Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Zamestnanecké benefity v roku 2021 (najmä z daňového aspektu)

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie k téme: Zamestnanecké benefity v roku 2021 (najmä z daňového aspektu)

Termín: 15. november 2021 od 15:00 do 17:30 h.

Lektor:  Ing. Valéria Jarinkovičová

Program:

  1. Význam a podstata zamestnaneckých benefitov, prehľad najčastejšie poskytovaných benefitov a ich rôznych systémov, napr. "Benefity cafeteria";

  2. Stručne k peňažným a nepeňažným plneniam, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem (ktoré sa pri užšom výklade pojmu za zamestnanecké benefity ani nepovažujú) a ich posudzovanie na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“);

  3. Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych noriem – s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa, napr.
  - poskytovanie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa osobitných predpisov,
  - poskytnutie majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca,
  - poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa,
  - výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok,
  - zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov,
  - usporadúvanie teambuildingových podujatí, súťaží pre zamestnancov a pod.;

  4. Stručné pripomenutie situácie, keď sa aj v rámci zabezpečovania stravovania pre zamestnancov vrátane finančných príspevkov poskytujú zamestnanecké benefity;

  5. Diskusia- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010