Prihlásiť
 
 

Vládny návrh novely zákona o dani z príjmov zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie

Predkladaným návrhom zákona sa implementuje článok 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami.

Zámerom návrhu zákona v čl. I je zavedenie pravidiel v rámci boja proti daňovým únikom, ako aj na zatraktívnenie podmienok podnikania prostredníctvom zákona o dani z príjmov.

V čl. II sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), kde sa vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, ktorá ovplyvnila aj fungovanie systémov finančnej správy, navrhuje posunutie registrácie z úradnej moci na, a to od 1. januára 2022.

V čl. III sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z. a zákona č. 305/2019 Z. z. S cieľom zabezpečiť súlad s globálnym štandardom OECD pre výmenu informácií o finančných účtoch sa upravuje sankcia pre držiteľov finančných účtov a ovládajúce osoby v prípade, ak predložia finančnej inštitúcii nepravdivé čestné vyhlásenie o rezidencii na daňové účely.


Daňoví poradcovia môžu posielať pripomienky do štvrtka 6. augusta 2020 na sprava_databaz@skdp.sk.

LP 2020 285_Predkladacia_sprava[2].docxLP 2020 285_Predkladacia_sprava[2].docxLP 2020 285_Vlastný materiál.docxLP 2020 285_Vlastný materiál.docxLP 2020 285_DS-osobitna_cast[1].docxLP 2020 285_DS-osobitna_cast[1].docxLP 2020 285_DS_vseobecna_cast[1].docxLP 2020 285_DS_vseobecna_cast[1].docx

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010