Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby"

Termín: 21. február 2023 (15:00 do 18:00 h). a 27. február 2023 - pokračovanie (15:00 do 18:00 h)
Registrácia v GoToWebinar na oba dni samostatne.

Lektor: Ing. Miroslava BRNOVÁ (MF SR)

Program:
1. Prehľad sústavy cenných papierov podľa osobitných predpisov, základy fungovania a obchodovania s cennými papiermi na území Slovenskej republiky

2. Zdaňovanie príjmov súvisiacich s cennými papiermi u fyzickej osoby
a. Základný právny rámec
i. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“)
ii. Medzinárodné zmluvy – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia („zmluvy o ZDZ“) a ich vplyv na zdanenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
iii. Daňový poriadok
b. Základné pojmy súvisiace so zdaniteľnosťou príjmov podľa ustanovení ZDP
c. Delenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi
i. Príjmy z držby cenných papierov
1. Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
2. Osobitný základ dane z kapitálového majetku
a. Zdanenie cez daňové priznanie
b. Zrážková daň
3. Investovanie do spoločnosti a s tým súvisiace vyplácané podiely na zisku
a. Zdanenie cez daňové priznanie
b. Zrážková daň
c. Zamestnanecké podiely na zisku, zamestnanecké akcie
4. Zrážková daň - určenie platiteľa dane a zahraničného platiteľa dane a s tým súvisiace odvodové a oznamovacie povinnosti, inštitút konečného príjemcu príjmov podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
5. Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z držby cenných papierov
6. Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
ii. Príjmy z prevodu cenných papierov
1. Darovanie cenných papierov
2. Predaj cenných papierov
3. Oslobodenie – zdanenie príjmov z predaja cenných papierov
4. Posúdenie zdanenia u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (rezident SR) a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)
5. Odvody do poisťovní súvisiace s príjmom z predaja cenných papierov
6. Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania
iii. Investovanie do dlhodobého investičného sporenia („štvrtý dôchodkový pilier“)
1. Podmienky pre uplatnenie daňových výhod podľa ZDP a zákona o cenných papieroch
2. Zdanenie – oslobodenie plnení súvisiacich s DIS
3. Prípadové štúdie, otázky, vyplnenie daňového priznania

3. Posúdenie príjmov plynúcich v súvislosti s cennými papiermi u podnikateľa
a. Zdanenie
b. Daňové ocenenie cenných papierov v obchodnom majetku podnikateľa

4. Špecifické prípady súvisiace s cennými papiermi
a. Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
b. Posúdenie zdaniteľnosti príjmov z predaja cenných papierov pri transformácii spoločnosti
c. Iné – riešené špecifické prípady

Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010