Prihlásiť
 
 

Poslanecký návrh nového zákona o podpore štátneho nájomného bývania zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Navrhovanou právnou úpravou sa má do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vkložiť nový § 152c, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.Výška tohto príspevku zamestnávateľa má byť limitovaná na sumu najviac 4 Eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 360 Eur za kalendárny mesiac.

Návrhom na doplnenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zaraďuje do kategórie príjmov, ktoré sú oslobdené od dane z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti do výšky ustanovenej osobitným predpisom (s odkazom na § 152c Zákonníka práce). Suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov sa má zahŕňať do daňových výdavkov zamestnávateľa do výšky ustanovenej osobitným predpisom. Zavádza sa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, podľa osobitného predpisu, ktorý vykonal výstavbu alebo obstaral presne vymedzený typ budov slúžiacich na štátom podporované nájomné bývanie za presne vymedzených podmienok. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania by sa mal prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2022.

Návrhom sa má zaviesť oslobodenie od dane z príjmov príjmu z podielových listov dosiahnutý z ich vyplatenia (vrátenia) ak odo dňa nadobudnutia uplynulo viac ako 36 mesiacov u fyzických osôb a právnických osôb.

Návrhom na doplnenie zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa má umožniť uplatnenie zníženej sadzby DPH vo výške 5 % zo základu dane pre platiteľov pri dodaniach, ak ide o dodanie stavby vrátane pozemku, na ktorom stavba resp. časť stavby stojí a na dodanie vonkajších a vnútorných parkovacích miest, obnovu a prestavbu stavieb, vrátane stavebných a montážnych prác, ktorá je stavbou pre účely štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom týchto plnení bude prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má na tieto stavby uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania. Návrhom má dôjsť k zmene právnej úpravy zdaňovania dodania stavby, konkrétne k zrušeniu obmedzenia práva voľby pri dodaní stavby resp. jej časti, ktorá spĺňa podmienky v zmysle osobitného predpisu. Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na štátom podporované nájomné bývanie bude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti.


619_predkladacia-sprava (5).docx619_predkladacia-sprava (5).docx619_paragrafove_znenie (2).docx619_paragrafove_znenie (2).docx619-stanovisko_fin (2).pdf619-stanovisko_fin (2).pdf619-dovodova (1).docx619-dovodova (1).docx


Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky a podnety do 19. augusta 2021 na metodika@skdp.sk alebo sprava_databa@skdp.sk.


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010