Prihlásiť
 
 

TS: Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry za dodanie tovaru alebo služby
Tlačová správa SKDP

Oprava odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry za dodanie tovaru alebo služby


Bratislava, 18. apríla 2024

Zavedenie opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby s účinnosťou od 1.1.2023 predpokladalo zvýšenú motiváciu podnikateľov k uhrádzaniu splatných záväzkov v obchodno-právnych vzťahoch. Cieľom tejto úpravy bolo nielen znižovanie medzery vo výbere DPH, ale aj zlepšenie platobnej disciplíny podnikateľov Povinnosť robiť opravu odpočítanej dane sa vzťahuje na všetky faktúry, ktoré po tomto dátume boli neuhradené 100 dní od ich pôvodnej splatnosti.

Platiteľ DPH (odberateľ) je povinný opraviť už odpočítanú daň, ak úplne, alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby (z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ), a to v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil. Túto povinnosť opraviť odpočítanú daň má odberateľ v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. Ak platiteľ uplatňuje právo na odpočítanie dane z tovaru alebo služby, za ktoré úplne alebo čiastočne nezaplatil, až po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, je povinný súčasne vykonať opravu odpočítanej dane v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil.

„Odberateľ má povinnosť opraviť daň, ktorú si predtým odpočítal na základe faktúry vystavenej dodávateľom po dodaní tovaru alebo služby a to v rozsahu, v akom túto faktúru dodávateľovi nezaplatil. V praxi sa stáva, že odberateľ zaplatí faktúru vo výške DPH, ktorá je na faktúre vyčíslená a má za to, že keď zaplatil sumu DPH, nevzťahuje sa na neho povinnosť urobiť opravu odpočítanej dane. Zákon však vyžaduje urobiť opravu odpočítanej dane aj pri čiastočnom nezaplatení faktúry a to v rozsahu v akom faktúru nezaplatil. Ak napríklad z faktúry vo výške 12 000 € zaplatí odberateľ sumu 2 000 €, čo je celá DPH vyčíslená na faktúre, má povinnosť opraviť odpočítanú daň vo výške 5/6 dane, keďže uhradil z celej faktúry len 1/6 a vo výške 5/6 zostala faktúra nezaplatená. V mesiaci, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti tejto faktúry má preto povinnosť opraviť odpočítanú daň a vrátiť zo sumy dane 2000 €, ktorú si v minulosti odpočítal v rozsahu nezaplatenej časti t.j. vo výške 1 666,67 € hovorí Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Následne má platiteľ DPH právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu za dodanie tovaru alebo služby, a to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby.

„Ak odberateľ vykonal opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo od splatnosti faktúry 100 dní a následne túto faktúru zaplatí alebo ju zaplatí čiastočne, má právo urobiť opravu opravenej odpočítanej dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade. Pokiaľ bola nezaplatená faktúra napr. vo výške 12 000 € a odberateľ urobil opravu odpočítanej dane vo výške 2000 € t.j. vrátil z nezaplatenej faktúry celú DPH a následne uhradí 50% z tejto faktúry, v mesiaci úhrady vykonaná opravu opravenej dane na základe ktorej si opäť uplatní 50% dane t.j. umu 1 000 €. Zvyšnú sumu dane si uplatní naraz alebo postupne na základe vykonanej opravy opravenej dane vždy po úhrade faktúry v takom rozsahu, ako ju bude postupne platiť,“ vysvetľuje Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Mária Sameková ešte dodáva: „Odberateľ kúpil tovar alebo službu na faktúru, ktorú neuhradí resp. ju uhradí len čiastočne. Odpočet DPH z nej si však uplatnil. Ak faktúru nezaplatí 100 dní po jej splatnosti, je povinný z neuhradenej sumy opraviť DPH a daň doplatiť (vrátiť). To, že je odberateľ povinný opraviť odpočítanú DPH však neznamená, že mu zaniká záväzok voči dodávateľovi. Záväzok voči dodávateľovi zostáva zachovaný v plnej výške napriek oprave odpočítanej dane. Ak neskôr záväzok riadne uhradí, opraví DPH znovu a nanovo si uplatní odpočet DPH. “.O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 903 544 902
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava  V médiách:

  © SKDP 2010