Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Oceňovanie v podvojnom účtovníctve

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Oceňovanie v podvojnom účtovníctve"

Lektor: Ing. Máría Cvečková (certifikovaný audítor)

Termín: 06.06.2024 (15:00 - 18:00) !BEZ NAHRÁVKY!
1) Oceňovacie základne definované zákonom o účtovníctve – obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota, súčasná hodnota, princíp opatrnosti pri ocenení majetku pri dočasnom znížení hodnoty majetku – výklad a komentár k jednotlivým oceňovacím základniam, prepojenie na praktickú aplikáciu, chyby v praxi

2) Vybrané oblasti súvisiace s účtovaním majetku a záväzkov: dlhodobý majetok hmotný, nehmotný; oceňovanie v závislosti od obstarania, finančné investície (metóda vlastného imania), ocenenie odhadov, úprava hodnoty záväzkov – konkrétne príklady z oblasti dlhodobého majetku, zásob (metódy oceňovania nakupovaných aj vyskladňovaných zásob), diskontovanie dlhodobých neúročených pohľadávok; reálna hodnota pri nepeňažných vkladoch majetku (individuálneho, podniku alebo jeho časti); indikátory pre tvorbu opravných položiek pri dočasnom znížení ocenenia majetku (rôzne príklady).

3) Otázky a odpovede

Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010