Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutia org. dňa 7.3.2023 „Zákazková výroba“ a 21.3.2023 „Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj“

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutia: Zákazková výroba“ !bez nahrávky!

Termín: 7. marec 2023 (15:00 do 18:00 h) a

„Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj„ !bez nahrávky!

Termín: 21. marec 2023 (15:00 do 18:00 h)

Lektor: Ing. Majka Cvečková, CA (štatutárny audítor)
21.3.2023
Téma: „Zákazková výroba“

Zákazková výroba je oblasť účtovníctva, ktorá sa netýka každej účtovnej jednotky, ale ak sa stane zhotoviteľom diela – nehmotného alebo hmotného, je potrebné pravidlá aplikovať. Zákazková výroba je špecifické dodanie pre objednávateľa a zhotoviteľ musí svoje fakturované, či nefakturované výkony upraviť podľa stupňa dokončenia zákazky, aby vykázaný výsledok hospodárenia bol čo najpresnejší pri danom stave prác, samozrejme k súvahovému dňu. Vykázaný výsledok hospodárenia sa stáva súčasne základom dane (s výnimkou špecifík zákazkovej výroby s rozpočtovanou stratou). Téma je zaujímavá a pomocou praktických príkladov pochopiteľná aj pre tých, ktorí sa s touto problematikou zatiaľ nestretli.

Program:
  1) Výklad chápania zákazkovej výroby v súvislostiach a významu jej účtovania, oblasti, ktorých sa účtovanie môže týkať, subjekty, ktorých sa účtovanie týka;
  2) Hlavné pojmy: rozpočtované náklady/zmluvné náklady, zmluvné výnosy, zmluvná cena, zmeny zmluvnej ceny.
  3) Metódy určenia/výpočtu stupňa dokončenia zákazky, výber metód podľa typu zákazkovej výroby v závislosti od spoľahlivosti odhadu výsledku hospodárenia;
  4) Praktické príklady na zákazku so ziskom, na stratovú zákazku vrátane tvorby rezervy na stratovú zákazku, zákazka s nulovým ziskom;
  5) Súvisiace otázky: vyvolané investície, zádržné na strane objednávateľa a na strane zhotoviteľa, bankové záruky, kombinované zákazky.
Počet kreditov: 1


21.3.2023
Téma: Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj“

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určených na predaj podľa § 30d PÚP patrí medzi špecifické témy a týka sa developerov a ich aktivít. Zásadnou otázkou je mať schopnosť rozlíšiť zákazkovú výrobu podľa § 30 a účtovanie o výstavbe nehnuteľností určených na predaj podľa § 30d PÚP.

Program:
  1) Analýza a posúdenie podmienok priebežného transferu a jeho indikátorov tak, aby bolo možné vyhodnotiť požadovaný postup účtovania a to buď na princípoch stupňa dokončenia podľa § 30 PÚP alebo účtovania o nedokončenej výrobe (30d ods. 6).
  2) Výklad pojmu „priebežný transfer“ a analýza indikátorov zrozumiteľne.
  3) Účtovné súvzťažnosti na praktických príkladoch vrátane osobitostí účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj.

Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP


© SKDP 2010