Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Okuliare zamestnanca v nákladoch zamestnávateľa?

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Okuliare zamestnanca v nákladoch zamestnávateľa?"

Lektori: JUDr. Ivan RUMANA (NS SR)
Ing. Mária SAMEKOVÁ (daň. poradkyňa)
Termín: 5.12.2023 (15:30 - 18:30)
Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnancom zo strany zamestnávateľov

Klubové stretnutie SKDP k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu zo dňa 22.12.2022, vo veci C- 392/21, TJ proti Inspectoratul General pentru Imigräri, vydaného v konaní o prejudiciálnej otázke podľa čl. 267 ZFEU, týkajúceho sa záväzného výkladu smernice 90/270/EHS zo dňa 29.5.1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Ide o vzťah prednosti práva Európskej únie oproti vnútroštátnej právnej úprave v podobe priamej aplikovateľnosti tohto rozsudku na právne vzťahy zamestnancov a zamestnávateľov.

JUDr. Ivan RUMANA (NS SR)


Často diskutovanou otázkou je, či má zamestnanec nárok na preplatenie okuliarov od zamestnávateľa a ak áno v akom rozsahu a v akej forme. Čo nám hovorí národná legislatíva? Okrem § 19 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý upravuje daňové výdavky, danú problematiku upravuje predovšetkým Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Názory a vyjadrenia Inšpektorátu práce, Ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na poskytovanie a preplácanie okuliarov zamestnancom zamestnávateľmi. Metodické usmernenia k danej problematike chýbajú.

Ing. Mária SAMEKOVÁ (daň. poradkyňa)


Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010