Prihlásiť
 
 

Vláda schválila balík opatrení Lex Ukrajina

Z dôvodovej správy - k čl. IX vládneho návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

Navrhuje sa rozšíriť negatívne vymedzenie predmetu dane za psa v § 22 ods. 2 zákona o miestnych daniach o psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba so štatútom odídenca podľa osobitného predpisu. Primerane sa zohľadňuje, aby prostredníctvom prechodného ustanovenia toto doplnenie zákona o miestnych daniach platilo už na zdaňovacie obdobie roka 2022. Navrhuje sa, aby fyzická osoba so štatútom odídenca podľa osobitného predpisu, ktorej bude poskytnuté odplatné prechodné ubytovanie podľa § 37 zákona o miestnych daniach, nebola daňovníkom dane za ubytovanie. Navrhuje sa, aby osoba so štatútom odídenca podľa osobitného predpisu nebola poplatníkom poplatku za komunálne odpady. Primerane sa zohľadňuje, aby prostredníctvom prechodného ustanovenia toto doplnenie zákona o miestnych daniach platilo už na zdaňovacie obdobie roka 2022.

Vládny návrh zákona - čl. IX - legislatívna úprava zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - paragrafové znenie:

1. V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.21a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

㤠38a
Daňovníkom nie je odídenec podľa osobitného predpisu.21a).“.

3. V § 77 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa osobitného predpisu.21a).“.

4. Za § 104l sa vkladá § 104m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§104m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. d) a § 77 ods. 4 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2022.“.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27058/1

Prílohy:

947-paragrafove_znenie.docx947-paragrafove_znenie.docx948-navrh_nariadenia_vlady2.docx948-navrh_nariadenia_vlady2.docx948-navrh_nariadenia_vlady1 (1).docx948-navrh_nariadenia_vlady1 (1).docx948-dovodova (1).docx948-dovodova (1).docx948-paragrafove_znenie (1).docx948-paragrafove_znenie (1).docx

vlastnymat 15_03_22.docx (1).pdfvlastnymat 15_03_22.docx (1).pdfdovodova.docx.pdfdovodova.docx.pdf


© SKDP 2010