Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k novele zákona o DPH

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2022/309

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/020020/2022-731
Podnet:Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu:PI/2022/309
Dátum začiatku PK:06.12.2022
Dátum konca PK:31.01.2023

PI 2022 309_Predbezna-informacia_Novela-ZDPH-2023.docxPI 2022 309_Predbezna-informacia_Novela-ZDPH-2023.docx

Cieľom návrhu je prebrať do zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov smernicu Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky, nakoľko Slovenskej republike vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu zákona o DPH s citovanou smernicou.

S účinnosťou od 1. januára 2025 má dôjsť k zavedeniu harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním súčasných predpisov. Malý podnik bude mať možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom je usadený. Predpokladom oslobodenia malého podniku od DPH v členskom štáte oslobodenia bude, že hodnota ním uskutočnených dodaní tovarov a poskytnutých služieb v EÚ v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený úniový limit, a súčasne, že hodnota ním uskutočnených dodaní v členskom štáte oslobodenia v tom istom kalendárnom roku nepresiahne národný limit pre povinnú registráciu, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje výlučne pre usadené podniky v dotknutom členskom štáte.

Za účelom zabezpečenia účinnej kontroly uplatňovania oslobodenia od DPH a zabezpečenia potrebných informácií pre daňové orgány členských štátov sa od zdaniteľnej osoby, ktorá bude využívať oslobodenie od dane v členskom štáte oslobodenia, bude vyžadovať včasné zasielanie nevyhnutných informácií, ako aj identifikácia prostredníctvom individuálneho čísla (EX čísla). Upraví sa aj spôsob skončenia využívania oslobodenia od dane malým podnikom.

Aktuálne znenie zákona o DPH obsahuje oslobodenie od dane výlučne pre malé podniky, ktoré sú usadené v tuzemsku. Takáto úprava má z hľadiska fungovania vnútorného trhu negatívny vplyv na ich konkurencieschopnosť v porovnaní s podnikmi, ktoré v tuzemsku usadené nie sú. Obdobie pre výpočet národného obratu, po prekročení ktorého je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa zákona o DPH, je najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Tento spôsob výpočtu sa líši od toho, ktorý je ustanovený v smernici 2020/285.

Súčasne platné registračné povinnosti bude potrebné upraviť s prihliadnutím na uplatňovanie oslobodenia od dane v SR tak zdaniteľnými osobami usadenými v tuzemsku, ako aj zdaniteľnými osobami usadenými v iných členských štátoch.

Transpozícia smernice 2020/285 si bude vyžadovať taktiež úpravu niektorých iných ustanovení zákona o DPH.

Členovia SKDP sa môžu zapojiť formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovanému legislatívnemu návrhu na metodika@skdp.sk do 26. januára 2022.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010