Prihlásiť
 
 

COVID-19

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19:

23. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Odklad platenia poistného na sociálne poistenie pre SZČI a zamestnávateľa za obdobie apríl 2021 do 30. júna 2021 pri poklese tržieb o 40% a viac

22. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia opatrení v čase núdzového stavu - účinnosť od 22. 04. 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 26. 04. 2021

17. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia opatrení - účinnosť 19. 04. 2021

15. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 19. 04. 2021

07. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Súhlas Národnej rady s opakovaným predĺžením núdzového stavu
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 12. 04. 2021


05. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 05. 04. 2021

01. apríla 2021
Zbierka zákonov SR: Doplnenie výnimiek z obmedzení účinných od 20. 03. 2021 (ktorých účinnosť končí 28. 04. 2021)

31. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 67/2021 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon č. 115/2021 Z. z.) - oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP emailom, nulová sadzba DPH na FFP2 a FFP3 do 30. júna, dopredaj spotreb. balenia cigariet

25. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Doplnenie opatrení na obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania s účinnosťou od 25. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 29. 03. 2021

19. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 22. 03. 2021
Zbierka zákonov SR: Opakované predĺženie času trvania núdzového stavu s účinnosťou od 20. 03. 2021 na celom území SR a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania s vymedzenými výnimkami od 20. 03. do 28. 04. 2021
Zbierka zákonov SR: Novela nar. vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej SZČ - účinnosť 31. 03. 2021
Zbierka zákonov SR: Odklad odvedenia poistného na sociálne poistenie pre SZČO a zamestnávateľa za obdobie marec 2021 do 30. júna 2021 pri poklese tržieb o 40 % a viac

13. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 15. 03. 2021

05. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 08. 03. 2021

03. marca 2021
Vláda SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 8. 03. 2021

02. marca 2021
Zbierka zákonov SR: Úprava a doplnenie COVID opatrení s účinnosťou od 3. 03. 2021

28. februára 2021
Vláda SR: Aktualizované opatrenia s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu - účinnosť od 8. 03. 2021
Vláda SR: Úprava a doplnenie COVID opatrení - účinnosť od 3. 03. 2021

27. februára 2021
Zbierka zákonov SR: Opakované predĺženie núdzového stavu

26. februára 2021
FRSR: Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory
Zbierka zákonov SR: Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie - účinnosť od 26. 02. 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 1. 03. 2021
Zbierka zákonov SR: Ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie február 2021 do 30. júna 2021 pri poklese tržieb o 40% a viac
NR SR: Opakované predĺženie núdzového stavu

24. februára 2021
Vláda SR: Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie - účinnosť vyhlásením v ZZ
Vláda SR: Ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie február 2021 do 30. júna 2021 pri poklese tržieb o 40% a viac
Vláda SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 1. 03. 2021

19. februára 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 - účinnosť od 22. 02. 2021

12. februára 2021
Zbierka zákonov SR: Aktualizácia mapy okresov podľa rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 účinná od 15. 02. 2021
Zbierka zákonov SR: Úprava a doplnenie COVID opatrení - pre cestu a pobyt v prírode a cesty študentov v zdravotníckych študijných odboroch - účinnosť od 15. 02. 2021
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 67/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon lex corona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - nulová sadzba DPH na FFP2 a FFP3 s účinnosťou od 12.02. do 30.04. 2021

8. februára 2021
Vláda SR: Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania a čiastkového priznania k miestnym daniam na rok 2021 - účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov

6. februára 2021
Zbierka zákonov SR: Vyhlásenie opakovaného predĺženia núdzového stavu na 40 dní a obmedzenia slobody pohybu a pobytu (sprísnenie COVID automatu) s účinnosťou od 8. 02. 2021
Zbierka zákonov SR: Vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 s účinnosťou od 8. 02. 2021
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon lex corona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - opatrenia v oblasti dane z príjmov - účinnosť vyhlásením
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 45/20ľ1 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) - kompetencia vlády k možnosti upustiť od ukladania daňových sankcií - účinnosť vyhlásením

29. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Novela nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mim.situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19

22. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Novela nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v obl. sociálnych vecí, rodiny a služieb zamesntanosti v čase mim.situácie, núdzového stavu a vojnového stavu v súv. s COVID-19
Zbierka zákonv SR: Predĺženie trvania prijatých opatrení na pokles ochorení COVID-19

19. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19

18. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Vyhlásenie opatrení na pokles ochorení COVID- 19 na území SR a obmedzenie slobody pohybu a pohytu s účinnosťou od 27. 01. do 7. 02. 2021

14. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie s účinnosťou od 14. 01. 2021

9. januára 2021
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hosp.mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu s s účinnosťou od 9. 01. 2021
Zbierka zákonov SR: VYhlásenie zmeny prijatých opatrení a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania s účinnosťou od 11. 01. 2021

29. decembra 2020
Zbierka zákonov SR: Predĺženie času trvania núdzového stavu na obdobie 40 dní- obmedzenie slobody pohybu s vymedzeným výnimkami do 10. januára
Vláda SR: Návrh na predĺženie času trvania núdzového stavu v rámci vyhláseného núdzového stav u na obdobie 40 dní - obmedzenie slobody pohybu s vymedzenými výnimkami do 10. januára 2020

17. decembra 2020
Zbierka zákonov SR: Vyhlásenie ďalšieho rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - obmedzenie slobody pohybu s vymedzenými výnimkami do 29. decembra 2020 tzv. lockdown
Zbierka zákonov SR: Novela nariadenia vlády SR č. 131/2020 o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19

11. novembra 2020
Zbierka zákonov SR: Vyhlásenie zmeny času trvania núdzového stavu zo 45 na 90 dní a s účinnosťou od 15. novembra k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb

29. októbra 2020
Zbierka zákonov SR: Uznesenie Vlády SR k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - obmedzenie slobody pohybu s vymedzenými výnimkami od 2. do 8. novembra 2020

27. októbra 2020
FR SR: Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom - Tlačová správa - Predĺženie otváracích hodín a možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty


22. októbra 2020
Zbierka zákonov SR: Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 s vymedzenými výnimkami

13. októbra 2020
Zbierka zákonov SR: Uznesenie vlády na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu - zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb

12. októbra 2020
Vláda SR: Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úprava možnosti orgánov verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktorého obsahom bude uloženie povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb

06. októbra 2020
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede
FR SR: Daňové kontroly a iné daňové konania

02. októbra 2020
FR SR: Daň z pridanej hodnoty: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z motorových vozidiel: Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z motorových vozidiel
FR SR: Účtovníctvo: Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti účtovníctva
FR SR: eKasa: Najčastejšie otázky a odpovede

29. septembra 2020
Zbierka zákonov SR: 264/2020 Z. z. Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

23. júla 2020
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dani z príjmov

21. júla 2020
Zbierka zákonov SR: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 - Balík 114 opatrení na zlepšenie podnik. prostredia

24. júna 2020
Vláda SR: Balík 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19

24. júna 2020
Vláda SR: Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

10. júna 2020
Zbierka zákonov SR: Uznesenie vlády SR k návrhu na skončenie núdzového stavu - ukončenie núdzového stavu uplynutím 13. júna 2020

9. júna 2020
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

27. mája 2020
FR SR: Informácia k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z.

25. mája 2020
MPK: COM(2020)197 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19 -
MPK: Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania - posunutie uplatňovania nových pravidiel DPH pre elektronický obchod

22. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19
MPK: Návrh Nariadenie rady o vytvorení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie COVID-19 - zvýhodnené pôžičky členským štátom
MF SR: Doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B (MF/013999/2019-721) a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO (MF/014001/2019-721) v súvislosti s odpočtom daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

21. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - vznik a zánik povinného nemoc. a pov. dôchodkového poistenie SZČO v dôsledku posunu lehôt na podanie daň. priznaní
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a inv. fondov - dočasné opatrenia týkajúce sa nenávratného fin. príspevku a realizácia fin. projektov
MPK: Návrh Nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie EÚ 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu COVID-19 - max. kapacity úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty a úprava pravidiel a mezd. štandardov

20. mája 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - Lex Korona IV - k vráteniu preddvakov, k poukázaniu podielu zaplatenej dani ..

13. mája 2020:
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - Lex Korona IV - k vráteniu preddavkov, k poukázaniu podielu zaplatnej dani ..

12. mája 2020:
FR SR: Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou


11. mája 2020:
Vláda SR: Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štruktúr a investičných fonodov a niektorých zákonov
FR SR: Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie

07. mája 2020:
Vláda SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

05. mája 2020:
FR SR: Informácia k druhej časti, prvá hlava zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, doplnená o informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z.


30. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - preddavkové povinnosti na daň z príjmov
Vláda SR: Nariadenie v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou - platenie preddavkov na daň z príjmov
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona IV - finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov formou záruk a úverov

29. apríla 2020:
MF SR: Informácia o preddavkovej povinnosti počas pandémie COVID-19
FR SR: Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Desiata hlava – Opatrenia v oblasti DPH

28. apríla 2020:
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z pridanej hodnoty: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z motorových vozidiel: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Účtovníctvo: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: eKasa: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Správne poplatky: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
MH SR: Výklad k 1. a 2. pomoci ekonomických opatrení


25. apríla 2020:
NR SR: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a niektorých záôkonov - Odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020
NR SR: Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 v justícii

22. apríla 2020:
NR SR: Schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020
NR SR: Schválená novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a niektorých zákonov - COVID-19 v justícii

21. apríla 2020:
MF SR: Spustenie ďalšej pomoci podnikateľom - možnosť požiadať o zvýhodnené úvery zo SZRB a EXIM pre MSP a SZČO
MH SR: Informácie o opatreniach pre podnikateľov - aktualizované

20. apríla 2020:
NR SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
NR SR: Návrh novely zákona č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

16. apríla 2020:
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 - Lex Korona III - Ďalšie daňové a účtovné opatrenia
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a niektorých zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

15. apríla 2020:
FR SR: Daň z príjmov: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Daň z pridanej hodnoty: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: Účtovníctvo: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom
FR SR: eKASA: Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom

14. apríla 2020:
Vláda SR: Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov - tzv. tretia sociálna pomoc - rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov
Vláda SR: Návrh na doplnenie zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 v justícii
MF SR: Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID-19 a Informácia k Usmerneniu OECD k potenciálnym vplyvom pandémie COVID-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami

10. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády SR o spôsobe určenia poklesu tržieb pre účely poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

9. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - odklad splátok úverov (Lex Corona II)
MH SR: Ekonomické opatrenia: DRUHÁ POMOC občanom, firmám a SZČO
Vláda SR: Návrh nariadenia o spôsobe určenia poklesu tržieb pre účely posunu splatnosti sociálnych a zdravotných odvodov v súvislosti so šírením COVID-19
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k opatreniam týkajúcim sa účtovníctva
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k opatreniam v oblasti dane z príjmov

8. apríla 2020:
SKDP: Pripomienky k daňovým opatreniam Lex Corona I adresované MFSR
Finančná správa SR: Informácia k vracaniu preplatkov

7. apríla 2020:
NR SR: Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - odklad splátok úverov spotrebiteľom a malým a stredným podnikateľom, zvýšenie bezkontaktných platieb (Lex Corona II)
FR SR: Informácia k zákonu o niektorých mimoriadych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I) - k časti týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru

4. apríla 2020:
Zbierka zákonov SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 - prvé opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (Lex Korona I)

3. apríla 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

2. apríla 2020:
NR SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 (Lex Korona I)
MF SR: KORONA VÍRUS OPATRENIA - MFSR
NR SR: Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenie niektorých zákonov
Vláda SR: Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ďalších zákonov v súvislosti s COVID-19 - odklad splatnosti odvodových povinností
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie

1. apríla 2020:
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona I)
NR SR: Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
NR SR: Vládna novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenie niektorých zákonov

31. marca 2020:
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona I)
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnenia niektorých zákonov
Vláda SR: Návrh nariadenia na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda SR: Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov

30. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

29. marca 2020:
MH SR: Ekonomické opatrenia: Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO
OECD vytvorila webovú stránku venovanú prepuknutiu vírusu COVID-19

27. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

25. marca 2020:
NR SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o socálnom poistení a ďalších zákonov
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
NR SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justíci a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

24. marca 2020:
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - upravené

20. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede

19. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

18. marca 2020:
Vláda SR: Návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov
Vláda SR: Informácia MH SR o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19
FR SR: Tlačová správa k odkladu daňového priznania

16. marca 2020:
SKDP: Návrh opatrení adresovaný MF SR
MF SR: Opatrenia na zamedzenie osobného kontaktu na daňových úradoch a na poštách
MH SR: Prehľad prvých 13 navrhovaných ekonomických opatrení
FR SR: Podávanie daňových priznaní k DPH
FR SR: Upravené úradné hodiny, používanie ochranných pomôcok aj mobilné kancelárie
FR SR: Podanie daňového priznania je možné aj odložiť o tri mesiace
SP: Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom
SP: Ako žiadať o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telef. a mailový kontakt
Nár. centrum kybernetickej bezpečnosti: Venujte zvýšenú opatrnosť pri elektron. komunikácii
Vláda SR, Úrad verejného zdravotníctva SR: Uzatvorenie všetkých prevádzok poskytujúcich služby

13. marca 2020:
SKDP: Tri daňové doporúčania v súvislosti s korona vírusom
FR SR: Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich aj mobilné kancelárie
FR SR: Kto má možnosť podať daňové priznanie bez oznámenia až do konca mája?
FR SR: Úradné hodiny na daňových úradoch sa upravia


© SKDP 2010