Prihlásiť
 
 

Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej "len ZDP") alebo ten, koho správca dane na to vyzve. ZDP ďalej upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá:

- Daňové priznanie typ A - určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy len zo závislej činnosti teda z pracovného pomeru.

- Daňové priznanie typ B – určené pre daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príjmy.

Zmeny v tlačive DP FO typ A, resp. DP FO typ B:

· Pri uplatnení nároku na daňový bonus na vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus“) platí, že ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie si celého nároku daňového bonusu, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť vymedzený základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby / manželky alebo manžela/ a z takto navýšeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus. Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, navýši sa základ dane len o pomernú časť druhej oprávnenej osoby podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

    V tejto súvislosti boli doplnené, resp. upravené riadky 32, 32a a 56a DP FO typ A, resp. riadky 34, 34a a 116a DP FO typ B.

· Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie a za podmienky splnenia všetkých zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Vzhľadom na to, že rok 2023 môže byť prvýkrát rokom, v ktorom uplynie päťročná lehota na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, doplnilo sa v riadku 33 DP FO typ A, resp. v riadku 35 DP FO typ B nové pole „Dátum začatia úročenia úveru“, pričom tento dátum daňovník vyplní vždy, ak uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky.

· Nadväzne na posun rokov v súvislosti s uplatňovaním odpočtu daňovej straty prišlo k zmenám na riadkoch resp. stĺpcoch 47 až 55 DP FO typ B. V DP FO Typ B môže daňovník umorovať daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2019 až 2022.

· V súvislosti so zmenou v zákone o dani z príjmov umožňujúcou uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane nielen preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ale aj preukázateľne zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bol doplnený riadok 42 DP FO typ A, resp. riadok 75 DP FO typ B).

· Za zdaňovacie obdobie roku 2023 má daňovník možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Tento daňový bonus si môže daňovník uplatniť len za predpokladu splnenia zákonných podmienok a to len vtedy, ak neuplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023.
    Daňovník, ktorý bude podávať DP FO, si nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uplatní v IX. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ DP FO typ A, resp. v XIII. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ DP FO typ B. Sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedie na riadku 63 DP FO typ A, resp. na riadku 123 DP FO typ B. Daňovník IV. oddiel „Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a zákona) DP FO typ A, resp. DP FO typ B daňovník nevypĺňa.

daňové priznanie k dani z príjmov Právnických osôb, ktoré budú podávať daňovníci v roku 2024 sa vzor tlačiva nemení - vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby z roku 2022 č. MF/016108/2022-721 zostáva naďalej v platnosti.

Daňové povinnosti si vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. Posledný deň na podanie daňového priznanie je 2. apríl 2024.

Zdroj: tlačová správa FR SR


© SKDP 2010