Prihlásiť
 
 

TS- Termín na skúšky daňových poradcov


Tlačová správa


Bratislava, 23. október 2019

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2019. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2019.

Termín skúšok je:

6. decembra 2019 - test a písomná časť: Uskutoční sa v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10, (Daňový úrad BA II).
17. decembra 2019 - ústna časť: Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.

Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov, prečo toto oprávnenie bolo zverené daňovému poradcov je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok daňového poradcu je základným predpokladom na plnohodnotné a odborné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od Slovenskej komory daňových poradcov.“

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (právnického alebo ekonomického zamerania), má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Prihlásiť sa stačí krátkou emailovou žiadosťou na evidencie@skdp.sk alebo písomnou žiadosťou na SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Všetky potrebné informácie nájdete aj webe SKDP.

Daňový poradca – musí byť povinne členom Slovenskej komory daňových poradcov. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkov v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


© SKDP 2010