Prihlásiť
 
 

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Informácia k zákonu č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Informácia sa týka ostatnej novely zákona o DPH:
1. transpozícia práva EÚ (tzv. quick fixies),
2. viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia:
- výnimka z povinnosti registrácie zdaniteľnej osoby pri dodaní časti stavby oslobodenej od dane,
- rozšírené výnimky z povinnosti podať žiadosť o registráciu u zahraničných osôb,
- určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom, ako aj zavedenie jednotného spôsobu vypočítania dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane so spôsobom výpočtu pri bezodplatnom dodaní tovaru,
- zjednotenie pojmu „ubytovacie služby“,
- podmienky opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ak pri jeho nadobudnutí platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane,
- pravidlá úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, ak v priebehu 5 ročného obdobia dôjde k dodaniu tohto majetku,
- určenie základu dane pri predaji služieb cestovného ruchu a zavedenie opravy základu dane a dane pri službách cestovného ruchu,
- legislatívno - technické spresnenia,
3. úprava oslobodenia určitých zdaniteľných obchodov uskutočňovaných vo vybraných druhoch skladov (v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade).


© SKDP 2010