Prihlásiť
 
 

Informácia k povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň
alebo bydlisko v tuzemsku povinná platiť daň z pridanej hodnoty (ďalej len daň) pri službách uvedených
v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej
dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu,
ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Viac informácia FR SR v prílohe.

Príloha: 2017.08.10_Nakup_tovaru.pdf2017.08.10_Nakup_tovaru.pdf
ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010