Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Protokolu s Iránom na zmenu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v MPK

Návrh na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou, ktorým sa mení zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti daní z príjmov

Primárnym cieľom Protokolu je upraviť a doplniť Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Najdôležitejšou zmenou bolo prijatie Akčného plánu G20/OECD BEPS (Projekt BEPS) zameraného na boj proti erózii základov dane a presunu ziskov, ako aj vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Opatrenia z Projektu BEPS, ktoré sú relevantné pre oblasť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je možné implementovať multilaterálne prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (MLI) alebo bilaterálne prostredníctvom uzavretia pozmeňujúcich protokolov k zmluvám. Keďže sa Irán rozhodol nepodpísať MLI, bolo potrebné dojednať protokol k zmluve. Protokol obsahuje okrem vybraných opatrení Projektu BEPS aj niekoľko iných ustanovení, ktoré modernizujú zmluvu, napr. zavedenie definície nového pojmu, úpravy v článku o výmene informácií. Znenie ustanovení protokolu primárne vychádza z ustanovení Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku z roku 2017 (Modelová zmluva OECD) a čiastočne aj z Modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia OSN medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi z roku 2021 (Modelová zmluva OSN) . Protokol tiež zohľadňuje osobitosti a špecifiká daňových systémov SR a Iránskej islamskej republiky.

Protokol nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia neskoršieho oznámenia o splnení vnútroštátneho schvaľovacieho procesu. Ustanovenia zmluvy sa zo strany SR začnú vykonávať od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom protokol nadobudne platnosť. Pravidlá pre nadobudnutie účinnosti sú uvedené osobitne aj pre Irán, keďže používa odlišný kalendár (Iránsky kalendár - Solar Hijri).

Protokol je tzv. „prezidentskou“ medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb v zmysle článku 7 odsek 4 Ústavy SR a ktorá má zároveň podľa článku 7 odsek 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. Po podpise bude protokol predložený na vyslovenie súhlasu NR SR a následne prezidentke SR na ratifikáciu. Protokol bude po ratifikácii vyhlásený spôsobom ustanoveným zákonom (v Zbierke zákonov SR).

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/535

Typ materiálu:Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť:Medzinárodné právo verejné
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/013370/2023-724
Podnet:Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia:MFSR
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:30.08.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/535
Dátum začiatku MPK:30.08.2023
Dátum konca MPK:21.09.2023

Zverejnené materiály:
LP 2023 535_predkladacia-sprava (5).docxLP 2023 535_predkladacia-sprava (5).docxLP 2023 535_dovodova-sprava (3).docxLP 2023 535_dovodova-sprava (3).docxLP 2023 535_zmluva_EN (2).docxLP 2023 535_zmluva_EN (2).docxLP 2023 535_zmluva_SK (2).docxLP 2023 535_zmluva_SK (2).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010