Prihlásiť
 
 

Informácia o výsledku rokovania NR SR zo dňa 11. októbra 2017

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 652) - druhé a tretie čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:10
Číslo tlače:652
Uviedol: Spravodajca: Emil Ďurovčík (viac)

Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku
NR SR schválila návrh zákona.

_______________________________

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 653) - druhé a tretie čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:9
Číslo tlače:653
Uviedol: Spravodajca: Emil Ďurovčík (viac)

Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku
NR SR schválila návrh zákona.

___________________________________

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 650) - druhé a tretie čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:8
Číslo tlače:650
Uviedol: Spravodajca: Radovan Baláž (viac)

Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku
NR SR schválila návrh zákona.

___________________________________

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 654) - druhé a tretie čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:7
Číslo tlače:654
Uviedol: Spravodajca: Radovan Baláž (viac)

Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku
NR SR schválila návrh zákona.

___________________________________

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655) - druhé a tretie čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:6
Číslo tlače:655
Uviedol: Spravodajca: Eduard Adamčík (viac)

Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku
NR SR schválila návrh zákona.

_______________________________________

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 703) - prvé čítanie.
Dátum11. 10. 2017
Číslo schôdze21
Bod programu:5
Číslo tlače:703
Uviedol:
Spravodajca: Radovan Baláž (viac)

Výsledok hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.


© SKDP 2010