Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie

V databáze usmernenia a pokyny pribudli nové informácie:

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré sú povinné a majú záujem podávať dokumenty formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) z osobnej internetovej zóny daňovníka cez portál finančnej správy (ďalej „PFS“). 
Dokumenty môžu byť podávané ako štruktúrované alebo neštruktúrované tlačivo. 
Štruktúrované tlačivá sú formuláre, ktoré sú zapracované v katalógu elektronických formulárov (napr. daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz). 
Neštruktúrované tlačivá
 sú formuláre, ktoré nie sú zapracované v katalógu elektronických formulárov a sú podávané ako všeobecné podanie. Môže to byť napr. žiadosť, oznámenie, odvolanie, potvrdenie, vysvetlenie, vyjadrenie, odpoveď na výzvu, námietka. čítaj viac...

Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré odosielajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO) elektronicky.
Postup pri vyhľadaní, vyplnení a odoslaní štruktúrovaného tlačiva zapracovaného v katalógu formulárov je rovnaký pre FO (typ A, typ B) a aj pre PO. čítaj viac... 

Informácia je určená pre daňové subjekty komunikujúce elektronicky, ktoré majú pod svojim ID priradených viac daňových subjektov (DIČ) a po prijatí správy do schránky správ nevedia identifikovať za ktorý subjekt bola správa prijatá.
Postup pri vyhľadaní správy v „Schránke správ“ cez portál finančnej správy (PFS) čítaj viac... 


Zdroj: FR SR


© SKDP 2010