Prihlásiť
 
 

TS: Ako je to s povinnosťou zmeny označenia registrového súdu na dokumentoch podnikateľov?
Tlačová správa SKDP

Ako je to s povinnosťou zmeny označenia registrového súdu na dokumentoch podnikateľov?

Bratislava, 19. júna 2023

S účinnosťou od 1. júna 2023 v rámci tzv. zmeny Súdnej mapy okrem rušenia niektorých súdov došlo aj ku zmene príslušností jednotlivých súdov. Táto zmena sa dotýka nielen právnických profesií, ale takisto i všetkých spoločností, a rovnako aj družstiev, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I a Okresnom súde Košice I. Ako je to však s povinnosťou zmeny označenia registrového súdu na dokumentoch dotknutých podnikateľov?

V zmysle zmeny bude príslušným registrovým súdom namiesto Okresného súdu Bratislava I Mestský súd Bratislava III, ktorý bude viesť aj obchodný register, a namiesto Okresného súdu Košice I to bude Mestský súd Košice, ktorý bude viesť obchodný register pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Košice I.

Pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I alebo Okresnom súde Košice I to znamená, že si budú vo svojich zmluvách, obchodných dokumentoch, webových stránkach a podpisoch uvádzať identifikačné údaje o zápise v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, resp. Mestským súdom Košice. Číslo oddielu a vložky danej spoločnosti zostáva nezmenené.

Vyplýva to z ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, podľa ktorého je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Toto platí aj pre dokumenty vytvorené v písomnom úradnom styku a pre webové stránky podnikateľa.

Znamená to však, že všetci podnikatelia registrovaní na týchto súdoch budú musieť na vlastné náklady zabezpečiť zmenu údajov, aby ich obchodné dokumenty a webové stránky zodpovedali aktuálnym údajom o Obchodnom registri, v ktorom sú zapísaní.

Hoci účtovné ani daňové právne predpisy (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) neurčujú, že faktúra musí obsahovať údaj o registrácii osoby vystavujúcej faktúru, je tento údaj na faktúrach prítomný na základe § 3a Obchodného zákonníka.

Samotný Obchodný zákonník nedefinuje pokuty, ktoré by postihovali nedodržanie § 3a Obchodného zákonníka, t. j. podnikatelia by neuvádzali na obchodných dokumentoch či webových stránkach aktuálne informácie o registrovom súde, ktorý vedie ich zápis v obchodnom registri. Avšak, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri oprávňuje príslušný registrový súd uložiť pokutu fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby (napr. konateľovi s.r.o.) do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť ustanovenú podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti sa zákon o obchodnom registri odvoláva práve na § 3a Obchodného zákonníka.

O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 908 169 879
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

  V médiách:

  https://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-z-bratislavy-a-kosic-si-m/722486-clanok.html
  https://dennikn.sk/minuta/3431535
  https://hn24.hnonline.sk/hn24/96089291-podnikatelia-z-bratislavy-a-kosic-si-musia-zmenit-udaje-o-registracnom-sude
  https://www.cas.sk/clanok/2811233/podnikatelia-zla-sprava-ak-pochadzate-z-tychto-oblasti-cakaju-vas-zmeny-udajov-na-vlastne-naklady/
  https://www.forbes.sk/podnikatelom-z-bratislavy-a-kosic-pribudla-jedna-povinnost-suvisi-s-novou-sudnou-mapou/
  https://youtu.be/XyYtqtvrq4g
  slovenska-komora-danovych-poradcov_230620_v1.docxslovenska-komora-danovych-poradcov_230620_v1.docx

  © SKDP 2010