovodova.docx1328-paragrafove_znenie.docx1328-paragrafove_znenie.docx

Z dôvodovej správy k návrhu právnej úpravy odvodu z nadmerných príjmov:

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zabezpečuje implementácia nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I , 7.10.2022).

Subjekt odvodu, ktorý sa terminologicky označuje ako platiteľ (je priamo zaťažený odvodovou povinnosťou), je vymedzený odkazom na priamo uplatniteľné nariadenie EÚ. Platiteľ odvodu z nadmerných príjmov je vymedzený ako tuzemská fyzická osoba alebo právnická osoba alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo subjekt, ktorá na území SR vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia vydaného podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo na základe splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 6 zákona o energetike. Vzhľadom na riziko obchádzania zmyslu európskeho nariadenia v prípade prepojených osôb sa navrhuje zahrnúť do súboru platiteľov odvodu aj osoby priamo alebo nepriamo prepojené s výrobcom elektriny, ktoré dodávajú elektrinu vyrobenú výrobcom na veľkoobchodný trh namiesto výrobcu.

Predmet odvodu je vymedzený odkazom na priamo uplatniteľné nariadenie, v ktorom sa používajú pojmy "nadmerný príjem", "trhový príjem" alebo "strop trhového príjmu". Návrh zákona rešpektuje tieto definície s výnimkou toho, že v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2022/1854 pridáva národné parametre pre strop trhových príjmov podľa rôznych typov technológií používaných na výrobu elektrickej energie. Konkrétny spôsob, akým platiteľ určí výšku nadmerného príjmu za odvodové (alebo preddavkové) obdobie, určí vláda nariadením. Východiskovým bodom pre podzákonnú normotvorbu je samotné upravené nariadenie (EÚ) 2022/1854.

Správou odvodu je poverený daňový úrad, ktorý je podľa daňového poriadku príslušný na správu dane z príjmov platiteľa odvodu z nadmerných príjmov, keďže ide o orgán, ktorý je z procesného hľadiska najkompetentnejší. S ohľadom na to, že ide o úplne novú agendu s veľkým prienikom do energetiky, s ktorou nemajú možnosť získať orgány skúsenosti, navrhuje sa, aby MH SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví poskytovali správcovi odvodu všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti so správou odvodu a poskytovali správcovi odvodu všetky informácie potrebné na riadny výkon správy odvodu. Správa odvodu sa bude vykonávať podľa všeobecného režimu daňových predpisov, ktorý umožňuje uplatnenie všeobecných ustanovení týkajúcich sa možnosti efektívneho získavania informácií od platiteľov a tretích strán (čo je aj požiadavka nariadenia o vysokých cenách energie). Zdrojom vstupných údajov bude daňové priznanie platiteľa.

Skutočnosť, že dané povinné peňažné plnenie sa bude spravovať podľa daňových predpisov, ako aj daňovej terminológie používanej v zákone, neznamená, že predmetné peňažné plnenie tým nadobúda hmotnoprávny charakter dane. Povaha predmetnej povinnej platby v hotovosti vyplýva zo samotného Nariadenia (EÚ) 2022/1854 a spôsobom ich prijímania. Ide teda o nástroj regulácie trhu s elektrinou, ktorý má celoeurópsky charakter, hoci vo svojich čiastkových parametroch umožňuje členským štátom zohľadniť vnútroštátne špecifiká. Z materiálneho hľadiska ide o zákonné stanovenie limitu povolených trhových príjmov, nad ktorý sa odvádza odvod do štátneho rozpočtu.

Návrhom sa tiež zabezpečuje vykonávanie povinností ustanovených článkom 3 nariadenia Rady (EÚ) 2022/879 z 3. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine ((Ú. v. EÚ L 153, 3. 6.2022), týkajúcich sa uvalených sankcií na ruskú ropu dodanú do SR ropovodom a ropné výrobky vyrobené z tejto ropy, alebo ich ďalší predaj do iných členských štátov alebo do tretích krajín. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť označovania ruskej ropy dodanej do SR ropovodom a ropných výrobkov vyrobených z takejto ropy, ako aj povinnosť vedenia evidencie nakladania s takto označenými výrobkami.

Súčasne sa precizujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v oblasti uplatňovania cenovej regulácie v regulovaných činnostiach. Zavádza sa nový inštitút tzv. krízovej regulácie, ktorý sa zaraďuje do zákona o regulácii za mimoriadnu reguláciu. Upravuje sa postup a podmienky pre uplatnenie cenovej regulácie za regulované činnosti v tepelnej energetike určením limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením. Návrh zákona rozširuje použitie ustanovení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších o poskytovanie dotácií na pokrytie rozdielu cien tepla.


Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: úrad vlády SR, NR SR


© SKDP 2010