Prihlásiť
 
 Valné zhromaždenie SKDP | 14. november 2017
Videopozvánka Jozefa Danisa - prezidenta SKDP:


Show details for Prečo zmeny? Prečo zmeny?
Hide details for ManuályManuály

Prezencia na valnom zhromaždeníZačína najneskôr jednu hodinu pred určenou hodinou začiatku rokovania valného zhromaždenia a končí až momentom ukončenia valného zhromaždenia.
Prezenciou nadobúda daňový poradca mandát účasti na rokovaní valného zhromaždenia.
Čo v prípade neskorého príchodu?Daňovému poradcovi sa umožní prezencia kedykoľvek aj po otvorení rokovania valného zhromaždenia a následne sa mu umožní hlasovať; ak sa však uskutoční prezencia daňového poradcu počas prerokovávania určitého bodu programu, má daňový poradca právo hlasovať až od nasledujúceho bodu programu.
Kto sa môže zúčastniť?Daňový poradca – fyzická osoba.
Za daňového poradcu – právnickú osobu sa na valnom zhromaždení môže zúčastniť štatutárny zástupca.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva má právo byť prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, nemôže však hlasovať.
Asistent daňového poradcu nie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia.
Pozvaní hostia podľa rozhodnutia prezídia.
Účasť na základe plnej mociDaňový poradca môže udeliť písomné splnomocnenie inému daňovému poradcovi, aby ho zastúpil na rokovaní valného zhromaždenia. Splnomocnencom môže byť daňový poradca - fyzická osoba alebo daňový poradca - právnická osoba; každý však môže zastupovať najviac 5 daňových poradcov.
Splnomocnenie sa dáva na formulári autorizovanom SKDP, ktorý je zverejnený na tejto web stránke v sekcii Splnomocnenie /viď nižšie/. Splnomocnenie musí byť bezvýhradné, neobmedzené, čitateľné a úplne. Splnomocnenie, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto odseku je neplatné.
Zastupujúci daňový poradca je povinný odovzdať písomné splnomocnenie od iného daňového poradcu pri prezencii účasti na valnom zhromaždení. Ak splnomocnenie udelil daňový poradca - právnická osoba, k splnomocneniu musí byť priložený výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní (originál alebo internetová kópia).
Kto má právo hlasovať?Prezenciou nadobúda daňový poradca mandát účasti na rokovaní valného zhromaždenia a právo hlasovať za seba a daňových poradcov, ktorými bol splnomocnený.
Daňový poradca s pozastaveným výkonom daňového poradenstva nemôže hlasovať.
Kedy je VZ uznášaniaschopné?Ak v hodine určenej ako začiatok valného zhromaždenia je prítomných (osobne alebo v zastúpení) viac ako 20 % z celkového počtu všetkých daňových poradcov.
Kedy sa koná náhradné VZ?Ak ani po uplynutí 15 min. od času začiatku rokovania uvedenom v pozvánke na valné zhromaždenie nie je prítomné kvórum (20 % z celkového počtu), ale je prítomných minimálne 10 % z celkového počtu všetkých daňových poradcov. Náhradné valné zhromaždenie zvolá prezídium a koná sa s nezmeneným programom.
Aký je priebeh VZ?Valné zhromaždenie riadi prezident, iný poverený člen prezídia až do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia.
Ďalšie rokovanie valného zhromaždenia riadi zvolený predseda. Na úvod rokovania predloží návrh na voľbu členov komisií, voľbu skrutátorov, zapisovateľov a overovateľov zápisnice z rokovania valného zhromaždenia a návrh programu rokovania valného zhromaždenia. Predseda riadi a usmerňuje rokovanie, napr. môže odňať slovo alebo ukončiť diskusiu, stráži časový limit na diskusný príspevok, ak bol schválený.
O akých uzneseniach sa hlasuje?Uznesenie sa môže prijať podľa jednotlivých bodov valného zhromaždenia alebo na záver valného zhromaždenia. Pokiaľ sa uznesenia valného zhromaždenia prijímajú k jednotlivým bodom, návrhová komisia pred skončením rokovania oboznámi valné zhromaždenie so všetkými uzneseniami.
Vždy sa najskôr hlasuje o všetkých návrhoch prezídia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Ak je návrh týkajúci sa tej istej veci schválený, o ostatných návrhoch v tej istej veci sa nehlasuje.
Je možné doplniť bod programu na VZ?Právo podať písomný návrh bodov programu je možné len dva mesiace pred konaním valného zhromaždenia.
V rámci rokovania možno predkladať len návrhy, ktoré spadajú do obsahovej náplne jednotlivých bodov schváleného programu.
Ako hlasovať?Hlasuje sa formou hlasovacích lístkov alebo elektronicky. O forme hlasovania rozhoduje vopred prezídium, ktoré zodpovedá za organizáciu valného zhromaždenia.
Za hlasujúceho sa považuje daňový poradca, ktorý platne hlasoval za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Platným hlasom je prejav vôle hlasujúceho daňového poradcu tým, že označí alternatívu voľby „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa hlasovania“.
Pri hlasovaní o uznesení má každý daňový poradca počet hlasov totožný s počtom jeho mandátov vyznačených na jeho hlasovacom lístku alebo v elektronickom hlasovacom zariadení.

Príklad: hlasujúci daňový poradca môže mať počet mandátov (hlasov) za seba, piatich daňových poradcov, ktorými bol splnomocnený, každú právnickú osobu - daňového poradcu, ktorú zastupuje ako štatutár a piatich daňových poradcov, ktorými bola splnomocnená každá právnická osoba, ktorú zastupuje, ako štatutár.

Kedy je uznesenie schválené?Pre platne prijaté uznesenie valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov hlasujúcich daňových poradcov.
Pre platné prijatie uznesenia podľa § 16 odseku 1 písm. c), h) a k), t.j. pre odvolanie členov orgánov SKDP, zmenu výšky členského a skrátenie funkčného obdobia, je potrebný súhlas aspoň 20% z celkového počtu všetkých daňových poradcov (nie z počtu hlasujúcich alebo prítomných).
Vyhotovuje sa zápisnica a zvukový záznam?Zápisnica obsahuje stručný a výstižný opis priebehu rokovania a sprístupňuje sa členom do 45 dní. Z rokovania sa vyhotovuje aj zvukový záznam.

Odporúčanie: z dôvodu vyhotovenia zvukového záznamu je potrebné sa pred príspevkom do diskusie počas rokovania valného zhromaždenia predstaviť menom a priezviskom.Show details for Rozhovor s prezidentomRozhovor s prezidentom
Show details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály
Show details for SplnomocnenieSplnomocnenie
Show details for Oslavy 25. výročia vzniku SKDPOslavy 25. výročia vzniku SKDP

© SKDP 2010