Prihlásiť
 
 

Zverejnené predbežné informácie k novelám daňových zákonov

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežné informácie k pripravovaným návrhom zákonov, ktorými sa majú novelizovať zákony v oblasti daní a poplatkov:

- Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - PI/2023189

Zámerom novely je:
- úprava inštitútu odpočtu výdavkov (nákladov) priamo spojených s výskumom a vývojom, prehodnotenie úpravy odpočtu nakupovaných služieb výskumu a vývoja a posudzovania pomeru, v akom určité typy výdavkov (nákladov) súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a ostatnými činnosťami firmy. Cieľom je priblíženie tohto nástroja malým a stredným podnikateľským subjektom;
- úprava zdanenia premien obchodných spoločností tzv. podnikových kombinácií (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, nepeňažný vklad apod.) s cieľom zabezpečiť neutralitu podnikových kombinácií v kratšom čase a zefektívniť zdanenie podnikových kombinácií v porovnaní s ostatnými členskými štátmi v EÚ.
PI 2023 189_Predbezna_informacia_ZDP_2023.docxPI 2023 189_Predbezna_informacia_ZDP_2023.docx


- Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PI/2023/188

Zámerom novely je úprava základu dane zo stavieb a súvisiaci výpočet dane zo stavieb formou zdanenia čistej podlahovej plochy celej stavby jednotnou sadzbou dane s cieľom zvýšiť podiel majetkových daní na celkovom daňovom mixe SR. Zámerom je aj úprava okruhu daňovníkov dane z pozemkov s cieľom zníženia administratívnej záťaže.
PI 2023 188_Predbezna-informacia-k-navrhu-novely-zakona-o-miestnych-daniach_20230704.docxPI 2023 188_Predbezna-informacia-k-navrhu-novely-zakona-o-miestnych-daniach_20230704.docx


- Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) - PI/2023/187

Cieľom novely je:
- zreformovať daňové exekučné konanie zavedením nových efektívnych foriem daňovej exekäcie a úpravou existujúcich foriem tak, aby reflektovali akkutálnu prax a moderné trendy digitalizácie a elektronizácie výkonu štátnej správy,
- zaviesť spoluzodpovednosť FO čerpajúcich benefity z právnických osôb za plnenie ich povinností.
PI 2023 187_Predbezna-informacia (5).docxPI 2023 187_Predbezna-informacia (5).docxZápis z konzultácií k PI 31.07.2023_Final.pdfZápis z konzultácií k PI 31.07.2023_Final.pdfZápis z konzultácií k PI s SKDP 08.08.2023_Final.pdfZápis z konzultácií k PI s SKDP 08.08.2023_Final.pdf


- Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov - PI/2023/190

Ciele novely:
- pokračovanie v nastavení mechanizmu zvyšovania sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov vo viacročnom horizonte tzv. Daňovom kalendári,
- legislatívno-technické úpravy vybraných ustanovení zákona vyplývajúce z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe.
PI 2023 190_Predbezna_informacia (6).docxPI 2023 190_Predbezna_informacia (6).docxČlenovia SKDP môžu zasielať návrhy a podnety na legislatívnu úpravu na metodika.skdp@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do 13. júla 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010