Prihlásiť
 
 

Časté otázky - FR SR

1.Ako spoločenstvo vlastníkov bytov máme podať oznámenie o zrážkovej dani za príjmy za prenájom priestorov spoločných zariadení bytového domu v roku 2017, ktoré boli príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Existuje vzor na podanie oznámenia, alebo ho môžeme zaslať ľubovoľnou formou a dokedy ho musíme predložiť finančnej správe?
Od 1.1.2018 je vydaný Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane podľa §43 ods.13 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa §43 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov“ pod č. OZN4313v17. Vzor tlačiva je zverejnený v elektronickej podobe na stránke
www.financnasprava.sk /Formuláre/ Elektronické formuláre a použije sa pri podávaní  oznámenia  po 31.12.2017. Súčasne sa novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 predlžila lehota na zaslanie tohto oznámenia  a odvod zrážkovej dane  do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom tieto príjmy boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv(do 31.1.2018 za rok 2017). Ak spoločenstvo vlastníkov bytov  nie je platiteľom DPH, nemá povinnosť podania na finančnú správu zasielať elektronicky, oznámenie si môže vytlačiť a po vyplnení zaslať poštou alebo zaniesť osobne na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote.    
  
2.Uplatňujeme zdaňovacie obdobie hospodárskeho rok, ktoré začalo 1.12.2016 a skončilo 30.11.2017. Lehota na podanie daňového priznania nám uplynie 28.2.2018. Pri výpočte daňovej povinnosti použijeme sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 % platnú od  1.1.2017 ? 

Nie, daňovník s hospodárskym rokom začatým v roku 2016 a skončeným v roku 2017 použije ešte sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 22 %. Až v zdaňovacom období hospodárskeho roka začatom od 1.12.2017 v trvaní do 30.11.2018 použijete zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 21 %. 
Len daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017 použije pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb platnú od 1.1.2017 vo výške 21 %.


3.Za rok 2017 budem podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby  typu A . Budú  vydané nové tlačivá  daňového priznania  typu A za rok 2017?

Nie. Za zdaňovacie obdobie roku 2017  použijete  rovnaké tlačivo daňového priznania typu A ako v roku 2016. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.  Bolo však vydané nové  „Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2017“.


4.V roku 2017 som ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prijala  nepeňažné plnenie od  držiteľa ( farmaceutická spoločnosť). V akej lehote som povinná odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane a podať tlačivo oznámenia? 
Z nepeňažných plnení, ktoré ste dosiahli od držiteľa v roku 2017, ste povinná  odviesť daň vyberanú zrážkou vo výške 19 % v lehote do konca marca 2018. Nakoľko  31.3.2018 pripadne na sobotu,  splatnosť  dane sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j.  3.4.2018. V rovnakej lehote  ste povinná  správcovi dane podať aj tlačivo Oznámenie  o zrazení a odvedení dane. 


5.Novelou zákona o  DPH č. 334/2017 Z.z. účinnou od  01.01. 2018 sa okrem iného z  ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f/ zákona o DPH vypustila podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31.12.2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie  príslušných poľnohospodárskych plodín  vo výške 5 000 eur. Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa DPH na odberateľa – platiteľa DPH od 01.01. 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov patriacich do  kapitol  10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napr. obilniny – pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža ..., olejnaté semená - ľanové semená, slnečnicové semená,  semená repky ..., olejnaté plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny). Ako vykladať  znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“  pri  dotknutých tovaroch v spojení s povinnosťou platenia DPH odberateľom – platiteľom DPH?
Pri určení osoby povinnej platiť daň podľa citovaného ustanovenia sa neposudzuje na aký účel je dodanie  daných tovarov určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože  pri tovare v kapitole 10 a 12, ktorý  v tuzemsku predáva platiteľ  DPH inému platiteľovi DPH,  sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany  príjemcu.  T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť  aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť  daň je povinný kupujúci. 


6.Distribútor - platiteľ  DPH v tuzemsku predáva liečivé čaje (kapitola 12 SCS) lekárni - platiteľovi DPH v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na  lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?

Áno, ide o predaj  dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto sa na základe § 69 ods. 12 písm. f/  zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa, ktorý je povinný platiť daň (samozdaniť sa).


7.V prípade elektronického doručovania dokumentov na základe dohody, je potrebné dohodu úradne overiť, ak ju nebudem podpisovať priamo pred správcom dane?

Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak teda daňový subjekt dohodu zašle poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený.


8.Môžem mať na jedno ID priradených (naviazaných) viacero subjektov?
Áno je to možné. Na jedno ID môže byť naviazaných viacero subjektov (DIČ). Ak už ste registrovaný (máte ID), stačí sa už len autorizovať na podávanie za ďalšie subjekty. Môžete to urobiť buď osobne na daňovom úrade, alebo môžete podať žiadosť priamo cez portál finančnej správy z OIZ -  Osobnej Internetovej zóny (ak máte kvalifikovaný elektronický podpis - KEP/eID) - prihlásite sa a cez „Moje autorizácie“ nájdete tlačivo -Žiadosť o autorizáciu v ktorej vyplníte potrebné údaje a následne odošlete.


9.Do schránky správ na portáli FS mi prišlo predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, je pre mňa záväzné?
Nie je, nakoľko má informatívny a nezáväzný charakter. Predvyplnené daňové priznanie slúži len ako pomôcka pre vyplnenie riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017.


10.Som podnikateľ a podal som za rok 2016 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.  V priebehu roku 2017 som pôvodné motorové vozidlo predal a kúpil nové. Zobrazia sa uvedené zmeny v predvyplnenom daňovom priznaní za rok 2017?
Keďže daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia nevzniká oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku a zániku daňovej povinnosti, správca dane o týchto skutočnostiach nemá vedomosť a preto uvedené zmeny nebudú v predvyplnenom daňovom priznaní zohľadnené. Daňovník si musí v daňovom priznaní zmeny upraviť. 


Zdroj: FR SR - Externý newsletter finančnej správy 1/2018


© SKDP 2010