Prihlásiť
 
 

COVID-19

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19:

23. júla 2020
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dani z príjmov

24. júna 2020
Vláda SR: Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

10. júna 2020
Zbierka zákonov SR: Uznesenie vlády SR k návrhu na skončenie núdzového stavu - ukončenie núdzového stavu uplynutím 13. júna 2020

9. júna 2020
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

27. mája 2020
FR SR: Informácia k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z.

25. mája 2020
MPK: COM(2020)197 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19 -
MPK: Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania - posunutie uplatňovania nových pravidiel DPH pre elektronický obchod

22. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19
MPK: Návrh Nariadenie rady o vytvorení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie COVID-19 - zvýhodnené pôžičky členským štátom
MF SR: Doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B (MF/013999/2019-721) a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO (MF/014001/2019-721) v súvislosti s odpočtom daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

21. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - vznik a zánik povinného nemoc. a pov. dôchodkového poistenie SZČO v dôsledku posunu lehôt na podanie daň. priznaní
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a inv. fondov - dočasné opatrenia týkajúce sa nenávratného fin. príspevku a realizácia fin. projektov
MPK: Návrh Nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie EÚ 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu COVID-19 - max. kapacity úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty a úprava pravidiel a mezd. štandardov

20. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - Lex Korona IV - k vráteniu preddvakov, k poukázaniu podielu zaplatenej dani ..

13. mája 2020:
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - Lex Korona IV - k vráteniu preddavkov, k poukázaniu podielu zaplatnej dani ..

12. mája 2020:
FR SR: Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou


11. mája 2020:
Vláda SR: Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štruktúr a investičných fonodov a niektorých zákonov
FR SR: Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie

07. mája 2020:
Vláda SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

05. mája 2020:
FR SR: Informácia k druhej časti, prvá hlava zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, doplnená o informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z.


30. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - preddavkové povinnosti na daň z príjmov
Vláda SR: Nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - platenie preddavkov na daň z príjmov
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona IV - finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov formou záruk a úverov

29. apríla 2020:
MF SR: Informácia o preddavkovej povinnosti počas pandémie COVID-19
FR SR: Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Desiata hlava – Opatrenia v oblasti DPH

28. apríla 2020:
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z pridanej hodnoty: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z motorových vozidiel: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Účtovníctvo: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: eKasa: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Správne poplatky: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
MH SR: Výklad k 1. a 2. pomoci ekonomických opatrení


25. apríla 2020:
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a niektorých záôkonov - Odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020
NR SR: Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 v justícii

22. apríla 2020:
NR SR: Schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020
NR SR: Schválená novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a niektorých zákonov - COVID-19 v justícii

21. apríla 2020:
MF SR: Spustenie ďalšej pomoci podnikateľom - možnosť požiadať o zvýhodnené úvery zo SZRB a EXIM pre MSP a SZČO
MH SR: Informácie o opatreniach pre podnikateľov - aktualizované

20. apríla 2020:
NR SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Návrh novely zákona č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

16. apríla 2020:
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

15. apríla 2020:
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z pridanej hodnoty: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Účtovníctvo: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: eKASA: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom

14. apríla 2020:
Vláda SR: Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov - tzv. tretia sociálna pomoc - rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov
Vláda SR: Návrh na doplnenie zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 v justícii
MF SR: Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID-19 a Informácia k Usmerneniu OECD k potenciálnym vplyvom pandémie COVID-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami

10. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády SR o spôsobe určenia poklesu tržieb pre účely poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

9. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - odklad splátok úverov (Lex Corona II)
MH SR: Ekonomické opatrenia: DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO
Vláda SR: Návrh nariadenia o spôsobe určenia poklesu tržieb pre účely posunu splatnosti sociálnych a zdravotných odvodov v súvislosti so šírením COVID-19
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k opatreniam týkajúcim sa účtovníctva
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k opatreniam v oblasti dane z príjmov

8. apríla 2020:
SKDP: Pripomienky k daňovým opatreniam Lex Corona I adresované MFSR
Finančná správa SR: Informácia k vracaniu preplatkov

7. apríla 2020:
NR SR: Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - odklad splátok úverov spotrebiteľom a malým a stredným podnikateľom, zvýšenie bezkontaktných platieb (Lex Corona II)
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k časti týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru

4. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - prvé opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (Lex Korona I)

3. apríla 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

2. apríla 2020:
NR SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I)
MF SR: KORONA VÍRUS OPATRENIA - MFSR
NR SR: Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenie niektorých zákonov
Vláda SR: Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ďalších zákonov v súvislosti s COVID-19 - odklad splatnosti odvodových povinností
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie

1. apríla 2020:
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona I)
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
NR SR: Vládna novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenie niektorých zákonov

31. marca 2020:
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona I)
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenia niektorých zákonov
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda SR: Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov

30. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

29. marca 2020:
MH SR: Ekonomické opatrenia: Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO
OECD vytvorila webovú stránku venovanú prepuknutiu vírusu COVID-19

27. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

25. marca 2020:
NR SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o socálnom poistení a ďalších zákonov
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
NR SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justíci a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

24. marca 2020:
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - upravené

20. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede

19. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

18. marca 2020:
Vláda SR: Návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov
Vláda SR: Informácia MH SR o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19
FR SR: Tlačová správa k odkladu daňového priznania

16. marca 2020:
SKDP: Návrh opatrení adresovaný MF SR
MF SR: Opatrenia na zamedzenie osobného kontaktu na daňových úradoch a na poštách
MH SR: Prehľad prvých 13 navrhovaných ekonomických opatrení
FR SR: Podávanie daňových priznaní k DPH
FR SR: Upravené úradné hodiny, používanie ochranných pomôcok aj mobilné kancelárie
FR SR: Podanie daňového priznania je možné aj odložiť o tri mesiace
SP: Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom
SP: Ako žiadať o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telef. a mailový kontakt
Nár. centrum kybernetickej bezpečnosti: Venujte zvýšenú opatrnosť pri elektron. komunikácii
Vláda SR, Úrad verejného zdravotníctva SR: Uzatvorenie všetkých prevádzok poskytujúcich služby

13. marca 2020:
SKDP: Tri daňové doporúčania v súvislosti s korona vírusom
FR SR: Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich aj mobilné kancelárie
FR SR: Kto má možnosť podať daňové priznanie bez oznámenia až do konca mája?
FR SR: Úradné hodiny na daňových úradoch sa upravia


© SKDP 2010