Prihlásiť
 
 

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva

Návrh novely Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2023/199

Cieľom novely opatrenia je zapracovať úpravy v čl. VII „Informácie o iných aktívach a iných pasívach“ o ďalšie údaje; doplniť tabuľky k vývoju opravnej položky k zásobám a k pohľadávkam o nový stĺpec „presuny“; rozšíriť obsahovú náplň tabuľky k zákonným a k ostatným rezervám; upraviť názov stĺpca v tabuľke „bankové úvery“ a zaviesť novú tabuľku k vykazovaniu údajov o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach.

PI 2023 199_Predbezna-informacia_IUZ_2023 (2).docxPI 2023 199_Predbezna-informacia_IUZ_2023 (2).docx


Návrh novely Opatrenia MF SR zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy

Predbežná informácia - PI/2023/200

Cieľom novely opatrenia je najmä zapracovať do postupov účtovania nové pojmy, ktoré vyplynuli z praxe (napr. rezervy na enviromentálne záťaže), doplniť ku konkrétnym účtom obsahovú náplň, ktorá sa často v praxi opakuje a doposiaľ nebola obsiahnutá v postupoch účtovania a iné zmeny, ktoré pomôžu užívateľom v lepšej orientácii pri dodržiavaní legislatívy v oblasti účtovania.

PI 2023 200_1.(statneUJ)_Predbezna-informacia-PU-2022.docxPI 2023 200_1.(statneUJ)_Predbezna-informacia-PU-2022.docx


Návrh novely Opatrenia MF SR z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Predbežná informácia - PI/2023/201

Cieľom novely opatrenia je najmä zapracovať do postupov účtovania nové pojmy, ktoré vyplynuli z praxe (napr. rezervy na enviromentálne záťaže), doplniť ku konkrétnym účtom obsahovú náplň, ktorá sa často v praxi opakuje a doposiaľ nebola obsiahnutá v postupoch účtovania a iné zmeny, ktoré pomôžu užívateľom v lepšej orientácii pri dodržiavaní legislatívy v oblasti účtovania.

PI 2023 201_Predbezna-informacia-PU-2022- (1).docxPI 2023 201_Predbezna-informacia-PU-2022- (1).docx


Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovaným legislatívnym návrhom na sprava_databaz@skdp.sk do 21. júla 2023.

Termín ukončenia pripomienkového konania k predbežným informáciám 25. júla 2023.

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010