Prihlásiť
 
 

FS - otázky a odpovede

Otázka č. 1
Kde nájdem pridelený kód pokladnice e-kasa klient (on-line registračnej pokladnice) po odoslaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice?

Odpoveď:
Pridelený kód pokladnice e-kasa klient (online registračnej pokladnice) nájdete po prihlásení do osobnej internetovej zóny v časti „Autorizované služby“ – „eKasa“.
 

Otázka č. 2
Aká je platnosť certifikátu vydaného certifikačnou autoritou pre on-line registračné pokladnice?

Odpoveď:

Platnosť certifikátu vydaného certifikačnou autoritou pre online registračné pokladnice je 2 roky.
 

Otázka č. 3
Ako dlho trvá pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice?

Odpoveď:
Pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice trvá približné 5 pracovných dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice.
 

Otázka č. 4
Mám dve predajné miesta s elektronickými registračnými pokladnicami, stačí ak pošlem jednu žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa?

Odpoveď:
V prípade dvoch predajných miest s odlišnými adresami je potrebné podať dve samostatné žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.
 

Otázka č. 5
Podal som Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 v lehote do 1.4.2019, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2019. Daňové priznanie som podal 24.4.2019. Dokedy som povinný zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2018?

Odpoveď:
Daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní za rok 2018 ste povinný zaplatiť najneskôr do 31.5.2019. Daň vypočítaná v daňovom priznaní  je splatná v lehote na podanie daňového priznania,  v tomto prípade v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, a to aj vtedy, ak daňovník podá daňové priznanie skôr.   
 

Otázka č. 6
Ako fyzická osoba  vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia som dňa 22.2.2019 podal správcovi dane  oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa). Môžem v daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote na podanie daňového priznania za rok 2018 vyhlásiť, že  podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať  vybranému občianskemu združeniu?

Odpoveď:
Áno. Ak ste si  podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. V  daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote do 1.7.2019 (30.6.2019 je nedeľa) vyplníte oddiel – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktorý je súčasťou daňového priznania (XII oddiel v DPFO typu B, VIII oddiel  v DPFO typu A). 
 

Otázka č. 7 
Zistila som, že mám chyby v mesačných prehľadoch o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti. Chcem podať ročné hlásenie.
Ako mám postupovať? Mám najprv podať opravné mesačné prehľady a potom podať ročné hlásenie? Vychádza mi potom aj nedoplatok? Ako a dokedy ho mám uhradiť?
Odpoveď:

Ak máte v prehľadoch za mesiace predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia uvedené nesprávne údaje, zašlete opravné prehľady a tiež ročné hlásenie za 2018  vychádzajúce zo správnych údajov jednotlivých opravných prehľadov.
Ak v hlásení vyčíslite nedoplatok dane (preddavky odvedené v nižšej sume ako bola odvodová povinnosť), tento odvediete v termíne do 30. apríla 2019 s VS 1700992018.
 

Otázka č. 8
Zamestnávateľ v priebehu r. 2018, napr. 30.9.2018, zrušil registráciu na daň zo závislej činnosti. Musí za r. 2018 podať Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ?

Odpoveď:
Podanie hlásenia za rok 2018 nemá súvis so zrušením registrácie platiteľa dane. Ak zamestnávateľ v roku 2018 vyplácal časť roka zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, má povinnosť podať do konca apríla 2019 ročné hlásenie za rok 2018.
 

Otázka č. 9
Sme s.r.o. - platiteľ dane a v marci 2019 sme kúpili rodinný dom, ktorý chceme prenajímať inej s.r.o.. Nájomné chceme fakturovať s daňou. Môžeme si uplatniť odpočítanie dane z kúpy rodinného domu?

Odpoveď:
Nie, od  01.01.2019 je nájom rodinného domu oslobodený od dane bez ohľadu na to, kto je nájomcom. Z uvedeného dôvodu si platiteľ dane nemôže odpočítať daň z kúpy rodinného domu, lebo ho použije na dodanie služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH.
 

Otázka č. 10
Sme platiteľ DPH a vlastníme penzión. Popri ubytovaní vyberáme samostatne poplatok za bezpečnostnú schránku.  Podlieha tento poplatok základnej alebo zníženej sadzbe dane?

Odpoveď:
Poplatok za bezpečnostnú schránku podlieha základnej sadzbe dane 20 %.

 


© SKDP 2010