Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018. 

Informácia o zvýšení sumy daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku
Zákonom č. 10/2019 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. apríla 2019 k zmene ustanovenia § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovila suma daňového bonusu na vyživované dieťa na 22,17 eura mesačne, alebo 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. 

Informácia k označovaniu spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet v rámci projektu Track & Trace – systém vysledovateľnosti.
Európsky parlament a Rada prijali 3. apríla 2014 smernicu 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ktoré sú zamerané na oblasť vysledovateľnosti tabakových výrobkov a stanovenia jedinečného identifikátora. Cieľom systému vysledovateľnosti [projekt Track & Trace (ďalej len „T&T“)], je najmä ochrana spotrebiteľa a verejného zdravia, identifikácia pravosti a pôvodu výrobku a zamedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami (cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet) vyrobených v rámci EÚ alebo dovezených do EÚ

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou a systém ISKZ. 
Dňom 1. októbra 2014 nadobudli účinnosť § 51, 52 a 53 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 530/2011 Z. z.), a § 9 v spojení s § 44o zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“), týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia cigariet, cigariek, cigár, tabaku a od 1. mája 2017 označovania bezdymového tabakového výrobkukontrolnou známkou.


V záložke E-kasa nájdete nové:
Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP
Povinnosti pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice© SKDP 2010