Prihlásiť
 
 

Iniciatíva EÚ na zníženie administratívnej záťaže v oblasti vykazovania

Iniciatíva Európskej komisie na zníženie administratívnej záťaže v oblasti vykazovania vo vzťahu k predpisom EÚ / Call for evidence on the rationalisation of reporting obligations

Ministerstvo hospodárstva SR nás informovalo o zverejnení konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa identifikácie oznamovacích povinností / vykazovania v rámci legislatívy EÚ.

Konzultácia potrvá do 28. novembra 2023.

Zapojiť sa do konzultácie je možné na: Administrative burden – rationalisation of reporting requirements (europa.eu) (vyžaduje sa registrácia).

Výzva na predloženie podkladov a informácií v rámci iniciatívy Európskej komisie je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ a takisto spätnú väzbu a stanoviská, ktoré poskytujú odpovede na otázky uvedené v kolónke „B“, a akékoľvek podklady na ich podporu, možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ - na portáli Európskej komisie „Vyjadrite svoj názor“.

Ciele iniciatívy / výzvy Európskej komisie

Konzultácia má poskytnúť vstupné informácie, ktoré majú byť podkladom na vytvorenie konkrétnych plánov efektívnejšieho vykazovania pre podniky a členské štáty na rok 2024 a nasledujúce roky s cieľom znížiť v strednodobom horizonte administratívnu záťaž, ktorá s nimi súvisí, až o 25 %.

Európska komisia sa touto formou snaží získať spätnú väzbu, nápady a podnety priamo od podnikov a členských štátov EÚ, ktoré požiadavky v oblasti vykazovania vyplývajúce z právnych predpisov EÚ najviac zaťažujú, jednak z hľadiska času potrebného na ich splnenie, súvisiacich finančných nákladov ako aj celkových ťažkostí pri plnení týchto požiadaviek.

Záujem je o informácie v oblastiach, v ktorých sú neefektívne požiadavky obzvlášť problematické a aj o konkrétne námety na racionalizáciu, modernizáciu alebo optimalizáciu, ako sú odstránenie nadbytočných požiadaviek, úprava frekvencie vykazovania, možnosti digitalizácie, uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“, lepšie využívanie iných zdrojov údajov alebo iné možné zvýšenie efektívnosti.

Spätná väzba sa týka požiadaviek v oblasti vykazovania vyplývajúcich priamo aj nepriamo z právnych predpisov EÚ.

Výzva je určená aj vedeckým výskumným pracovníkom, ako aj akademickým organizáciám, odborným spoločnostiam a vedeckým združeniam s odbornými znalosťami v oblasti znižovania administratívnej záťaže, formou predloženia relevantného publikovaného aj doteraz nepublikovaného vedeckého výskumu, analýz a údajov týkajúcich sa neefektívnych požiadaviek v oblasti vykazovania. Osobitne sú vítané materiály obsahujúce zhrnutie súčasných poznatkov v príslušných oblastiach.
Rationalisation of reporting requirements_SK.pdfRationalisation of reporting requirements_SK.pdfRationalisation of reporting requirements_EN.pdfRationalisation of reporting requirements_EN.pdf


© SKDP 2010